ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щрагъэблэгъащ фашист концлагерхэм гъэру исахэр

2018-04-12

  • ХьэщIэхэмрэ бысымхэмрэ шей Iэнэм пэрысу зэпсэлъащ. Мыпхуэдэ зэIущIэхэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм илъэс еплIанэ хъуауэ къызэрегъэпэщ. Зи сабиигъуэм фашист гъэрыпIэм итауэ иджыпсту республикэм псэууэ къинэжар цIыху 42-рэщ.
  •  
  • Къызэхуэсахэр я пащхьэ къыщыщыпсалъэм палатэм и тхьэмадэ  Берд  Хьэзрэталий къыхигъэщхьэхукIащ мы зэIущIэм гуауэри гуапэри зэрыхэлъыр. «Гуапэщ зауэм и лъэхъэнэ шынагъуэр вгъэвами, фэ цIыхугъэр зэрыффIэмыкIуэдар, иужькIэ щIэныгъэ зэрызэвгъэгъуэтыфар, къэралыр къызэрыфIэтыжар, унагъуэхэр зэвгъэпэщу бынхэр зэрыфпIар, нобэм ирихьэлIэу фи бынхэм я быныжхэм, абыхэм къалъхужахэм фызэрагъэгуфIэр. Си щхьэр лъахъшэу фхузогъэщхъ!», — жиIащ къэпсалъэм.
  • Зауэ лъэхъэнэм зи сабиигъуэр илыпщIахэм фIыщIэ псалъэхэмкIэ зыхуагъэзащ Урысейм и Жылагъуэ палатэм хэт Нэхущ Заурбийрэ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и тхьэмадэм и къуэдзэ Аттаев Жэмалрэ.
  •  Республикэм и ветеранхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ Шыхъуэбахъуэ Мухьэмэд ветеранхэм, зауэм хэта псоми я цIэкIэ Жылагъуэ палатэм фIыщIэ хуищIащ мыпхуэдэ зэIущIэхэр щIэх-щIэхыурэ къызэрызэригъэпэщым папщIэ. Абы Берд Хьэзрэталий иритащ «Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда Къарухэм, хабзэхъумэ органхэм я ветеранхэм (пенсионерхэм) я Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ жылагъуэ зэгухьэныгъэр илъэс 30 ирокъу» меда-          лыр.
  •  Зытепсэлъыхь Iуэхум теухуа литературэ композицэ утыку къралъхьащ Налшык къалэм дэт курыт школ №9-м и еджакIуэхэм. Абыхэм литературэмрэ музыкэмрэ я Iэмалхэр къагъэсэбэпурэ къагъэлъэгъуащ фашистхэм концлагерхэм щызэрахьа хьэкIэ-кхъуэкIагъэхэр. ЦIыкIухэр зауэ лъэхъэнэм теухуа усэхэм къеджащ, уэрэдхэр жаIащ.
  • Зы илъэс фIэкIа и мыныбжьу концлагерым ихуауэ щыта Акишинэ Иринэ езым итха усэхэм къеджащ. ШколакIуэхэм захуигъазэри абы жиIащ: «Дэ Европэ псор фашизмэм и емынэ узым щытхъумащ. Иджы къэралым и къэкIуэнур зи IэмыщIэ илъыр фэращи, фи Хэкум фрипагэ, Урысейр зэи зэрымыкIуэдыжынур фи гум ивгъэлъ!».
  • Шей Iэнэм иужькIэ хьэщIэхэм иратащ Жылагъуэ палатэм хэтхэу Колесников Юрий, Хьэжы Руслан, КъБР-м и Парламентым и депутатхэу Къудалий Мухьэмэд, Бердюжэ Владимир сымэ ягъэхьэзыра тыгъэхэр.
  •  
  • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и пресс-IуэхущIапIэ.