ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЯдоIэпыкъу

2017-09-06

  • Урысей МВД-м и «Бахъсэн» къудамэм и унафэщIхэм я жэрдэмкIэ, IэнатIэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Мэсей Заур, тылымкIэ унафэщI Бинашаров Беслъэн, ОГИБДД-м и инспектор Къэрэнашэ Жаннэ сымэ щыIащ Яныкъуей къуажэм дэт Республикэ психоневрологие интернатым.
  •  
  • Абыхэм гъусэ яхуэхъуащ къудамэм дэлажьэ Жылагъуэ советым хэт Пекъу Светланэ.
  • Интернатым щыкIэлъоплъ зи ныбжь хэкIуэтахэм, зи акъыл зэтемыс ныкъуэдыкъуэхэм, зи щхьэ Iуэху зыхуэмыщIэжхэм, сыт щыгъуи уи нэ-Iэ зытетыпхъэхэм е пIалъэкIэ дэIэпыкъуэгъу хуэныкъуэхэм.
  • Полицэм и лэжьакIуэхэм интернатым хуашащ ар зыхуэныкъуэхэр.
  •  
  • Бахъсэн  Ланэ.