ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек республикэм исхэм Урысейм и махуэм и щIыхькIэ зэрехъуэхъур

2020-06-11

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
  • Ди Хэкум и къэрал махуэшхуэ нэхъ лъапIэ дыдэхэм ящыщ зымкIэ — Урысейм и махуэмкIэ — сынывохъуэхъу!
  • Урысей Федерацэм и къэрал суверенитетым теухуа Декларацэу илъэс 30-кIэ узэIэбэкIыжмэ мы махуэм къащтам ­Iэмал къитащ иджырей Урысейм и правовой, экономикэ лъабжьэр ягъэтIылъынымкIэ, абы и суверенитетымрэ демократие ухуэкIэмрэ я лъэщагъыр гъэбыдэнымкIэ, лъэпкъ куэду зэхэт къэралыгъуэм исхэр мамыру, зэгурыIуэу зэдэпсэунымкIэ шэ­сы­пIэхэр къызэрагъэпэщынымкIэ.

  • Мы махуэшхуэр иджырей Урысейм и закъуэкъым зэхьэлIар, атIэ пыщIащ дэ псори дызэкъуэзыгъэувэ, къэралым и къэкIуэнум фIыкIэ дыщызыгъэгугъ абы и тхыдэ къулей дыдэм. Абы дигу къегъэкIыж илъэс минхэм къапхыкIа ди хабзэхэр, ди цIыхубэм я зэкъуэтыныгъэмрэ ахэр хэкупсэу зэрыщытымрэ. Нобэрей Урысейм и къарур зыхэлъри зэкъуэты­ныгъэмрэ цIыхугъэ лъагэмрэ дазэры­хуэпэжырщ. Дэ ди тхыдэ щэджащэм дыхуэфащэу дыщытын, дяпэ итахэм я ехъулIэныгъэхэмрэ я фIыщIэмрэ пщIэ яхуэтщIын, гурэ псэкIэ ди Хэкур фIыуэ тлъагъун, ар ефIэкIуэн папщIэ хьэлэлу дылэжьэн хуейщ. Ар дэ иджырей щIэблэми къэкIуэнухэми я пащхьэ, ди Хэку иным и пащхьэ щытхь къалэнщ.
  • Шэч къытесхьэркъым, дызэгъусэмэ, дызэдегугъумэ, хьэлэлу, ехъулIэныгъэхэр къыдэкIуэу дызэдэлажьэмэ, иджырей зэманым къигъэув лъэпощхьэпохэм дазэ­рыпэлъэщынум, Урысейм и суверенитетым и лъабжьэр нэхъри зэрытхуэгъэбы­дэнум, и лъэщагъми зэрытхухэгъэхъуэнум.
  • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу фыузыншэну, мамыру, фефIакIуэу, фи Iуэхухэр дэкIыу фыпсэуну.