ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысейпсо къэпщытэныгъэр КъБКъУ-м щокIуэкI

2016-11-22

  • ЩэкIуэгъуэм и 20-м КъБКъУ-м щекIуэкIащ Уры­сейпсо географие диктант. Урыс географие зэгухьэ-ныгъэм и Попечительскэ советым и Тхьэмадэ, УФ-м и Президент Путин Владимир и жэрдэмкIэ къызэрагъэпэща а къэралпсо къэпщытэныгъэм и мурад нэхъыщхьэхэр Урысей Федерацэм щыпсэу цIыхухэм хэкум и географие и лъэныкъуэкIэ ябгъэдэлъ щIэныгъэр убзыхунырщ, апхуэдэуи а унэтIыныгъэм жылагъуэм щиIэ пщIэмрэ гулъытэмрэ къыщыIэтынырщ. Универ­ситетым нэмыщI диктантыр щекIуэкIащ Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я творчествэмкIэ уардэунэм.
  •  
  • Урысейпсо географие дик­тантым хэтыну КъБКъУ-м ­къе­кIуэлIат цIыху 600-м ­щIигъу — республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэм, колледжхэм я егъэ­джа­кIуэхэр, студентхэр, курыт школхэм я класс нэхъы­жь­хэм щIэсхэр. Ахэр университетым и пэш нэхъ инхэм ящыщ зым щызэхуашэ-сащ. Диктантым щIидзэн ипэ абыхэм захуигъэзащ КъБКъУ-м и проректор ­Баразбиев Муслъим. Диктантыр зэрекIуэкIыну щIы­кIэ­хэм я гугъу ищIа нэужь, ар къэпщытэныгъэм хэт- хэм ехъуэхъуащ ехъу­лIэ­ныгъэ­кIэ лэжьыгъэм пэлъэ­щыну.
  • Мыгъэрей диктантыр нэхъ гугъуу зэхэлът, нэгъабэрейм еплъытмэ. УпщIэ 30 хъу къэпщытэныгъэр зэхэтт географием и унэтIыныгъэ зэмылIэужьыгъуэм хыхьэ лэжьыгъэхэмкIэ. Ап­хуэ­дэ­хэт, къапщтэмэ, топографием епхахэр, ди къэралым и къалэ нэхъ ин­хэм, бгылъэ щIыпIэхэм я щхьэ­хуэныгъэхэм пыщIахэр, литературэми географиеми ехьэлIахэр, нэгъуэщIхэри.
  • Диктантым кърикIуахэр дыгъэгъазэм и 25 пщIондэ наIуэ къыщащIынущ Урыс географие зэгухьэныгъэм и сайтым.
  • КЪАРДЭН Маритэ.