ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iуэху зехьэкIэхэмкIэ зэдогуашэ

2017-11-23

  • Зэдэлэжьэным теухуауэ зэраухылIа зэгурыIуэныгъэм ипкъ иткIэ, Грозный къалэм дэт педколледжым мы махуэхэм щыхьэщIащ КъБКъУ-м и педколледжым, ПедагогикэмкIэ, психологиемрэ физкультурэ-спорт егъэджэныгъэмкIэ и институтым и IэщIагъэлI гуп, Ашэбокъуэ ФатIимэ я пашэу.
  •  
  • Гупым хэта егъэджакIуэхэу Мэржэхъу Людмилэ, Джаурджий ФатIимэ, Шыгъэлыгъуэ Светланэ, Хьэгъэс Таисэ, КIарэ Хьэцацэ, Къулътырбей Иринэ сымэ я зэфIэкIхэр ягъэлъэгъуащ. Абыхэм щIыпIэ педколледжым щатащ дерс зэIухахэр, семинархэр щрагъэкIуэкIащ. Апхуэдэу зи цIэ къитIуа институтым и унафэщI Ашэбокъуэ ФатIимэ, абы егъэджэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ Нало Маргаритэ, щIэныгъэ-методикэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ Хьэлышх Маринэ сымэ колледжым и унафэщIхэм ядэгуэшащ я Iуэху зехьэкIэ мардэхэмкIэ. Къызэрыс ФатIимэ, Гугъуэт Мадинэ, Сет Разият сымэ еджакIуэ гупхэм ядэлэжьащ.
  • ЗэIущIэм кърикIуахэр къыщапщытэжащ «стIол хъурей» зэхуэсым. Грознэм дэт педколледжым и унафэщI Эжаевэ Маликарэ Шэшэн Республикэм Егъэджэныгъэм и фIагъыр къыщапщытэ и центрым и къудамэм и пашэ Селезнёвэ Светланэрэ Налшык икIахэм фIыщIэ ин къыхуащIащ кърата чэнджэщхэм папщIэ. ЗэрыжаIамкIэ, къыкIэлъыкIуэ зэхуэсыр КъБКъУ-м щекIуэкIынущ. КъинэмыщIауэ, Грознэ педколледжым и егъэджакIуэхэр КъБКъУ-м и педколледжым, ПедагогикэмкIэ, психологиемрэ физкультурэ-спорт егъэджэныгъэмкIэ и институтым къэкIуэнурэ зэманкIэ щыIэнущ, абы щекIуэкI лэжьыгъэм зыщагъэгъуазэу.
  • ЖЫЛАСЭ  Маритэ.