ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2018-10-04

 • Жэпуэгъуэм и 4, махуэку
 • Псэущхьэхэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 • ЦIыхубэм я дежкIэ Хьэрш лъэхъэнэм щыщIидза махуэщ, Астронавтикэм и дунейпсо федерацэм 1967 гъэм игъэувауэ. 1957 гъэм жэпуэгъуэм и 4-м СССР-м дунейм щыяпэу ЩIым и IэрыщI спутникыр хьэршым иутIыпщащ.
 • Урысейм и Дзэ-Хьэрш къарухэм я махуэщ

 • УФ-м и МЧС-м граждан зыхъумэжыныгъэмкIэ и дзэхэм я махуэщ
 • 1904 гъэм къызэрагъэпэщащ «Гётеборг» (Швецие) футбол командэр.
 • 1910 гъэм Португалиер республикэ зэрыхъуам теухуа унафэ къащтащ.
 • 1916 гъэм и лъабжьэр ягъэтIылъащ Романов-на-Муроме къалэм. Совет властыр ува нэужь абы и иджырей цIэр — Мурманск — фIащащ. 1985 гъэм абы Къалэ-ЛIыхъужь цIэр фIащащ.
 • 1921 гъэм РСФСР-м и Къэрал банкыр къызэрагъэпэщащ.
 • 1976 гъэм Ипщэ Уралым щыяпэ еджапIэ нэхъыщхьэр — Челябинск дэт къэрал университетыр — къызэIуахащ.
 • 1986 гъэм «Iуащхьэма-хуэ лъапэ» къэрал лъэпкъ паркыр къызэрагъэпэщащ.
 • Франджы усакIуэ, политик, «Интернационал» гимным и псалъэхэр зытха Потье Эжен къызэралъхурэ илъэс 202-рэ ирокъу.
 • Совет режиссёр, актёр, сценарийхэр зытх, СССР-м и цIыхубэ артист, Урысей Федерацэм и Къэрал саугъэтыр зрата Хуциев Марлен и ныбжьыр илъэс 93-рэ ирокъу.
 • Журналист, «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэ Къумахуэ Аслъэн и ныбжьыр илъэс 61-рэ ирокъу.
 • «Адыгэ псалъэ» газетым жэуап зыхь и секретарь Къаншокъуэ Эллэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэшх тIэкIу къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градус 17 — 21-рэ, жэщым градуси 8 — 12 щыхъунущ.
 • Жэпуэгъуэм и 5, мэрем
 • ЕгъэджакIуэм и дунейпсо махуэщ
 • УФ-м и уголовнэ розыскым и лэжьакIуэм и махуэщ
 • Адыгэ Республикэр къыщызэрагъэпэща махуэщ
 • Таджикистаным и къэралыбзэм и махуэщ
 • 1914 гъэм япэу уэгум щызэзэуащ. Абы щызэрихьэлIат франджыхэмрэ нэмыцэхэмрэ я кхъухьлъатэ зырыз.
 • 1917 гъэм Владикавказ, Налшык округхэм я лIыкIуэу Советхэм я II урысейпсо съездым ягъэкIуат Киров Сергей.
 • 1929 гъэм СССР-м щыяпэу Ленинград къыщызэIуахат макъри щIэту фильмхэр щыбгъэлъагъуэ хъуну кинотеатр.
 • 1991 гъэм СССР-м Дунейпсо валютэ фондым дэлэжьэным теухуауэ япэ зэгурыIуэныгъэр ирищIылIащ.
 • Урысей актрисэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ, Урысейм и Къэрал саугъэтыр тIэунейрэ зыхуагъэфэща Чуриковэ Иннэ и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу.
 • Актёр цIэрыIуэ, кинорежиссёр, Урысей Федерацэм, Приднестровье Молдавие Республикэм я цIыхубэ артист Михайлов Александр и ныбжьыр илъэс 74-рэ ирокъу.
 • Таджикистан Республикэм и президент (1992 гъэм къыщыщIэдзауэ) Рахмонов Эмомали и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 • Адыгэ Республикэм къыщалъхуа совет спортсмен цIэрыIуэ, спортым щIыхь зиIэ и мастер, 1976 гъэм Монреаль (Канадэ) щекIуэкIа Олимп джэгухэм дзюдомкIэ чемпион щыхъуа Невзоров Владимир и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 • Генерал-лейтенант, УФ-м и ВВС-м и командующэм и къуэдзэу щыта, техникэ щIэныгъэхэм я кандидат, Урысей Федерацэм дзэ хуэIухуэщIэхэмкIэ щIыхь зиIэ и IэщIагъэлI Быж Айтэч и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, ДАХ-м и тхьэмадэу 2006 — 2009 гъэхэм лэжьа, республикэм гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и унафэщI Дзэмыхь Къасболэт и ныбжьыр илъэс 61-рэ ирокъу.
 • Совет волейболисткэ, 1980 гъэм Москва щекIуэкIа Олимпиадэм чемпионкэ щыхъуа Ахэмын Еленэ къыщалъхуа махуэщ.
 • КъШР-м щIыхь зиIэ и журналист, «Ногай давысы» газетым и редактор нэхъыщхьэ Атуовэ Алтынай къыщалъхуа махуэщ.
 • Шэшэн Республикэм и Iэтащхьэ (2007 гъэ лъандэрэ), Урысейм и ЛIыхъужь Кадыров Рамзан и ныбжьыр илъэс 42-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ, уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градуси 8 — 9, жэщым градуси 2 — 3 щыхъунущ.