ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъатхэмрэ  Лэжьыгъэмрэ  я  махуэшхуэр Къэбэрдей-Балъкъэрым  щагъэлъапIэ

2019-05-07

  • Налшык щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэм кърихьэлIахэр Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъуам и цIэр зезыхьэ утым къыщежьэри ЗэгурыIуэныгъэ утым нэс къыдэкIуеящ икIи артист цIэрыIуэхэм абдеж къыщызэрагъэпэща концертым еплъащ.

  • ЦIыхубэм я сатырхэм хэту гуфIэгъуэ гъуэгуанэр къызэпачащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек, республикэм и Парламентымрэ Правительствэмрэ я унафэщIхэр, КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Евгений, лэжьакIуэ гупхэм, щIалэгъуалэм, профсоюз унафэщIхэм, политикэ партхэмрэ жылагъуэ зэщIэхъееныгъэхэмрэ я лIыкIуэхэм.
  • Апхуэдэ гуфIэгъуэ зэхыхьэхэр республикэм и къалэ, район псоми щекIуэкIащ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм гуфIэгъуэ Iуэхухэм щыпащащ. Къэбэрдей уэрамым къыщызэIуахащ Урысейм и къалэ зэ-мылIэужьыгъуэ куэдым къикIа цIыху IэпщIэлъапщIэхэм ящIа хьэпшып гъэщIэгъуэнхэр щащэ арт-бэзэр. Апхуэдэу цIыхухэм хуабжьу ягу ирихьащ творчествэмкIэ Къэзанокъуэ Жэбагъы и цIэр зезыхьэ сабий центрым и гъэсэнхэм ягъэлъэгъуа концерт хьэлэмэтыр.
  • Налшык къалэм и ипподромым гъэмахуэ лъэхъэ-нэм и япэ шыгъажэр щекIуэкIащ. Шы спортыр фIыуэ зылагъухэм псалъэ гуапэхэмкIэ захуигъэзащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.
  • «Ныбжьэгъу лъапIэхэ! Нобэ, накъыгъэм и 1-м дэ гъэмахуэ шыгъажэхэр къызэIудох. Шы гъэхъуныр, шы спортыр Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэм къадэгъуэгурыкIуэ лъэпкъ хабзэщ икIи абы зэпымыууэ зедгъэужьыну ди къалэнщ. ТхузэфIэкI къэдгъэнэнкъым мы IэнатIэр едгъэфIэкIуэн папщIэ. Зэпеуэм хэтынухэм я кIэныр къикIыну си гуапэщ, махуэшхуэмкIэ сынывохъуэхъу», — жиIащ абы.
  • КIуэкIуэ Казбек къыхигъэщхьэхукIащ шыгъажэ лъэхъэнэр къыщызэIуах махуэм абы хэтынухэр республикэм и цIыху гъуэзэджэхэм, Социалист Лэжьыгъэм и лIыхъужьхэу Ахъмэт Мусэбий, Аттоев Салихь, Евтушенкэ Николай сымэ я цIэкIэ ягъэува саугъэтхэр къэхьыным хуэгъэзауэ зэрызэпеуэнур. Саугъэт щхьэхуэ ягъэуващ КъБР-м и Парламентыр илъэс 25-рэ зэрырикъуам и щIыхькIэ.
  • «Росипподром» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и генеральнэ директор Зайцев Дмитрий Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэмрэ хьэщIэхэмрэ захуигъазэри жиIащ мы гъэм екIуэкIыну шыгъажэхэм ехъулIэны-гъэ куэд къадэкIуэну икIи шы гъэхъунымкIэ республикэм щызэтеува хабзэ-       хэр ягъэбэгъуэну зэрыщыгугъыр.
  • Къызэхуэсахэм я нэгу зрагъэужьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и артист нэхъыфIхэм.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.