ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ПсэупIэ унэхэр ягуэш

2017-05-16

  • Шэрэдж щIыналъэм хыхьэ Къэщкъэтау жылэм иджыблагъэ щекIуэкIащ гуфIэгъуэ зэIущIэ. Ар теухуауэ щытащ щIыналъэм щыщ сабий зеиншэхэмрэ адэ-анэм я жьауэм щIэмытыжхэмрэ псэупIэ унэхэр етыным. Апхуэдэ къэ-рал гулъытэ ягъуэтащ районым и цIыхуихым.
  •  
  • «Сабий зеиншэхэмрэ адэ-анэм я жьауэм щIэмытыжхэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэ етыным теухуауэ» федеральнэ хабзэм ипкъ иткIэ, псэупIэхэр ныбжьыщIэхэм къыхуащэхуащ КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм. Фэтэрхэр хэтщ Къэщкъэтау дэт псэупIэ унэ екIум, зыхуей-зыхуэфI псомкIи къызэгъэпэщам. Сабийхэм фэтэр-хэм я IункIыбзэIуххэр яритыжащ икIи гуапэу ехъуэхъуащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ — КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ. НыбжьыщIэхэм я гъащIэм мыхьэнэшхуэ щызиIэ а махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуну зэIущIэм зыкърезыгъэхьэлIахэм ящыщщ Шэрэдж щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Муртазов Борис, КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къуэдзэ Геккиев СулътIан, «Кавказухуэныгъэ» ухуакIуэ фирмэм и унафэщI Настуев Къасым.
  • ГуфIэгъуэ зэIущIэр игъэдэхащ щIыналъэм хыхьэ еджапIэхэм я гъэсэнхэм къызэрагъэпэща концерт дахэм.
  • ТАМБИЙ Линэ.