ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым жыг минхэр щыхасэ

2020-03-24

  • «Фэеплъым и жыг хадэ» зыфIаща дунейпсо Iуэхур къызэрагъэпэщащ Хэку зауэшхуэм ТекIуэныгъэр къызэрыщытхьрэ мы гъэм илъэс 75-рэ зэрырикъум.

  • Хэкум и щхьэхуитыныгъэм папщIэ зи гъащIэр зыта лIыхъужьхэм я щIыхькIэ жыг зырыз хэсэныр къыхалъхьащ «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэмрэ ТекIуэныгъэм и дзэзешэхэм я фэеплъыр хъумэ­нымкIэ фондымрэ.
  • КъызэгъэпэщакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ, я мурадыр зэхьэлIар цIыхухэр зэкъуагъэувэным и закъуэкъым, атIэ лIыгъэ зезыхьахэм я фэеплъыр хъумэнырщ. «Жыг мел­уан 27-р я фэеплъ хъунущ зауэм хэкIуэда цIыху мелуан 27-м», — жеIэ «ТекIуэныгъэм и волонтёрхэр» урысейпсо жы­лагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Амель­ченковэ Ольгэ.

  • Фэеплъ жыгым куэд «хуэпIуэтэжыфынущ». Абдежым унагъуэр щызэхуэсу и щIэблэр щыхигъэгъуазэ хъунущ я тхы­дэм, я лIыхъужьхэм я гъащIэ гъуэгуанэм. Мыхьэнэ ин зиIэ Iуэхур къызэрырахьэжьэрэ, хэтыну хуейхэм я бжыгъэм кIуэ пэтми хохъуэ. Апхуэдэхэщ волонтёр зэгухьэныгъэхэр, жылагъуэ лэжьакIуэхэр, спортым хэтхэр, нэгъуэщIхэри.
  • Акцэм узэрыхэтыну щIыкIэр:
  • «Фэеплъым и жыг хадэ» Iуэхум ухэтын папщIэ садпамяти2020.рф сайтым уихьэн хуейщ. Апхуэдэуи ВКонтакте социальнэ сетым гуэдзэн щхьэхуэ щолажьэ, Iуэхум теухуауэ ухэзыгъэгъуазэ иту. Абдеж щIыналъэ уздэщыIэр къыщыхэбгъэщмэ, акцэр щекIуэкIыну щIыпIэмрэ зэманымрэ къыщыплъагъунущ. Къищы­нэмыщIауэ, сайтым зыщебгъэтхмэ, Iэмал уиIэщ хэпсэну жыгыр фэеплъ зы­хуэпщI лIыхъужьыр къэбгъэлъагъуэну. Iуэхум узэрыхэтам и тхылъыр электрон IэмалкIэ къыпIэрагъэхьэжынущ.
  • КЪАНЩАУЭ Мэлычыпхъу.