ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нэгъабэрейм мащIэу йофIэкI

2021-08-10

 • «Черноморец» (Новороссийск) — «Спартак-Налшык» (Налшык) — 1:1 (0:0). Новороссийск. «Центральный» стадион. ШыщхьэуIум и 7-м. Еплъынухэр ирагъэхьакъым.

 • Судьяхэр: Шамарэ (Дон Iус Ростов), Шпильфогель (Ленинград область), Шварц (Смоленск).
 • «Черноморец»: Делиньян, Гараев, Джамалутдинов, Курбанов, Гречкин, Панамарёв (Антонов, 78), Кириленкэ, Крюков (Абдокъуэ, 63), Климов (Чалый, 62), Джанелидзе, Iэшэ.
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, КIэдыкIуей, Ольмезов, Шумахуэ З., Шумахуэ И. (Дэхъу, 61), Мэкъуауэ, Бенедык, Къумыкъу И. (Торосян, 70), Багъэтыр, Ашуев, ХъутIэ (Черткоев, 8).
 • Топхэр дагъэкIащ: Бенедык, 46 (0:1). Iэшэ, 54 (1:1).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Климовым, Шумахуэ З., Черткоевым, КIэдыкIуейм, Бенедык, Шумахуэ И., Мэкъуауэм, Антиповым.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэхэр «Спартак-Налшыкым» хьэлъэу иригъажьэ хъуащ. Къапщтэмэ, нэгъабэрей зэпеуэм и пэщIэдзэ джэгугъуиплIым щэнейрэ къыщыхагъащIэри, зэм зэрыщытегъэкIуатэкъым. Мис аргуэруи япэ зэIущIищым текIуэныгъэм и Iэфагъыр щызыхищIакъым. Пэжщ, а лъэхъэнэм къриубыдэу очко зырыз я стадионым къащыфIихьащ бжьыпэм хущIэкъу Дон Iус Ростоврэ Новороссийскрэ я командэхэм. Абы щыгъуэми зыщыдгъэгъупщэнкъым, СКА-м футболиститIкIэ ебэкIыу дэджэгуащ, «Черноморец»-р коронавирус уз зэрыцIалэм зэщIищтэри, дыдейхэм щаIущIэнум ирихьэлIэу къызэфIэувэжауэ аращ, ипэ къита джэгугъуитIым зэрыхэмытыфам къыхэкIыу къыхагъэщIауэ къалъытэри.
 • Зи гугъу тщIа Iуэхугъуэхэм къахэкIыу шыщхьэуIум и 7-м Новороссийск щызэхэта зэIущIэм мыхьэнэшхуэ иIэт лъэныкъуитIми я дежкIэ. АбыкIэ къыщIадзэфынут я ефIэкIуэныгъэм.
 • Джэгум и япэ Iыхьэр зэхуэдэу ирагъэкIуэкIащ. КомандитIри хущIэкъуащ ебгъэрыкIуэныгъэр тегъэщIапIэ ящIыну. Апхуэдэу щыт пэтми, бжыгъэр къызэIуахыну Iэмал къащыхукъуэкIар 40-нэ дакъикъэм ирихьэлIэущ: «Спартак-Налшыкым» къыхагъэхьагъащIэ Бенедык Данилрэ хэгъэрейхэм я пашэ Iэшэ Анзоррэ къыхэжаныкIыным зы мащIэщ иIэжар. Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэ а тIуращ топхэр дэзыгъэкIари. 46-нэ дакъикъэм Бенедык бжыгъэр къызэIуихащ, 2021 — 2022 гъэхэм я зэхьэзэхуэм налшыкдэсхэм я япэ топыр щыдигъэкIри. Iэшэ Анзор и жэуапми куэдрэ пигъэплъакъым — угловой къыхата иужькIэ абы бжыгъэр щхьэкIэ зэхуэдэ ищIыжащ.
 • Джэгур и кIэм нэсыхукIэ «Спартак-Налшыкым» нэхъ зихъумэжыгъуей хъурт. «Черноморец»-м и ебгъэрыкIуэныгъэхэр ди щIалэхэм куэдрэ къызэпаудырт футбол хабзэхэр къызэпаудурэ. Абы и зэранкIэ налшыкдэсхэм ящыщу 7-м судьям дагъуэ къахуищIащ икIи командэм къуэды къытралъхьэнущ.
 • КъищынэмыщIауэ, «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьауэхэм хэщIыныгъэшхуэхэр ягъуэтащ. Фэбжь зэриIэм къыхэкIыу Новороссийск мыкIуа, гупым и капитан ЛIуп Ислъам щэбэтым гъусэ хуэхъуащ ХъутIэ Анзори. «Черноморец»-м ар зэрыдэджэгуфар дакъикъи 8 къудейщ.
 • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм и зи чэзу джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: СКА (Дон Iус Ростов) — «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — 0:1, «Ротор-2» (Волгоград) — «Алания-2» (Владикавказ) — 1:1, «Динамо» (Ставрополь) — «Чайка» (Песчанокопскэ) — 1:1, «Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — «Кубань-Холдинг» (Павловск) — 1:1, «ТIуапсы» (ТIуапсы) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 3:0, «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 0:0, «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 0:2.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2021 — 2022 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм и къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр шыщхьэуIум и 15-м екIуэкIынущ. А махуэм ди щIалэхэм кърагъэблэгъэнущ зэпеуэм иужь дыдэ увыпIэр щызыIыгъ «ЕсэнтIыгур». Дыщыгугъынщ абы япэ текIуэныгъэр къыщахьыну.
 • Хьэтау Ислъам.