ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэфIэкI лъагэ зиIа дохутыр  икIи егъэджакIуэ

2020-04-21

 • Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэмрэ я дохутыр зэгухьэныгъэм хэщIыныгъэшхуэ игъуэтащ.

 • Хуабжьу ди жагъуэ зэрыхъуащи, мы махуэхэм дунейм ехыжащ медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и медицинэ факультетым и кафедрэхэм ящыщ зым и унафэщI, профессор, КардиологиемкIэ урысей зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм  и унафэщI, ЩIэныгъэмкIэ Урысей Академием ГеронтологиемкIэ и зэгухьэныгъэм и вице-президент, РАН-м ГеронтологиемкIэ и зэгухьэныгъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым щиIэ къудамэм и унафэщI,  ЩIДАА-м и член-корреспондент Инэрокъуэ Аллэ Музрач и пхъур.
 • Инэрокъуэ Аллэ и дохутыр лэжьыгъэр 1975 гъэм Налшык дэт къалэ сымаджэщым терапиемкIэ езанэ къудамэм дохутыр-ординатору къыщыщIидзащ. 1977 гъэм ар Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым медицинэмкIэ и къудамэм ягъэкIуащ. ТерапиемкIэ, кардиологиемкIэ, геронтологиемкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ IэщIагъэлIу щыткIэрэ абы илъэс зыбжанэкIэ иригъэкIуэкIащ щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр, иужькIэ апхуэдэ проект зыбжанэми я унафэщIу щытащ.
 • Москва дэт КардиологиемкIэ союзпсо центрым Мясников А. А. и цIэр зэрихьэу КардиологимкIэ и щIэныгъэ-къэхутэныгъэ институтым и кандидат лэжьыгъэр щыпхигъэкIащ. 1999 гъэм и доктор диссертацэр Терапиемрэ профилактикэ медицинэмкIэ лъэпкъ къэхутэныгъэ центрым (Москва) утыку къыщрихьэри, Инэрокъуэр кардиологие унэтIыныгъэмкIэ КъБР-м и бзылъхугъэхэм ящыщу япэу медицинэ щIэныгъэхэм я доктор хъуащ. Абы и диссертацэ лэжьыгъитIырщ а зэманым къэунэхуа «Автодорожная медицина» унэтIыныгъэм и лъабжьэр зыгъэтIылъар.
 • Инэрокъуэ Аллэ республикэм и геронтологие IэнатIэм зиужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ. Абы и унафэм щIэту КъБКъУ-м гериатриемкIэ ординатурэ къыщызэIуахащ. Абы щагъэхьэзыр ГеронтологиемкIэ республикэ центрым, а унэтIыныгъэмкIэ щIыналъэм и районхэм щыIэ сымаджэщхэм щылэжьэну IэщIагъэлIхэр. Апхуэдэуи, Аллэ и жэрдэмкIэ а центрым и лэжьыгъэм зэхъуэкIыныгъэфIхэр  игъуэтащ.
 • ЩIэныгъэ лэжьыгъэу 300-м щIигъу иIэщ абы, ахэр Урысейм и мызакъуэу, хамэ къэралхэми я медицинэ къыдэкIыгъуэхэм ихуащ. Инэрокъуэм щIэх-щIэхыурэ иригъэкIуэкIырт дунейпсо, федеральнэ мыхьэнэ зиIэ проектхэмкIэ щIэныгъэ-къэхутэныгъэ лэжьыгъэхэр икIи ахэр щIыналъэ медицинэм зегъэужьыным хуэунэтIат.
 • Инэрокъуэ Аллэ и псэ-  емыблэж лэжьыгъэм хуэфэщэн гулъытэ игъуэтащ. Ар мызэ-мытIэу ягъэпэжащ КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм, КъБКъУ-м и щIыхь тхылъхэмкIэ. 2018 гъэм «КъБР-м щIыхь зиIэ и дохутыр» дамыгъэр къыхуагъэфэщащ, 2019 гъэм РАН-м и Президиумым и унафэкIэ «Егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ» цIэ лъапIэр къыфIащащ.
 • Инэрокъуэ Аллэ Музрач и пхъур зэфIэкI лъагэ зиIэ дохутыру, къэхутакIуэу, щIэныгъэлIу, егъэджакIуэу, ныбжьэгъу пэжу, чэнджэщакIуэ Iущу, гъэсэныгъэшхуэ зыхэлъу щытащ. Ар псэ къабзэ зиIа цIыхут икIи и гъащIэ псом хуэпэжащ медицинэм. Абы и фэеплъ нэхур дэ сытым дежи ди гум илъынущ.
 • Бэрбэч Хь.М. и цIэр зезыхьэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым
 • и администрацэр, профсоюз комитетыр,
 • егъэджакIуэхэр, жылагъуэзэгухьэныгъэхэр.