ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ди хьэтыр къэфлъагъу!

2013-09-14

 •  
 • Парламентархэу пщIэ зыхуэтщIхэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэу пщIэ зыхуэтщI!
 •  
 • 2013 гъэм шыщхьэуIум и 14-м адыгэ лъэпкъым цIыхуш­хуэ фIэкIуэдащ, машинэм иукIащ Къэжэр Альберт Хьэту и къуэр.
 •  
 • Дэ, «Альберт» гупым хэтхэр, ди гум къыбгъэдэкIыу а хэ­щIыныгъэм щхьэкIэ дахуогузавэ Къэжэр Альберт и Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ. ФIыщIэ ин яхудощI депутатхэм — КъБР-м и Парламентым къыбгъэдэкIыу ФедерацэмкIэ Советым вгъэкIуэну цIыху гъуэзэджэ къызэрыхэфхар зэрытэмэмым папщIэ, ар тхыдэм хыхьа Iуэхууи къыщIэкIащ.
 •  
 • Къэжэр Альберт и Iуэхум фэрыщIыгъэншэу икIи жэ­уаплыныгъэрэ Iэзагърэ хэлъу бгъэдыхьащ. А илъэсхэм абы хузэфIэкIащ и лэжьэгъу сенаторхэм пщIэшхуэ къыхуащI хъуныр. УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым и Уна­фэ­щIым и япэ къуэдзэ Торшин Александр гу лъитащ: «Абы и дежкIэ псом нэхърэ нэхъыщхьэр къаIэт Iуэхум Кавказым, зэрыщыту Урысейм, сэбэпынагъыу къахуихьынур зыхуэдизыр зригъэщIэнырт. Къэжэр Альберт къинэмыщIауэ дэ къытхэтт Кавказым щыщ нэгъуэщIхэри, ныбжькIи нэхъыжьу, я зэфIэкIкIи мыхуэмыхуу, ауэ, сыт хуэдэ Iуэху гугъу къыкъуэмыкIми, псори зыбгъэдыхьэр, зи псалъэ нэхъ пхыкIыр Альбертт. Кавказым егъэщIылIа Iуэхухэм кIэухыу тращIыхь унафэр сыт щыгъуи къызыбгъэдэкIыр арат. Къэжэр Альберт сигу къинэжащ интернационалист нэсу… Сэ телъыджэ сщыхъурт абы щIалэгъуалэм гулъытэшхуэ зэрахуищIыр. Иджыблагъэ си насып къихьат КъШР-м, КъБР-м, Адыгейм ящыщхэу Моск­ва и еджапIэ нэхъыщхьэхэр къэзыухахэм дипломхэр зэрыратым иращIэкIа зэIущIэм сыхэтыну. Абы сыкIуат си щхьэгъусэри сщIыгъуу».
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и студентхэм я мызакъуэу, адыгэ­хэр куэду щыпсэу республикэхэм къикIахэм, Моск­ва къыщыхъуахэм драгъэкIуэкI лэжьыгъэр Къэжэр Альберт лъагапIэщIэм зэрынигъэсар белджылыщ. Республикэм и лIыкIуэм хуэныкъуэ хъу дэтхэнэми абы зыхуигъазэрт. Альберт дэтхэнэми и хьэтыр илъагъурт. Ар дунейм ехыжа иужь дэ зыхэтщIащ тхуримыгъэкъужын хэщIыныгъэ зэрыдгъуэтар. Мы насыпыншагъэм иужькIэ лъэпкъым зеиншафэ къытеуащ.
 •  
 • Къэжэр Альберт къыдэгъуэгурыкIуа псори егъэпIейтей зихуэдэ щымыIэу икIи псори къызэщIиубыдэу абы иригъэкIуэкIа лэжьыгъэшхуэм жыджэру, акъыл хэлъу памыщэфынкIэ зэрыхъунум.
 •  
 • Абы и жэрдэмкIэ гулъытэ ягъуэтат зауэм и лыгъэм хэт Сирие Хьэрып Республикэм щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм. Къэжэр Альбертрэ абы къыкъуэт гупымрэ ира­гъэкIуэкI лэжьыгъэм къыпэкIуат Сирием и Конс­титу­цэщIэм и проектым адыгэхэр къэралым ис лъэпкъ цIыкIу­хэм ящыщу храгъэтхэн, ди хэкуэгъу миным щIигъу Сирием щекIуэкI зауэм и лыгъэм къыхашри я адэжь щIыналъэм къагъэIэпхъуэжат, къэзыгъэзэжахэм ядэIэпыкъуным, ахэр я лъахэм хэгъэзэгъэжыным хуэгъэза псапащIэ Iуэхухэр къызэрагъэпэщат.
 •  
 • «Адыгэхэр» фондыр къызэзыгъэпэщахэм ящыщ Къэжэр Альберт москвадэс ди лъэпкъэгъухэр зэкъуигъэуват: абы щIэх-щIэхыурэ къызэригъэпэщырт Москва и еджапIэ нэхъыщхьэхэм щIэтIысхьахэмрэ ахэр къэзыухахэмрэ щагъэлъапIэ, щIалэгъуалэр, хьэрычэтыщIэ лэжьа­кIуэ ныбжьыщIэхэр, творческэ интеллигенцэр щызэ­рыцIыху зэIущIэхэр. А зэIущIэхэм абы щызригъащIэрт щIалэгъуалэр зыгъэпIейтей Iуэхугъуэхэр зыхуэдэр, «Адыгэхэр» фондым и лэжьыгъэр егъэфIэкIуэным хуэунэтIа жэрдэм пыухыкIахэр къыхалъхьэну тригъэгушхуэрт, КъБР-м и Iэтащхьэ Къанокъуэ Арсен зыдигъэIэпыкъуурэ, IуэхущIэхэр пхигъэкIыну хущIэкъурт.
 •  
 • Къэжэр Альберт куууэ щыгъуазэт Москва щыIэ адыгэ зэгухьэныгъэм къыпэщыт къалэнхэм, жылагъуэ Iуэхум жыджэру хэтт икIи, псом нэхърэ нэхъыщхьэращи, щIа­лэгъуалэм я дзыхь кърагъэзырт. Апхуэдэ пщIэ къэблэжьыну, дауи, тыншкъым, ауэ ар абы хузэфIэкIащ, лъэпкъым пашэ хуэхъуащ.
 •  
 • Къэжэр Альберт и фэеплъым я нэхъыфI хъунур Къэбэрдей-Балъкъэрым и Парламентым ФедерацэмкIэ Советым хигъэхьэну сенаторыщIэм абы и Iуэхум пищэнырщ, зи гугъу тщIахэм къинэмыщIауэ, Къалмыкъ Юрэ и цIэр зезыхьэ фондым щIэблэр егъэджэнымрэ щэнхабзэмрэ бзэмрэ егъэщIылIауэ игъэхьэзыра проектхэр пхигъэкIы­нымрэщ.
 •  
 • ФедерацэмкIэ Советым ягъэкIуэн хуейр а къулыкъум хущIэкъу къудейракъым, атIэ жылагъуэ Iуэхухэм, Урысей псом, Кавказым щекIуэкIхэм щыгъуазэ цIыхущ, щIалэ­гъуалэр зыфIэлIыкIщ, Къэжэр Альберт и Iуэхум пызыщэфынщ.
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым, Къэрэшей-Шэрджэсым, Адыгейм, Осетие Ищхъэрэм, Абхъазым, Краснодар, Ставрополь крайхэм, Тыркум, Иорданием, Сирием икIахэр зыхэт зэгухьэныгъэм и цIэкIэ КъБР-м и Парламентым зыхудогъазэ УФ-м ФедерацэмкIэ и Советым игъэкIуэнур къыщихихкIэ зи гугъу тщIахэр Iуэхум къыхилъытэну.
 •  

  Къэбардэ Анзор, Жылэ Темырлан, Урыс Темырлан, Нэфлъашэ Наимэ, Сэралъп Роберт, СтIащ Ахьмэд, Хьэщхъуэжь Динэ, КIыкI Инус, Алътуд Залинэ, Пащты Мадинэ, Быф Елберд, Молэ Элинэ, Бозий Астемыр, Жылэ Ланэ, Шурдым Азэмэт, Теувэж Беслъэн, Бэракъ Динарэ, Джыджий Заудин, Бещто Аслъэн, Ацкъан Софият, Хьэгъэжей Беслъэн, Урдым Дисэ, Тут Данэ, Щэуей Аслъэн, Шыбзыхъуэ Астемыр, Цей Махьир, Алътуд ФатIимэ, Теунэ Жэмал, Делэ­къарэ Iэмин, Темыркъан Джэримэс, Быдэ Хьэсэн, Хьэткъуэ Тимборэ, Бакъ Зерэ, Бэлагъы Любэ, Къудей Фаридэ, нэгъуэщIхэри. Псори зэхэту тхыгъэм Iэ щIадзащ цIыху 98-м.