ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыхухэм  я зыгъэпсэхупIэщIэхэр яухуэ

2020-06-23

  • Налшык къалэр мыгувэу ягъэдэхэнущ скверыщIэхэм – ахэр ухуэн щIадзащ. А лэжьыгъэхэр ирагъэжьащ жылагъуэ зэхуэсыпIэхэр егъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ яубзыхуауэ щыта программэм хыхьэу.

  • ЦIыхухэм я зыгъэпсэхупIэщIэхэр къыщыунэхунущ Театральнэ уэрамдэкIым деж, Лениным и цIэр зезыхьэ проспектым, абы щаухуэ 33-нэ курыт еджапIэм и Iэгъуэблагъэм хуэзэу, апхуэдэуи Головко Арсений и цIэр зезыхьэ уэрамым. Зэман гъунэгъум зыхуей-зыхуэфIхэмкIэ къызэрагъэпэщынущ Къуэныкъуейм и цIэр зезыхьэ уэрамым иIэ парк цIыкIур.
  • «Театральнэ» скверым щхъуантIагъэхэр щыхэсэным хыхьэ лэжьыгъэм ипкъ иткIэ, щIыуэпсым хуэсакъ цIыхухэмрэ къалэ администрацэм и лэжьакIуэхэмрэ жыг цIыкIухэр ирамыупщIыкIын щхьэкIэ ахэр мэз кусэхэм ягъэIэпхъуащ.
  • IэщIагъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, скверхэр щащIкIэ абы ит жыгхэм еIусэнукъым, итырыгъухэр щIэкIэ зэрахъуэкIыну аращ.