ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Iэтащхьэм диIыгъащ республикэм и щыхьэрым и кур зэрыгъэдэхапхъэм, абы игъуэтын хуей теплъэм теухуауэ скульптор Пащт-Хъан Алим къыхилъхьар

2016-10-18

  • КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм щы-хуэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ художник Пащт-Хъан Алим.
  •  
  • IэщIагъэлIым ар иригъэплъащ къалэ паркыр, вокзалхэм я Iэгъуэблагъэмрэ Къэбэрдей уэрамымрэ зэрагъэдэхэну я мурад эскизхэм. Абы и проектым къыщилъытащ щIыналъэм и лъэпкъ-щэнхабзэ щхьэхуэныгъэхэм я фащэ пщалъэхэм зэдекIуу къитIасэ скульптурэ ухуэныгъэхэмрэ щIыпIэхэр зэрагъэщIэрэщIэну щIыкIэмрэ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэм къыхигъэщащ художникым и лэжьыгъэщIэхэр республикэм и къалащхьэм и нобэрей теплъэм екIуу зэрыхэувэнур.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.