ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м  и  цIыхубэ  участковэ  Аслъэныкъуэ  Аслъэн

2019-10-24

 • Полицэм и майор Аслъэныкъуэ Аслъэн КъБР-м и цIэкIэ хэтынущ «ЦIыхубэ участковэ» урысейпсо зэхьэзэхуэм и кIэухым.

 • Зэпеуэм и Iыхьэу республикэм щекIуэкIам ИнтернетымкIэ нэхъыбэм Iэ зыхуаIэтар Урысей МВД-м и «Бахъсэн» къудамэм и полицэм и участковэ уполномоченнэ нэхъыжь Аслъэныкъуэ Аслъэн Къэралбий и къуэрщ.
 • 2005 гъэм Налшык къалэм абы къыщиухащ Иджырей гуманитар академием и юриспруденцэ къудамэр. Аслъэн къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ органхэм щолажьэ илъэс 14 хъуауэ. 2005 гъэм ар лэжьыгъэм щыпэрыу-ващ Оренбург къалэм. 2011 гъэм абы дзыхь хуащIащ Урысей МВД-м и «Бахъсэн» къудамэм и полицэм и участковэ уполномоченнэ къулыкъур.
 • Офицер щIалэм и нэIэм щIэт щIыпIэм, Куба къуажэм, щыпсэу цIыху минитхум щIигъум пщIэ къыхуащI. Ар махуэ къэс яхуозэ къуажэдэсхэм, щыгъуазэщ абыхэм я гурыгъу-гурыщIэхэм, хабзэм емыбэкъуэным теухуауэ щIалэгъуалэм йопсалъэ.
 • Аслъэныкъуэ Аслъэн зэрыжиIэмкIэ, полицэм и участковэм и къалэнщ хабзэм тет цIыхухэм сыт и лъэныкъуэкIи ядэIэпыкъуну.
 • — ЦIыхухэм я дзыхь къуагъэзын хуэдэу лэжьэн хуейщ полицей участковэр, — жеIэ абы.
 • Полицэм и участковэ уполномоченнэм и къалэн нэхъыщхьэхэм ящыщщ щIэпхъаджагъэхэр къыщIэгъэщыныр. Мы гъэм и мазибгъум къриубыдэу полицэм    и майор Аслъэныкъуэм сэтей къищIащ щIэпхъаджагъэу 11, дыгъуакIуэхэм епхауэ.
 • Аслъэн зэрыжиIащи, лэжьыгъэшхуэ и пщэ дэлъми, абы къыщыдэхуэм бдзэжьей ещэну, спортзалым кIуэну фIэфIщ. Ар зыхэт Урысей МВД-м и «Бахъсэн» къудамэм и гупым бжьыпэр щызыIэригъэхьащ «Динамо» спорт зэгухьэныгъэм иригъэкIуэкI волейбол зэпеуэм. БильярдымкIэ кубок къихьащ щэнейрэ, стIолыщхьэ теннисымкIэ — зэ.
 • И лэжьыгъэм къыщигъэлъагъуэ ехъулIэныгъэхэм папщIэ абы мызэ-мытIэу къыхуагъэфэщащ МВД-м и унафэщIхэм къабгъэдэкI щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр.
 • Аслъэныкъуэ Аслъэн фIыщIэ яхуещI и Iуэхур къыдэзыIыгъа псоми.
 • Абы зыхуегъэхьэзыр «ЦIыхубэ участковэ» урысейпсо зэпеуэм, щэкIуэгъуэм и 1-10-хэм екIуэкIынум.
 • УАРДЭ  Жантинэ.