ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ Пщэдейрэ

2020-03-24

 • Гъатхэпэм и 24,
 • гъубж
 • Жьэн узым ебэныным и дунейпсо махуэщ. Нэмыцэ микробиолог Кох Роберт 1882 гъэм хэIущIыIу ищIащ жьэн узыр къэзышэ бактериер къызэрихутар. Зы илъэс дэкIри, абы къихутащ талор къызыхэкIыр. И лэ­жьыгъэ телъыджэхэм папщIэ 1905 гъэм Кох къратауэ­ щытащ Нобель и саугъэтыр.
 • Урысейм и Дзэ-Хьэуа ­Къарухэм я штурман IэнатIэм и махуэщ
 • Пакистаным щагъэлъапIэ я къэралыгъуэм и махуэр
 • 1753 гъэм Урысей империем цIыхум и хьэкумыр укIкIэ ящIэну зэрыхуимытым теухуа унафэ къыщащтащ.
 • 1801 гъэм Урысейм и император Павел Езанэр Санкт-Петербург щиIэ Михайловскэ уардэунэм щаукIауэ нэху къекIащ.

 • 1802 гъэм Инджылызым щыщ къэхутакIуэ Тревитик Ричард бахъэкIэ лажьэ мафIэгу къызэригупсысам щы­хьэт техъуэ тхылъ иратащ.
 • 1822 гъэм Бирмингем (Инджылыз) щыщ инженер Черч Уильям тхыгъэхэр къызэращып япэ типографие машинэ зэрызэпкърилъхьам и патент къыдихащ.
 • 1898 гъэм США-м япэ автомобилыр щащащ. Ар «Winton Motor Carriage Company» компанием къы­щIигъэкIа, «Уинтон» зыфIаща автомобиль лIэужьы­гъуэрт. Ар доллар минкIэ ищэхуат инженер Эллисон Роберт.
 • 1999 гъэм НАТО-м хыхьэ къэралхэм я дзэхэр Югославием теуащ.
 • 2008 гъэм Олимпием (Алыдж) деж щыпагъанэри ирахьэжьащ Китайм и къалащхьэ Пекин а гъэ дыдэм шыщхьэуIум и 8 — 24-хэм щекIуэкIыну зытраухуа Олимп Джэгухэм я мафIэр. А Олимпиадэр тхуэугъурлащ адыгэхэм — алыдж-урым бэнэкIэ лIэужьы­гъуэм­кIэ абы чемпион щыхъуауэ щытащ Хъущт Аслъэнбэч.
 • Совет физик, академик, оптикэм и лъабжьэр СССР-м щызыгъэтIылъа Вавилов Сергей къызэралъхурэ илъэ­си 129-рэ ирокъу.
 • Совет уэрэджыIакIуэ ­цI­э­р­ыIуэ, РСФСР-м и цIыху­бэ артист Козловский Иван къызэралъхурэ илъэси 120-рэ ирокъу.
 • Совет уэрэджыIакIуэ цIэ­рыIуэ, актрисэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Шульженкэ Клавдие къызэ­ралъхурэ илъэси 114-рэ ­ирокъу.
 • Совет дзэ къулыкъущIэ, авиацэм и генерал-лейтенант Сталин Василий Иосиф и къуэр къызэралъхурэ илъэс 99-рэ ирокъу.
 • Совет шахматист, дунейпсо чемпион Смыслов Василий къызэралъхурэ илъэс 99-рэ ирокъу.
 • Философие щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и академик, КъШР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Шенкао Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • КъШР-м и къэрал, политикэ лэжьакIуэ Арэшыкъуэ Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Хъыдзэдж Борис и ныб­жьыр илъэс 69-рэ ­ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ, УФ-м и цIыхубэ артист Серов Александр и ныбжьыр илъэс ­66-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Шыдакъ Татьянэ къыщалъхуа махуэщ.
 • УэрэджыIакIуэ, Адыгэ Республикэм и цIыхубэ артисткэ Нэхей Тамарэ илъэс 60 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 10 — 12, жэщым градуси 5 — 8 щыхъунущ.
 • Гъатхэпэм и 25,
 • бэрэжьей
 • ООН-м и лэжьакIуэхэу гъэру яIыгъхэм, хъыбарыншэу кIуэдахэм къащхьэщыжыным и дунейпсо махуэщ
 • ЦIыхур гъэпщылIынымрэ щхьэхуимытхэмкIэ сату щIынымрэ я лей зытехьахэм я дунейпсо махуэщ
 • Спорт кином и дунейпсо махуэщ
 • УФ-м щагъэлъапIэ Щэнхабзэм и лэжьакIуэхэм я махуэр
 • Украинэм шынагъуэншагъэр къызэгъэпэщынымкIэ и къарухэм я махуэщ
 • Алыдж къэралыгъуэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ
 • 421 гъэм Венецием — Италием и ищхъэрэ щIыналъэм щыIэ къалэ телъыджэм — и лъабжьэр ягъэтIылъащ.
 • 1872 гъэм Урысейм къыщыдагъэкIащ япэ пощт открыткэр.
 • 1940 гъэм Тегеран Iэ щытрадзащ Иранымрэ ­СССР-мрэ сату IэнатIэм, тен­джызым щызэдэлэжьэ­ным теухуа зэгурыIуэныгъэм.
 • 1974 гъэм СССР-м и кинотеатрхэм япэу щагъэлъэ­гъуащ Шукшин Василий и «Калина красная» филь­мыр.
 • 2018 гъэм мафIэсышхуэ къыщыхъуащ Кемерово дэт «Зимняя вишня» нэгузегъэужьыпIэ комплексым. А насыпыншагъэм цIыху 60 хэкIуэдауэ щытащ. Абыхэм ящыщу 37-р сабийт.
 • Урысейм и пащтыхь Василий III къызэралъхурэ илъэс 541-рэ ирокъу.
 • Совет уэрэджыIакIуэ, Урысейм и цIыхубэ артисткэ Пахоменкэ Марие къызэралъ­хурэ илъэс 83-рэ ирокъу.
 • Инджылыз уэрэджыIакIуэ, музыкант, композитор Элтон Джон и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • Украинэм щыщ боксёр цIэрыIуэ, дуней псом, Олимп Джэгухэм я чемпион Кличко Владимир и ныбжьыр илъэс 44-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 10 — 12, жэщым градуси 6 — 8 щыхъунущ.
 • Зыгъэхьэзырар
 • ЖЬЭКIЭМЫХЪУ Маринэщ.