ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIалэхэм Налшык къагъэзэж

2021-08-31

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) – 1:1 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. ШыщхьэуIум и 29-м. ЦIыхуи 150-рэ еплъащ.

 • Судьяхэр: Фалов (Мэзкуу), Тройненков (Калугэ), Багдасаров (Владикавказ).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Сындыку, Шумахуэ З. (Дэхъу, 75), Ольмезов, Шумахуэ И., КIэдыкIуей, Багъэтыр (Бэчбо, 62), Торосян (Къумыкъу И., 76), Хьэшыр, Ашуев (Бахъсэнокъуэ, 75), Бажэ.
 • «Легион Динамо»: Магомедов Ал., Дубухов, Мальсагов (Муртазалиев, 53), Салахетдинов (Идрисов, 67), Гасанов, Абдулхамидов, Нурахмедов (Вагабов, 54), Курбанов (Битаров, 84), Панаев, Удунян, Магомедов Р.
 • Топхэр дагъэкIащ: Хьэшырым, 5 (1:0). Магомедов Р., 70 (1:1).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Магомедов Р., Салахетдиновым, Идрисовым, Бажэм.
 • Зырыз-тIурытIурэ къагъэзэж «Спартак-Налшыкым» нэхъапэм щыджэгуахэм. ЯпэщIыкIэ къэкIуэжащ Мэзкуу и «Торпедо»-м илъэскIэ зыкъыщызыгъэлъэгъуа гъуащхьэхъумэ Сындыку Темыркъан. АдэкIэ къахыхьэжащ гупым и капитану щыта Бажэ Амир. Иджы дигъэгуфIащ Хьэшыр Алан. Дон Iус Ростов и командэм зэрыхыхьэрэ мазэ фIэкIа дэмыкIауэ блэкIа зэхьэзэхуэм ди гъуащхьауэ нэхъыфIу щыта щIалэщIэр къытхыхьэжащ.
 • Хьэшыр Алан къазэрыкIуэжам «Спартак-Налшыкым» щыджэгухэм я гукъыдэжыр къызэриIэтар нэрылъагъу хъуащ Мэхъэчкъалэ къикIа «Легион Динамо»-м вэсэмахуэ драгъэкIуэкIа зэIущIэм зэрыщIидзэу. Езы щIалэми дамэ къытекIам хуэдэт. Джэгум ирагъажьэри дакъикъитху дэкIауэ арат Алан бжыгъэр къыщызэIуихам! АдэкIи абы и къару псори зэIущIэм хилъхьащ.
 • Урысей Федерацэм и кубокыр къэхьыным ехьэлIауэ иджыблагъэ зэхаубла зэхьэзэхуэм махуищ ипэкIэ джэгугъуэ гугъу къыщезыхьэлIа «Легион-Динамо»-р нэхъ зэрешар нэрылъагъут. АрщхьэкIэ ерыщагъ ин зыхалъхьэри, Налшык зы очко нэхъ мыхъуми ирашащ. А командэр мы зэхьэзэхуэм зэкIэ зыми къыщыхигъэщIэфакъым, блэкIами я хьэрхуэрэгъухэм ар къазэрехъулIар зэ закъуэрэщ.
 • Абы щыгъуэми ди щIалэхэр текIуэныгъэм куэдкIэ нэхъ пэгъунэгъуащ. АбыкIэ сэбэп къыхуэхъуфыну щытащ и ныбжьыр илъэс 33-м иту япэ дыдэу «Спартак-Налшыкым» иджы хагъэхьа Бэчбо Мурат. Къэбэрдей-Балъкъэрым топджэгум щыдихьэххэм ар фIы дыдэу яцIыху, республикэм и чемпионатым и гъуащхьауэ нэхъ Iэзэхэм яхэту илъэс зыбжанэ хъуауэ къызэрекIуэкIым къыхэкIыу. Псыкуэд къуажэм щыщ щIалэм топ джэгуным зыщыхуигъэсар Нарткъалэ дэт сабий-ныбжьыщIэ спорт школырщ. И япэ балигъ командэу щытар Урысей Федерацэм и ещанэ дивизионым щыджэгу «Аруанращ». ИужькIэ Бахъсэн и «Автозапчасть»-м хэту республикэм и чемпион, гъуащхьауэ нэхъыфI хъуащ. БлэкIа илъэситIым Бажэ Амир дэщIыгъуу Иорданием и «Аль-Ахли», «Аль-Акабэ» командэхэм щыджэгуащ икIи а къэралым и гъуащхьауэ нэхъ Iэзэхэм яхыхьэну хузэфIэкIащ. Васэпшыхь «Спартак» стадионым ди гупым и фащэр щыгъыу япэу къыщихьам къызэхуэсахэр абы IэгуауэшхуэкIэ IущIащ. Мурат занщIэу джэгум жыджэру хыхьащ икIи топ дигъэкIыну тIэунейрэ Iэмал гъуэзэджэхэр иIащ. Бетэмал, зэкIэ къехъулIакъым, арщхьэкIэ нэрылъагъущ «Спартак-Налшыкым» къызэрыхуэсэбэпынур.
 • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и зи чэзу джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Форте» (Таганрог) — «ТIуапсы» (ТIуапсы) — 3:0, «Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Ротор-2» (Волгоград) — 2:0, «Кубань-Холдинг» (Павловск) — СКА (Дон Iус Ростов) — 1:2, «Чайка» (Песчанокопскэ) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 2:1, «Дружба» (Мейкъуапэ) — «Черноморец» (Новороссийск) — 0:1.
 • «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) – «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу), «Алания-2» (Владикавказ) – «Динамо» (Ставрополь) зэIущIэхэр нэхъ иужьыIуэкIэ зэхэтащ.
 • КъыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр «Спартак-Налшыкым» фокIадэм и 4-м Псыхуабэ къалэм щригъэкIуэкIынущ. Абы ди щIалэхэр щаIущIэнущ щIыпIэ «Мэшыкъуэ-КМВ»-м.
 •  Хьэтау Ислъам.