ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Спартак-Налшык» — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 1:1

2018-08-04

  • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ дыгъуэпшыхь Налшык щызэхэта зэIущIэр апхуэдэу иухащ.
  • «Спартак-Налшыкымрэ» Мэхъэчкъалэ и «Легион Динамо»-мрэ зэрызэпэщIэтамрэ зи чэзу джэгугъуэм и ужькIэ турнир таблицэм игъуэта теплъэмрэ ятеухуа тхыгъэ ди газетым тетынущ.
  • Хьэтау Ислъам.