ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Курыт еджапIэм къыщежьа олимп чемпионыгъэ

2021-08-14

  • Нобэ Физкультурникым и махуэщ. Абы ирихьэлIэу Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимиррэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбекрэ Iэ щIадзащ физкультурэмрэ спортымрэ зи цIэр фIыкIэ щыIуахэр зэрагъэлъапIэ унафэхэм.

  • Токио щекIуэкIа XXXII Гъэмахуэ Олимп джэгухэм къыщыхэжаныкIахэм къэрал дамыгъэхэр етыным теухуа указым Президентым щигъэпэжахэм ящыщщ «Зэныбжьэгъугъэм и орденыр» зыхуагъэфэща ди лъахэгъу цIэрыIуэ Ласицкене (Кучинэ) Марие. Лъагэу дэлъеинымкIэ цIыхубзхэм я зэпеуэм ар Японием и къалащхьэм чемпион щыхъуащ.
  • Указым къызэрыщыхэщымкIэ, дамыгъэ лъапIэр абы къратащ «хэкум спортым зыщегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ зэрыхуищIам, ехъулIэныгъэ инхэр зэрызригъэгъуэтам, Токио (Японие) щыIа XXXII Олимпиадэ-2020-м текIуэныгъэм ерыщу зэрыщыхущIэкъуам, быдагърэ ерыщагърэ къызэрыщигъэлъэгъуам къыхэкIыу».
  • Иджыпсту дызэрыгушхуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыщалъхуа икIи зыщызыгъэса олимп чемпионкэ, щэнейрэ дунейпсо зэхьэзэхуэхэм щытекIуа Ласицкене Марие здынэса лъагапIэ инхэм къежьапIэ хуэхъуар Прохладнэ дэт курыт еджапIэхэм ящыщ зыщ. ФизкультурэмкIэ и егъэджакIуэу абы щылажьэ Габрилян Геннадий сабийхэм ядригъэкIуэкI урокхэм псынщIэу гу щылъитащ адрейхэм и инагъкIи зэфIэкIкIи къахэщ хъыджэбз псыгъуэ цIыкIум. КъыщызэдэжэкIи, лъагэу щыдэлъейкIи, нэгъуэщI дерсхэмкIи ар псоми фIыкIэ къахэщырт. Нэрылъагъут Марие спорт зэфIэкI лъагэ къызэрыкъуэкIыфынур. Абы папщIэ ерыщу дэлэжьэн хуейт. А Iуэхугъуэ мытыншыр и пщэ дилъхьэжащ физкультурэмкIэ егъэджакIуэ къызэрыгуэкI Габрилян Геннадий икIи, зэман дэкIри, щыгуфIыкIыжащ: тренерми абы и гъэсэнми дунейпсо цIэрыIуагъ ягъуэтащ.
  • Ди къэралым нобэ щагъэлъапIэ Физкультурникым и махуэр ехьэлIащ цIыху мелуанхэм. Школ спортзалхэмрэ секцэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэщ къежьапIэ яхуэхъур дэтхэнэ олимп чемпионми дунейпсо рекодхэр зыгъэувми. Нобэрей ныбжьыщIэхэращ пщэдей къэралым и щIыхьыр зыIэтынур, Къардэн Мурат, Хъущт Аслъэнбэч, Мудрэн Беслъэн, Махуэ Билал, Ласицкене Марие, адрей ди лъахэгъу цIэрыIуэхэми яхуэдэу.