ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2022-05-21

 • Фи пащхьэ итлъхьэ уситIыр зи IэдакъэщIэкIыр Мыз Радик Борис и къуэрщ. Псыгуэнсу къуажэм къыщалъхуащ, и IэщIагъэкIэ агрономщ. Радик ящыщкъым лъэпкъ Iуэхум, республикэм, къэралым щекIуэкIхэм хуэдэгу-хуэнэфхэм. Ирогушхуэ адыгэм и блэкIам, дяпэ ита лIыхъужьхэм, иропIейтей ди нобэм, ди щIэблэм я пщэдейм. Радик усакIуэу зыкъилъытэжыркъым, ауэ и гум, и псэм щыщIэр тхылъымпIэм иритхэмэ нэхъ фIэкъабылщ. Нобэ фи пащхьэ идолъхьэ абыхэм ящыщ зы.

 • Иужьрей лIыхъужь
 • Къэбэрдейм и иужьрей
 • пщы уэлий Жанхъуэт
 • Кушыку и къуэ Жамбот и фэеплъу
 • Уей, зэман бзаджэу блэкIа,
 • Гъуэжькуийуэ илъэта,
 • Адыгэ лъэпкъыр щагъэгулэза,
 • ГъащIэм и щIыб къыщигъэза,
 • ЛIыгъэр куэду щагъэунэхуа,
 • Псэхэр емыблэжу зыщIата.
 • Джэрпэджэжу гъэхэр къытподжэ —
 • Тхылъыжь напэу дыкъоджэ.
 • Мэжаджэ Iыхьэ зымышхыжахэм
 • Ахърэтым я псэр щотхьэджэ.
 • Уахътыншэхэм къахоIукI зы псэ —
 • Псыгуэныпс ефауэ зы купсэ.
 • Пщыгъэм и щхьэр имыгъэузт,
 • Нэхъ къеузыр уэркъ узт.
 • Псалъэ итамэ шабзэшэт,
 • КIакхъур щIичамэ,
 • Бийр иригъэпсыхт.
 • Лъэпкъым бащэу хуэгумэщIт,
 • Хэкужьырт щIихъумэр и гуащIэ.
 • Бэракъ фIыцIэр къыщызэфIащIэм
 • Саур къамэр щигъабзэт.
 • Нэжэсу ерухэм
 • Я тхьэкIумэр яхурибзэт.
 • Бийм хьэгъэщагъэр къыхуоуш:
 • ЛIыхъужьыр укIыпIэ ирашэ.
 • Фочищэ зэуэ къызэдоуэ:
 • ЛIым и бгъэгум къытохуэ.
 • Уей, ЛIыхъужьэр иращIыкI,
 • Къудамэ закъуэр пощIыкI.
 • Епсыхыжащ имыгъуэу шу закъуэ —
 • Къуэ пэжу зы АдыгэлI.
 • ЛIыхъужь и лIыгъэ мыкIуэд,
 • ЛIыхъужь и цIэ мыкIуэд!
 • Мыз Радик.