ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2020-06-23

 • Мэкъуауэгъуэм и 23, гъубж
 • Дунейпсо Олимп махуэщ. 1894 гъэм Париж щекIуэкIа конгрессым, Пьер де Кубертен и жэрдэмкIэ, унафэ къыщащтащ дунейпсо Олимп комитет къызэгъэпэщыным теухуауэ, илъэсиплI къэс зэ Олимп Джэгухэр ирагъэкIуэкIынуи траухуэжащ.
 • ООН-м къэрал къулыкъу щыщIэным и дунейпсо махуэщ
 • Фызабэхэм я дунейпсо махуэщ

 • Къэзахъстаным и полицэм и махуэщ
 • Молдавием и къэрал щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1990 гъэм Молдавие ССР-м и Совет Нэхъыщхьэм къищтащ республикэм и суверените-тым теухуа декларацэр.
 • Эстонием щагъэлъапIэ я ТекIуэныгъэм и махуэр. 1919 гъэм мэкъуауэгъуэм и 23-м эстон армэм Вынну къалэм деж щызэтрикъутащ Латвием и къалащхьэ Ригэ зыубыдауэ Эстонием къебгъэрыкIуэ нэмыцэдзэр.
 • 1868 гъэм зэрыбкIэ зэрытрадзэ машинкэр къагупсысащ.
 • 1930 гъэм Москва къыщызэрагъэпэщащ Урысейм щIэныгъэхэмкIэ и академием экономикэмкIэ и институтыр.
 • 1934 гъэм Кремлым щагъэлъэпIащ ЛIыхъужьхэр. Лениным и орденымрэ Совет Союзым и ЛIыхъужь цIэ лъапIэр къэралым щыяпэу къызэрыфIащым теухуа тхылъымрэ иратыжащ кхъухьлъатэзехуэ Ляпидевский Василий. Апхуэдэуи ЛIыхъужь цIэр зыфIащахэу Молоков Василий, Каманин Николай, Леваневский Сигизмунд, Водопьянов Михаил сымэ, нэгъуэщIхэри ягъэлъэпIат а махуэм.
 • 1941 гъэм, зауэм и етIуанэ махуэм, Къэсейхьэблэ щыщ ТхьэмытлIокъуэ Хьэсэн КъухьэпIэ Украинэм и къэрал гъунапкъэр ихъумэу лIыгъэ хэлъу и гъащIэр итащ: гранатэхэр щIэпхауэ фашист танкым зыщIидзэри, ар икъутащ, езыри хэкIуэдащ.
 • 1944 гъэм советыдзэхэм щIадзащ Белоруссием и щIыналъэр фашистхэм къанэ щымыIэу къаIэщIэгъэкIыжыным теухуа, «Багратион» зыфIаща ебгъэрыкIуэныгъэм.
 • 2016 гъэм Инджылызым референдум щекIуэкIащ икIи абы кърикIуахэм япкъ иткIэ унафэ къащтащ къэралыр Европэ Зэгухьэныгъэм къызэрыхэкIыжым теухуауэ.
 • Урыс усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, литературовед, Нобель и саугъэтыр хуэфащэу ягъэлъэгъуахэм ящыщ Ахматовэ (Горенкэ) Аннэ къызэралъхурэ илъэси 131-рэ ирокъу.
 • Парт, къэрал лэжьакIуэ, хьэрычэтыщIэ, псапащIэ, КъШР-м гипс къыщыщIагъэкIыу щыIэ заводым и унафэщI Аргун Олег и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артист, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат КIэмыргуей Валентин и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 • Урысей уэрэджыIакIуэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артист, Шэшэн республикэм и цIыхубэ артист Меладзе Валерий и ныбжьыр илъэс 55-рэ ирокъу.
 • Франджым щыщ футболист цIэрыIуэ, Мадрид и «Реал» клубым и тренер нэхъыщхьэу щыта Зидан Зинедин и ныбжьыр илъэс 48-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 29 — 30, жэщым градус 18 — 20 щыхъунущ.
 • Мэкъуауэгъуэм и 24, бэрэжьей
 • ТекIуэныгъэм и Парадыр щекIуэкIа махуэщ. 1945 гъэм Москва и Утыку Плъыжьым ирикIуащ СССР-р Германием зэрытекIуам и щIыхькIэ къызэрагъэпэща парадыр.
 • Чувашие Республикэм и махуэщ
 • Азербайджаным щагъэлъапIэ машинэ зыщI промышленностым и лэжьакIуэхэм я махуэр
 • Шотландием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • 1812 гъэм франджы император Наполеон Бонапарт и армэр, Неман псыр къызэпиупщIри, Урысей империем къизэрыгуащ — 1812 гъэм екIуэкIа Хэку зауэ фIэщыгъэр иIэу ди тхыдэм хыхьа зэпэщIэтыныгъэшхуэм щIидзащ.
 • 1930 гъэм радар Iэмэпсымэр япэу къагъэсэбэпащ, уэгум ит кхъухьлъатэм зыпащIэн папщIэ.
 • 1934 гъэм Киев Украинэм и къалащхьэ хъуащ. Абы и пэкIэ а республикэм и щыхьэру щытар Харьковт.
 • 1937 гъэм Республикэм и Советхэм я зи мычэзу съездым къищтащ Къэбэрдей-Балъкъэр АССР-м и япэ Конституцэр.
 • 1941 гъэм къызэрагъэпэщащ Совет хъыбарегъа-щIэ бюрор. Аращ фрон-тым щекIуэкIхэм цIыхубэр щыгъуазэ зыщIу щытар.
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор,                 ЩIДАА-м и академик,              УФ-ми АР-ми щIэныгъэ-хэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ КIэрашэ Зейнаб къыщалъхуа махуэщ.
 • Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, АКъУ-м и профессор, УФ-м щIыхь зиIэ и дохутыр АфIэунэ Алий и ныбжьыр илъэс 84-рэ ирокъу.
 • Къэрал лэжьакIуэ, режиссёр, УФ-м, Абхъазым, КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Фырэ Руслан и ныбжьыр илъэс 69-рэ ирокъу.
 • Ди зэманым и футбо- лист нэхъыфI дыдэхэм хабжэ, олимп чемпион, Аргентинэм и командэ къыхэхам и капитан, Испанием и «Барселона» клубым щыджэгу Месси Лионель и ныбжьыр илъэс 33-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 30 — 31-рэ, жэщым градус 19 — 20 щыхъунущ.
 • Мэкъуауэгъуэм и 25, махуэку
 • Тенджызым щылажьэм  и дунейпсо и махуэщ
 • УФ-м и Статистикэ IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • Словение, Хорватие Республикэхэм я къэралыгъуэхэм я махуэщ. 1991 гъэм ахэр Югославием къыгуэкIащ.
 • Славянхэм я зэныбжьэгъугъэмрэ зэкъуэтыныгъэмрэ и махуэщ
 • 1876 гъэм Америкэм щыщ бдзэжьеящэ Енсен Альфред, дунейм щыяпэу, и закъуэу кхъухькIэ Атлантикэ хым зэпрысыкIащ.
 • 1946 гъэм СССР-р ФутболымкIэ дунейпсо федерацэм хыхьащ.
 • 1959 гъэм Совет Союзым щыяпэу Москва къыщызэIуахащ Америкэм и лъэпкъ выставкэр. Абы щагъэлъэгъуащ США-м щащIа мэкъумэш машинэхэр, автомобилхэр, унагъуэм къыщагъэсэбэп техникэхэр, Iэмэпсымэхэр, апхуэдэуи щыгъынхэр, къабзагъэм ехьэлIауэ къагъэсэбэпхэр, цIыхубзхэм зэрызагъэдахэ напэщыхуэ хуэдэхэр. ТхьэмахуитIым къриубыдэу а выставкэм яфIэтелъыджэу еплъат цIыху мелуанитIым нэблагъэ.
 • 1987 гъэм КПСС-м и ЦК-м и Пленумым унафэ къыщащтащ къэралым экономикэ зэхъуэкIыныгъэхэр щегъэкIуэкIыным теухуауэ.
 • Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, Тимирязевым и цIэр зезыхьэ академием и профессор, КъШР-мрэ КъБР-мрэ щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Агырбэ Юрий и ныбжьыр илъэс 81-рэ ирокъу.
 • Адыгей усакIуэ, журналист Нэхей Руслан и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • Психологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, жылагъуэ лэжьакIуэ Хъурей Леоренэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор, МАИ-м и академик Къэсей Борис и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу.
 • Журналист, политикэ щIэныгъэхэм я доктор, «Волгоград-ТРВ» ГТРК-м и унафэщI КIэрашэ Аслъэнбэч и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • Урысей шахматист, дунейм и чемпион, дунейпсо гроссмейстер Крамник Владимир и ныбжьыр илъэс 45-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, пIалъэ-пIалъэкIэрэ уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 25 — 26-рэ, жэщым градус 18 — 19 щыхъунущ.