ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адэжь щIыналъэр зи плъапIэхэр

2018-08-04

  • Дунейпсо Адыгэ Хасэмрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ илъэс зыбжанэ хъуауэ хэкужьым къыщызэрагъэпэщ хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъу сабийхэм я зыгъэпсэхупIэ лагерхэр. Адэжь щIыналъэм къэкIуэныр зи хъуэпсапIэ цIыкIухэм я бжыгъэм гъэ къэси къыхэхъуэ зэпытщ.

  • Израилым, Тыркум, Иорданием, ди гъунэгъу Ставрополь щIыналъэмрэ Осетие Ищхъэрэ — Аланием-рэ щыщ ныбжьыщIэхэм «Джамиля» хьэщIэщым къыщыхузэрагъэпэща зыгъэпсэхупIэм цIыхур щIэзт.
  • КърихьэлIахэм псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ КъБР-м Граждан жылагъуэ IуэхущIапIэхэм ядэлэжьэнымрэ лъэпкъ IуэхухэмкIэ и министр КIурашын Анзор. Абы къыхигъэщащ мы зыгъэпсэхупIэм къекIуэлIа дэтхэнэ зыми зэманыр нэгузыужьу, гукъинэжу щагъэкIуэну зэригуапэр. Апхуэдэуи адэжь щIыналъэм икIыжу я унэ ягъэзэжа нэужь, мыбы щалъэгъуа дахагъэр, хабзэр, нэмысыр зэрыхьэжа унагъуэхэм щаIуэтэжыну, я ныбжьэгъу цIыкIухэр абыхэм щыгъуазэ ящIыну зэрыщыгугъыр. КIурашыным щIэблэр къыхуриджащ адыгэбзэр нэхъыфIу зрагъэщIэну, абы нэхъыбэрэ ирипсэлъэну. ДыщIигъужащ бзэр тщыгъупщэжмэ, лъэпкъыу дыкъызэрызэтемынэнур.
  • Тырку Республикэм къикIа гупым я нэхъыжь Хьэпей Бильге Экен зэрыжиIащи, хэкум и щыпэ къакIуэкъым. Абы и дежкIэ адэжь щIыналъэр нэгузыужьыпIэ къудейкъым, атIэ IэфIагъ, дахагъэ и лъэныкъуэкIэ мыбы щигъуэт дэрэжэгъуэр мылъкуу щыIэм ефIэкI хъугъуэфIыгъуэщ.
  • Къэбэрдей Адыгэ Хасэм къыбгъэдэкIыу НафIэдз Мухьэмэд къыщыпсалъэм къыхигъэщащ абы и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэд лагерыр къызэрызэIуахым теухуа зэхыхьэм къримыхьэлIэфами, сабийхэм гукъинэжу загъэпсэхуну, адэжь щIыналъэм хуаIэ фIылъагъуныгъэр нэхъ куу хъуну, дэтхэнэ зыми и мурадхэр, гуращэхэр къехъулIэну и гуапэу къазэрехъуэхъужар.
  • ЗэIущIэр дахэу, нэгузыужьу ирагъэкIуэкIащ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и актрисэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ КIэхумахуэ ФатIимэрэ Балъкъэр къэрал театрым и актер Мизиев Iэубэчыррэ. Апхуэдэуи уэрэд, макъамэ дахэхэмкIэ пщыхьэщхьэр ягъэдэхащ Жабоевэ Замирэ, ЩоджэнцIыкIу Аслъэн, «Шагъдий» ансамблым, «Софие» сабий центрым хэт ныбжьыщIэхэм.
  • Махуэщ Шумахуэ.