ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дунейпсо утыкур къапоплъэ

2019-07-09

  • Мэкъуауэгъуэм и кIэухым Уфа къалэм щекIуэкIащ иужьрей зэманым зыужьыныгъэшхуэ зыгъуэта бгырыпх бэнэкIэмкIэ Урысейм и чемпионат. Башкортостаным и къалащхьэм къыщызэхуэсат къэралым и щIыналъэ 32-м къикIа а спорт лIэужьыгъуэмкIэ зызыгъасэ спортсмен 300-м нэблагъэ.

  • МэхуищкIэ  екIуэкIа зэхьэзэхуэм фIы дыдэу зыкъыщагъэлъэгъуащ Гажонов Юрэ зи пашэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и бэнакIуэхэм. Къыхэгъэщыпхъэщи, республикэм и командэ къыхэхам нэхъыбэу хэтащ Шэрэдж щIыналъэм и спорт школ №1-мрэ (директорыр Гажонов Юрэ) спорт школ №2-мрэ (директорыр Гъэш Олег) я спортсменхэр.
  • Зи хьэлъагъыр килограмми 100-м нэблагъэхэм я зэпэщIэтыныгъэм Урысейм и чемпион щыхъуащ Къэщкъэтау щыщ Эфендиев Расул. КъищынэмыщIауэ, килограмм 90-м нэблагъэ зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм къыщыпэлъэщын къахэкIакъым Сокъур Артур (Жэм-тхьэлэ).
  • Дыжьын медалхэр зыIэрагъэхьащ Дохъушокъуэ Хьэчим (кг 100-м щIигъу), Мысост Мырзэбэч (кг 100-м щIигъу), Гуэнокъуэ Елдар (кг 90-м нэблагъэ) сымэ. Ещанэ хъуащ Ульбашев Мартинрэ (кг 62-рэ) Иуан Рустамрэ (кг 90-м нэблагъэ).
  • ТекIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ хэтынущ дуней псомрэ Европэмрэ я чемпионатхэу Къэзанрэ Самарэрэ щекIуэкIынухэм.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.