ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къанокъуэ Арсен: ХьэрычэтыщIэхэм зэран яхуэхъун хуейкъым

2013-07-10

 •   КъБР-м и Жылагъуэ палатэм Правительствэм и Унэм иджыблагъэ щригъэкIуэкIа ещанэ пленар зэIущIэм республикэм и Iэтащхьэри кърихьэлIащ. ЗэIущIэр теухуауэ щытащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм хьэрычэт IэнатIэ мыинхэмрэ курытхэмрэ зыщегъэужьыным.
 •  
 • Жылагъуэ палатэм и тхьэмадэ Тау Пщыкъан ищIа докладым къыщигъэлъэгъуащ хьэрычэт IэнатIэ мыиным зегъэужьынымкIэ зэран хъу Iуэхуу къэралым щыIэхэр. Абыхэм ящыщщ ахъшэ щIы­хуэ къэщтэным пыщIа гугъуехьхэр, кредитхэм ахъшэшхуэ зэрыщхьэщатыкIыр, налогхэр зэрыиныр, IэнатIэ цIыкIу­хэм я продукцэр рынокым зэрыщызэблэгъэкIыгъуейр, IэщIагъэ нэс зиIэ лэжьакIуэ­хэр зэрымащIэр, апхуэдэу административнэ лъэпощхьэпохэри зэрымымащIэм. Къапщтэмэ, Пенсэ фондым халъхьэ взнос пыухыкIахэр 2013 гъэм щIышылэм и 1-м щегъэжьауэ хуэдитIкIэ нэхъыбэ зэращIам къыхэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и закъуэ щхьэзакъуэ хьэрычэтыщIэу мини 3,5-м щIигъум ягъэлажьэ IэнатIэхэр зэхуащIыжын хуей хъуащ.
 • КъБР-м экономикэ зыу­жьыныгъэмкIэ и министр Мусуков Алий тепсэлъыхьащ «2012 — 2015 гъэхэм КъБР-м хьэрычэт IэнатIэ мыинхэмрэ курытхэмрэ зыщегъэужьыныр, абыхэм ядэIэпыкъуныр» республикэ программэ хэхар зэрагъэзащIэм. А программэр къащтэным япэкIэ, 2007 — 2012 гъэхэм, IэнатIэ мыинхэмрэ курытхэмрэ къызэIу­зыха хьэрычэтыщIэхэм ядэIэ­пыкъуным бюджет ахъшэу сом 1 мелардрэ мелуан 340-рэ трагъэкIуэдащ, абы щыщу федеральнэ бюджетым сом мелуан 917,3-р къиутIып­щащ.
 • Бизнес мыинымрэ курытымрэ я Iуэхухэр зэблэзы­гъэкI закон лъабжьэхэр Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм зэрыщрагъэ­фIэ­кIуам и гугъу ищIащ КъБР-м и Парламентым и Унафэ­щIым и япэ къуэдзэ Жаным Руслан.
 • Пленар зэIущIэм апхуэдэу къыщыпсэлъащ ХьэрычэтыщIэхэм я хуитыныгъэхэмкIэ уполномоченнэу КъБР-м щыIэ Пархоменкэ Юлие, Шэрэдж муниципальнэ районым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Темиржанов Махъты, прокуратурэм и следователь нэхъыжь Хъурэ Тимур, УФ-м и ХъумапIэ банкым и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и унафэщIым и къуэ­дзэ Тутыкъу Мурат сымэ.
 • Къанокъуэ Арсен зэIущIэм хэтахэм я пащхьэ къыщыщыпсалъэм къыхигъэщ­хьэху­кIащ хьэрычэт IэнатIэ мыинхэм зегъэужьыныр экономикэм и къалэн нэхъыщхьэ дыдэу зэрыщытыр икIи республикэм и унафэщIхэм абы гулъытэ хэха зэрыхуа­щIыр. «Нэгъабэ Урысейр Дунейпсо сату зэгухьэныгъэм хыхьащ икIи къэралым и экономикэр хабзэщIэхэм езэ­гъыу зэтедгъэувэн папщIэ илъэси 7 диIэу аращ. Ди республикэм и экономикэм и лъабжьэр, ар къыдэзыхыжыну дызыщыгугъыр мэкъумэш хозяйствэрщ. Мы IэнатIэм зэхъуэкIыныгъэ куэд къыщыхъуащ, псом хуэмыдэу жыг хадэхэр гъэкIыным зиужьащ. Сэ шэч къытесхьэр­къым пхъэщхьэмыщхьэ къе­хьэлIэнымкIэ къэралым пэрыт увыпIэ зэрыщыдубыдынум. Абы папщIэ ди деж щыхасэну жыгыщIэхэр дэтхэнэми еврэу 6 еттурэ Италием къидмышу ди питомникхэм щыдгъэкIын хуейщ еврэу 2 нэхъыбэ тедмыгъэкIуадэу», — жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэм.
 • Къанокъуэ Арсен къызэри­лъытэмкIэ, Дунейпсо сату зэгухьэныгъэм и хабзэхэр нэхъ зэран зыхуэхъункIэ хъунур къуажэ лэжьакIуэхэрщ. Абы къыхэкIыу властым и органхэм я къалэнщ мэкъумэшы­щIэхэм я зэфIэкIыр къэIэты­ным гулъытэ хэха хуащIыну. «Дэтхэнэ зэпеуэми щынэ­хъыщхьэр цIыхум и егугъуныгъэрщ. Къэбэрдей-Балъкъэрым исхэр ижь-ижьыж лъандэрэ гуащIафIэщ, емызэшщ, икIи дэ ди къалэныр абыхэм дадэIэпыкъунырщ»,- къыхигъэщхьэхукIащ Къанокъуэ Арсен.
 • Республикэм и Iэтащхьэм бизнесымкIэ лэ­жьа­кIуэхэм я хуитыныгъэхэр хъумэнымкIэ уполномоченнэр къыхури­джащ хьэрычэ­ты­щIэхэм я лъэ­Iухэмрэ тхьэусыхафэхэмрэ нэхъ куууэ хэплъэну. «Иджып­сту хьэрычэтыщIэ мыинхэмрэ курытхэмрэ я лэжьыгъэр тыншкъым. А IэнатIэхэр къызэзы­гъэ­пэ­щыф­хэм лIыгъэ зэрахьэу къэплъытэ хъунущ. Абыхэм я Iуэхур административнэ лъэпощхьэпохэми, кредитхэр икъукIэ зэ­рылъапIэми къалъахъэ. Абы къыхэкIыу бизнесым и лэжьа­кIуэхэм зэран яхуэхъун хуейкъым. Дэ абыхэм дяпэкIи зэ­рыт­хузэфIэкI­кIэ защIэд­гъэ­къуэнущ», — и псалъэр щиухым къыхигъэщ­хьэху­кIащ республикэм и Iэтащхьэм.
 •  
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.