ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэрал гъунапкъэр зыхъумэхэр

2017-05-30

 • Къэралым и дэнэ щIыпIи хуэдэу, Урысей ФСБ-м и Гъунапкъэхъумэ управленэу КъБР-м щыIэм къулыкъу щезыхьэкIхэм я махуэшхуэр накъыгъэм и 28-м ягъэлъэпIащ.
 •  
 • Дэтхэнэ къэралми и гъунапкъэр зэрихъумэ щIыкIэм къегъэлъагъуэ абы и лъэщагъыр зыхуэдэр. Дуней псом нэхъ гъунапкъэшхуэ дыдэ щызиIэщ Урысей Федерацэр икIи ар хъумэным къаруушхуэ ирихьэлIэ зэпыту къокIуэкI. Аращ сыт щыгъуи гъунапкъэхъумэ IэнатIэр нэхъри егъэфIэкIуэным, зегъэужьыным къэралым гулъытэ хэха щIыхуищIыр.
 • Ди хэкум и гъунапкъэхэр Кавказым щызыхъу-мэ Урысей ФСБ-м и Гъу-  напкъэхъумэ управленэу КъБР-м щыIэм и тхыдэри и нобэрей махуэри къыгуэхыпIэ имыIэу епхащ граждан зауэм къыщыщIидзауэ иужькIэ къэралым щекIуэкIа Iуэхугъуэхэм.
 • Совет Союз абрагъуэр лъэлъэжу абы хэта республикэхэр зэхэкIа иужь, Урысейм иIэ хъуащ гъунапкъэщIэхэр, Ираным и гъунэм Iута отрядыр Къэбэрдей-Балъкъэрым къагъэкIуащ Урысей Феде-  рацэмрэ Куржымрэ я гъунапкъэ километри 130-р зи кIыхьагъыр ихъумэну пщэрылъ щащIри. Гупым и хэщIапIэр Налшыкти, цIэри абыкIэ зэрахъуэкIащ.
 • Хэкум и гъунапкъэхъумэ минхэр илъэс къэс зэрешалIэ я махуэшхуэм. Урысей ФСБ-м и Гъунапкъэхъумэ управленэу КъБР-м щыIэм щызэхуэсат къалэныр езыхьэкI-хэр, зи щхьэцыр къетхъуха ветеранхэр. ЗэIущIэм кърихьэлIащ КъБР-м и хабзэхъумэ, къарузехьэ IэнатIэхэм я лIыкIуэхэр.
 • — Нобэ догъэлъапIэ къалэн мытыншыр жэщ-махуэ имыIэу езыхьэкI гъунапкъэхъумэм и махуэр, А къулыкъур къызэрызэрагъэпэщрэ илъэс 99-рэ ирокъу. Ди къэралым и гъунапкъэхъумэ IэнатIэхэр сыт щыгъуи хэкум и шынагъуэнша-гъэр къызэзыгъэпэщ къарухэм ящыщу къокIуэкI, — къыхигъэщащ Урысей ФСБ-м и Гъунапкъэхъу-   мэ управленэу КъБР-м щыIэм и унафэщI генерал-майор Пугачёв Ана-толий. Генералым фIыщIэ яхуищIащ хьэлэлу къалэныр езыхьэкI, къыхаха IэщIагъэм хуэпэж я лэжьакIуэхэм.
 • Жэщ, махуэ ямыIэу дунейр щыуаеми, щыхуабэми Хэкум и гъунапкъэр  зыхъумэхэм я махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ КъБР-м и прокурорым и къуэдзэ Махуэ Артур.
 • Генерал-майор Пугачёв Анатолий я лэжьакIуэ нэхъыфIхэм яритащ Урысей ФСБ-м, ведомствэм я щIыхь, фIыщIэ тхылъхэр. ЗэIущIэм хэтахэм Хэкум папщIэ зи гъащIэр зыта гъунапкъэхъумэхэм я фэеплъу управленэм и пщIантIэм дэтым удз гъэгъа тралъхьащ, абыхэм яхуэщыгъуэу дакъикъэкIэ щымащ.
 • Махуэшхуэм зэхуишэсахэм папщIэ концерт къызэрагъэпэщащ, управленэм и УМД къудамэм и лэжьакIуэхэм Iэпщэрыбанэ зауэмкIэ я зэфIэкI ягъэлъэгъуащ. Къызэхуэсахэм папщIэ губгъуэ пщэфIапIэр лэжьащ. 
 • УЭРДОКЪУЭ  Женя.