ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Путин Владимиррэ Асад Башаррэ Сочэ щызэхуозэ

2017-11-23

  • УФ-м и Президент Путин Владимир блыщхьэм Сочэ щыIущIащ лэжьыгъэ IуэхукIэ Урысейм къэкIуа Сирием и президент Асад Башар.
  •  
  • Къэралхэм я лIыщхьэхэр тепсэлъыхьащ террористхэм ебэныным ехьэ- лIа Iуэхугъуэмрэ Сирием щыщыIэ щытыкIэр политикэ зэпсэлъэныгъэкIэ зэпIэзэрыт щIыжынымрэ. Путин Владимир зэрыжиIамкIэ, щIэпхъаджащIэхэм уатекIуэныр иджыри жыжьэщ.
  • КъищынэмыщIауэ, абы къыхигъэщащ «мамырыгъэрэ зэпIэзэрытыныгъэрэ хуей дэтхэнэми дэлэжьэну» Асад Башар зэрыхьэзырыр. Абы пэджэжу Асад жиIащ Сирием щекIуэкI дзэ операцэм и лъэхъэнэм къриубыдэу ехъулIэныгъэшхуэхэр зэрызыIэрагъэхьар «зэуапIэ губгъуэми политикэ унэтIыныгъэми». «Сирием и щIыналъэ куэд террористхэм къаIэщIэдгъэкIыжащ, нэхъапэм ахэр зыбгынауэ щыта цIыхухэм абыхэм ягъэзэжыну Iэмал къахукъуэкIащ», — жиIащ Асад Башар.
  • Урысейм ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и министерствэмрэ УФ-м IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм я Штаб Нэхъыщхьэмрэ я унафэщIхэм Путин Владимир яригъэцIыхуащ Сирием къикIа и лэжьэгъур. Дзэ ухуэныгъэмрэ IэщэкIэ зэщIэузэдэн программэмрэ теухуа зэIущIэ абыхэм ирагъэкIуэкIащ.
  • «Коммерсантъ-хъыбарыщIэхэр».