ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-07-16

УсакIуэ КIуащ БетIалрэ абы и щхьэгъусэ Хьэпэ Тамарэрэ Налшык паркым зыщагъэпсэху. Абыхэм ягъусэщ тхакIуэ, щIэныгъэлI Шортэн Аскэрбий. 1956 гъэ