ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гуп къыхэхар ягъэбелджылын папщIэ

2017-07-20

  • Бадзэуэгъуэм и 22-м «Спартак» стадионым щекIуэкIынущ Кавказ лъэпкъхэм щэнхабзэмрэ спортымкIэ я фестивалым и республикэ Iыхьэм КъБР-м и къалащхьэм и цIэкIэ хэтыну гуп къыхэхар щаубзыхуну щIыпIэ зэхьэзэхуэ.
  •  
  • Фестивалым и программэм къызэщIеубыдэ IэпщэкIэ зэпекъуныр, шабзэ гъэуэныр, къару троеборьер, хьэлъэ къэIэтыныр, мини-футболыр, хьэлъэ гъэIэпхъуэныр, 4х200 эстафетэр, кIапсэкIэ зэпекъуныр. Зэхьэзэхуэм хэтыну Iэмал яIэщ ар щекIуэкIынум ирихьэлIэу илъэс нэхърэ мынэхъ мащIэкIэ Налшык сыт щыгъуи щыпсэуа, зи ныбжьыр илъэс      17-м щIигъухэр. Апхуэдэхэр ятхынущ бадзэуэгъуэм и 22-м сыхьэти 9-рэ дакъикъэ 30-м. Зэпеуэхэм сыхьэти 10-м щIадзэнущ.
  • Зэхьэзэхуэм хэтыну гукъыдэж зиIэхэм яIыгъын хуейщ я паспортымрэ узыншагъэм и щытыкIэр къэзыгъэлъагъуэ медицинэ справкэрэ. Мини-футболымрэ кIапсэкIэ зэпекъунымкIэ зэпеуэхэм зыкъыщызыгъэлъэгъуэ-нухэм судейскэ коллегием Iэрагъэхьэн хуейщ дохутырым и Iэ зыщIэлъ заявкэхэр.
  • Фестивалыр зэрекIуэкIынум ехьэлIауэ упщIэ зиIэхэм зыхуагъазэ хъунущ Налшык къалэ щIыпIэ администрацэм Физическэ щэнхабзэмкIэ, спортымрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и управленэм мы телефон номерхэмкIэ: 42-55-55, 8-928-077-36-77.
  •  
  • Къаудыгъу  Заур.