ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIыхуэ  зратынухэм  я ныбжьыр  илъэс  70-м  нагъэс

2018-12-18

  • Урысейм и ХъумапIэ банкым и потребительскэ кредитхэр дяпэкIэ иратынущ зи ныбжьыр илъэс 65-м щIи­гъуахэми. Абы теухуа тхылъхэр банкым и хэщIапIэхэм        е «Сбербанк Онлайн» IэмалымкIэ ягъэхьэзырыфынущ. Зи ныбжьыр пенсэм нэсахэм Iуэхутхьэбзэ зэмылIэу­жьыгъуэхэр яхуэщIэныр ХъумапIэ банкым япэ иригъэщхэм ящыщщ.

  • 2018 гъэм дыгъэгъазэм и 6-м щыщIэдзауэ Урысейм и ­ХъумапIэ банкым къыхилъхьащ потребительскэ кредит-  хэр зратынухэм я ныбжьыр илъэс 70-м зэрынигъэсыр. Апхуэдэ щIыкIэкIэ иджыри илъэситху хагъэхъуащ апхуэдэ Iуэхутхьэбзэ зыхуащIэнынухэм. Абы щыгъуэми щIыхуэ тыжыныр яухын хуейщ я ныбжьыр илъэс 70 щрикъум ирихьэлIэу. Кредитым и пшыныжыныр илъэс 65-м щынэсым зэфIагъэкIыпхъэу нэхъапэм щытащ.
  • ХъумапIэ банкым и хэщIапIэм и зэ кIуэгъуэ закъуэм хьэзыр хъунущ щIыхуэр къузэратынумкIэ тхылъхэр. Гъуэ­гуанэ зэпызычыну е зэман лей зыгъэкIуэдыну хуэмейхэм ­къагъэсэбэпыфынущ «Сбербанк Онлайн» интернет-банкингым и сервисыр. Я унэм щIэсыжу е лэжьапIэм Iуту абы ихьынур дакъикъитIым нэблагъэщ.
  • «Дэ долъагъу потребительскэ кредитхэр къащтэурэ пенсэм нэса ди цIыхухэм ящыщ куэдым я зэфIэкIхэр хагъэ­хъуэну зэрыхуейр. Ар тыншу икIи псынщIэу къазэрыIэры­-хьэ щIыкIэм зыкъомкIэ елъытащ зи ныбжь хэкIуэтахэм я ­гъащIэм и щытыкIэр. Пенсэм щысу ХъумапIэ банкым и клиентхэм жыджэру къагъэсэбэп ди Iэмалхэр: дэтхэнэ ещанэ пенсионерми я ахъшэр ди банкым къыхалъхьэ, ­дебет картэхэр яIыгъщ абыхэм я процент 80-м, зи ныбжьыр илъэс 55-м щIигъуахэм я процент 13-м кредит картэхэр яIэщIэлъщ, «Мобильный банк» Iуэхутхьэбзэр яфIэигъуэщ зы ныбжьыр хэкIуэтахэм я процент 63-м. Абы къыхэкIыу ­ХъумапIэ банкыр сыт щыгъуи хущIокъу а цIыху гупым папщIэ къызэригъэпэща Iэмалхэр иригъэфIэкIуэну. Ахэр япэ игъэщыпхъэхэм икIи социальнэ мыхьэнэ зиIэ къалэн ­нэхъыщхьэхэм ящыщу къелъытэ», — къыджиIащ Урысейм и ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщI Урысбий Хьэмидбий.
  • ХъумапIэ банкым зэпыу имыIэу ирегъэфIакIуэ пенсэм зи ныбжьыр нэсахэм яхуищI Iуэхутхьэбзэхэр. Халъхьэ ахъшэм и куэдагъым емылъытауэ нобэкIэ абыхэм къагъэсэбэпыфынущ «Пополняй», «Сохраняй» Iэмалхэр, проценти 3,5-рэ зи ставкэ «Пенсионный плюс» (хэплъхьэу икIи зыгуэрхэр къыхэпхыжыфу) хэлъхьэныгъэр, къина ахъшэм проценти 3,5-рэ зыхущIагъу «Мир Социальная» пщIэ зыщIамыт картэр, къищынэмыщIауэ «Мир Социальная» картэм бонус хэгъэхъуа зиIэ и «Спасибо» щытыкIэр.
  •  
  • Хьэтау  Ислъам.