ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Тэрчыр» щIымахуэ чемпионщ!

2022-03-31

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатым и иужьрей джэгугъуэм хыхьэ зэIущIэхэр блэкIа зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм «ДыгъафIэ къалэм» и стадионым щекIуэкIащ.

 • Зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэхэр къызэIуахащ «Мурбек-ФШ»-мрэ «Бабугент»-мрэ. Турнир таблицэм и кIэух теплъэм зэхъуэкIыныгъэшхуэ езымыгъэгъуэт зэпэщIэтыныгъэр джэгугъуэм и топ нэхъыбэ дыдэ щыдагъэкIа (8!) хъуащ. ЗэIущIэр налшыкдэсхэм я текIуэныгъэкIэ, 5:3-уэ, иухащ.
 • Ещанэ увыпIэм жыджэру щIэбэна «Спартак-Д»-р щIымахуэ чемпионатым и иужьрей зэIущIэм щыпэщIэтащ «Шэрэджым». Абы щытекIуа налшыкдэсхэм ещанэ увыпIэм щыт «Ислъэмейм» иIэ очко бжыгъэм хуэдиз зрагъэпэщат, арщхьэкIэ, абыхэм япэ ищыну Iэмал яIэтэкъым, езы командэхэр щызэдэджэгуам Бахъсэн щIыналъэм и командэр зэрынэхъыфIам къыхэкIкIэ.
 • Иужь зэIущIэхэм къриубыдэу кIэух увыпIэм къикIыу зыбжанэкIэ къыдэкIуэтея «Иналыр» зыднэсам къыщыувыIэн мурад иIэтэ-къым. Арати, куэд пэмыплъауэ, къэрэгъэшдэсхэм шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэ къыфIахьащ «Локомотив»-м.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатым къыщигъэлъэгъуа арэзы укъэзымыщI джэгукIэм кърикIуащ «Малка»-р зэпеуэм къыхэкIыныр. Иужьрей зэпэщIэтыныгъэм кърикIуэну бжыгъэм абыхэм я дежкIэ мыхьэнэ иIэжтэкъым. Балъкъ Iуфэм къикIа гупыр къыкIэлъыкIуэу хагъэщIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и студентхэм.
 • КIэух зэIущIэхэм я япэ махуэр зэхуащIыжащ «Нартанымрэ» «Шагъдиймрэ». Мыбыхэми зэхьэзэхуэм и турнир таблицэм зэхъуэкIыныгъэшхуэ ирагъэгъуэтыфынутэкъым. ЗэпэщIэтыныгъэм нартандэсхэм щыдагъэкIа жэуапыншэ топищым чемпионатым еплIанэ текIуэныгъэр къащыхуихьауэ иухащ.
 • Шэджэм ЕтIуанэм и командэри 3:0-у ефIэкIащ Шэрэдж Ищхъэрэ къикIа «Къэбэрдейм». ТIуми очко бжыгъэ зэхуэдиз яIэу ебланэ-еянэ увыпIэхэр зэдагуэшу зэхьэзэхуэр и кIэм нэсащ.
 • Зэпеуэм и зэпэщIэтыныгъэм нэхъыщхьэхэр къызэгъэпэщакIуэхэм гуIэфIтещIэжу и кIэм къранат. ЕпщыкIутIанэ джэгугъуэр къэсыху «Тэрчми» «Автозапчасть»-ми зы хэщIыныгъи ямыгъуэту текIуэныгъэ защIэкIэ я зэIущIэ псори яухат. АрщхьэкIэ, щIымахуэ чемпионатыр иухыным джэгугъуищ фIэкIа къэмынэжауэ, «Тэрчыр» лъэпэрэпащ. Абыхэм «Бабугент»-м драгъэкIуэкIа зэIущIэр зэрытемыгъэкIуауэ, 2:2-уэ, иухауэ щытащ. А джэгугъуэм бахъсэндэсхэр щытекIуэри, зэхьэзэхуэм щхьэзакъуэ пашэныгъэр щаубыдауэ щытащ.
 • ЩытыкIэм зыщихъуэжащ епщыкIущанэ джэгугъуэм. ИпэкIэ къыщыщIа щIэщхъур «Тэрчым» игъэзэкIуэжащ. А джэгугъуэм щызэпэщIэтащ дыщэ медалхэм щIэбэн тэрчдэсхэмрэ бахъсэндэсхэмрэ. ЗэIущIэм топитI щыдэзыгъэкIа Джылахъстэнейм и командэм таблицэм япэ увыпIэр щиубыдащ.
 • КIэух зэIущIэм бахъсэндэсхэм яхуэщIэну псори ягъэзэщIащ — 2:0-у абыхэм хагъэщIащ иужькIэ чемпионатым и домбеякъ медалхэр зыIэрызыгъэхьа «Ислъэмейр». АдэкIэ псори зэлъытэжар «Тэрчым» къигъэлъэгъуэну джэгукIэрт. Абы къапэщIэтащ мы гъэм иужьрей зэIущIэ езыгъэкIуэкI (гъэмахуэ зэхьэзэ-хуэм хэмытыну жаIэ) «ХьэтIохъущыкъуейр». ГупитIым я дежкIи иджырей зэпэщIэтыныгъэр зэхэгъэкIыгъэшхуэт — хьэтIохъущыкъуейдэсхэр текIуэмэ, ещанэ увыпIэр я Iэрылъхьэт, Тэрч куейм и гупми дыщэр зыIэщIигъэкIыну хуейтэкъым.
 • Ешрокъуэ Азэмэт, Пшыншэ Аркадий, Лыкъуэжь Аслъэнбэч сымэ дагъэкIа топхэм я фIыгъэкIэ, щIымахуэ чемпионатым пашэныгъэр «Тэрчым» къыщихьащ.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатым ебгъэрыкIуэныгъэ нэхъыфI зиIа командэу къыщIэкIащ «Автозапчасть»-р. Псори зэхэту бахъсэндэс-хэм я хьэрхуэрэгъухэм я гъуэр 76-рэ хагъэщIащ. Абыхэм ящыщу топ 36-р и фIыгъэщ бахъсэндэсхэм я пашэ хъуа Апажэ Чэрим. Дауи, аращ зэхьэзэхуэм и гъуащхьауэ нэхъыфI хъуар.
 • Зыхъумэжыныгъэ нэхъ лъэщ дыдэ зиIа командэщ «Тэрчыр». Джэгугъуэ 15-м къриубыдэу абыхэм я гъуэр блэнейрэ фIэкIа къыхагъэщIэфакъым.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и гуп нэхъыщхьэм и щIымахуэ чемпионатым и кIэух джэгугъуэм хиубыдэу екIуэкIа зэIущIэхэм мыпхуэдэ бжыгъэхэр къарикIуащ: гъатхэпэм и 23-м: «Мурбек-ФШ» (Налшык) — «Бабугент» (Бабугент) — 5:3; гъатхэпэм и 26-м: «Нартан» (Нартан) —«Шагъдий» (Зеикъуэ) — 3:0, «КъБКъУ» (Налшык) — «Малка» (Малкэ) — 3:0, «Спартак-Д» (Налшык) — «Шэрэдж» (Старэ Шэрэдж) — 4:1, «Локомотив» (Налшык) — «Инал» (Къэрэгъэш) — 0:2; гъатхэпэм и 27-м: «Шэджэм-2» (Шэджэм ЕтIуанэ) — «Къэбэрдей» (Шэрэдж Ищхъэрэ) — 3:0, «Ислъэмей» (Ислъэмей) — «Автозапчасть» (Бахъсэн) — 0:2, «Тэрч» (Тэрч) — «ХьэтIохъущыкъуей» (ХьэтIохъущыкъуей) — 3:0.
 • Мыгувэу щIидзэнущ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболмыкIэ и гъэмахуэ зэ-хьэзэхуэм. Ар нэхъ гуа- щIэж зэрыхъунум шэч хэлъкъым.
 •  Жыласэ Замир.