ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2019

Спортым нэхъри зыщиужьыным хуэгъэпсауэ

2019-03-12

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьыгъэ IуэхукIэ дыгъуасэ щыIащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Матовников Александр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Дыгъуасэ

Балъкъэр лъэпкъыр зэрырагъэкIрэ илъэс 75-рэ зэрырикъум теухуа нэщхъеягъуэ Iуэхухэм хэтащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ  Казбек

2019-03-12

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек балъкъэр лъэпкъыр зэрырагъэкIрэ илъэс 75-рэ зэрырикъу нэщхъеягъуэ Iуэхухэм хэтащ икIи Налшык дэт мемориалым деж удз гъэгъахэр щигъэтIылъащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Гуапэу щыIэр зыхуэфащэхэр

2019-03-12

 • Хабзэ дахэу къокIуэкI ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэр гъатхэпэм и 8-м гъэлъэпIэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Пшыхьхэр

КIуэкIуэ Казбек волонтёрхэм я экологие лэжьыгъэм хэтащ

2019-03-12

 • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек республикэм и волонтёрхэм ящIыгъуу экологие лэжьыгъэм хэтащ. А махуэм ТекIуэныгъэм и стелэу Налшык къалэм дэтым деж жыгыщIэу 120-рэ щыхасащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

Адыгэбзэр я гъуазэщ

2019-03-12

 • Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм адыгэбзэм и махуэм зыхуегъэхьэзыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Щэнхабзэ

Лъэпкъ Iуэху щхьэпэ

2019-03-12

 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и жэрдэмкIэ Адыгэ тхыбзэм и махуэр гъэлъэпIэным хиубыдэу гъатхэпэм и 14-м «Адыгэбзэ диктант» щIэныгъэ Iуэхур ирагъэкIуэкIынущ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гу зылъытапхъэ

2019-03-12

 • Анэхэр лэжьэфын папщIэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир Федеральнэ Зэхуэсым зэрызыхуигъэзам ипкъ иткIэ, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм 2021 гъэм и кIэм нэсыху щызэфIагъэкIынущ щIыналъэр зыхуеину яслъэхэм хуэдиз яухуэныр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Илъэси 140-рэ гъуэгуанэ

2019-03-12

 • Гъатхэпэм и 12-р Урысейм и уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэм (УИС) и лэжьакIуэм и махуэщ. Ар къызэрызэрагъэпэщрэ нобэ илъэси 140-рэ ирокъу.
 • КъБР-м щыIэ УФСИН-м IуэхущIапIэу 8 иIэщи, абыхэм ящыщу 5-р уголовнэ тезырхэр щапшыныжщ. Я лэжьыгъэм теухуауэ деп-сэлъащ Урысейм Тезырхэр егъэпшынынымкIэ и фе-деральнэ къулыкъум и IуэхущIапIэу КъБР-м щыIэм и колоние №3-м и унафэщI къэрал кIуэцI къулыкъум и подполковник Мэршэнкъул Албэч.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Махуэгъэпс

Шумахуэ Владимир  и вагъуэ нэхур

2019-03-12

 • Шумахуэ Владимир ди республикэми гъунэгъу щIыналъэхэми фIы дыдэу къыщацIыху IэщIагъэлIт. Пэжыр зи гъуазэ цIыху гъэщIэгъуэныр, лэжьакIуэфIыр, Iуэху зыпэрытым гукIи псэкIи хуэпэжыр зыцIыхуу щытахэм зыри яхэт къыщIэкIынкъым абы пщIэ хуэзымыщIарэ псалъэ гуапэ хужызымыIэфынрэ. Къыдэлажьэу щытахэми и ныбжьэгъухэми гуапэу ягу къина Владимир псэужамэ, пщэдей и ныбжьыр илъэс 80 ирикъунут.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Фэеплъ

«Сэ зыкъэслъыхъуэжу»

2019-03-12

 • Мейкъуапэ дэт «Полиграф-ЮГ» тхылъ тедзапIэм урысыбзэкIэ къыщыдэкIащ илъэс куэд щIауэ США-м щыпсэу адыгэ тхакIуэ Натхъуэ Къадыр «Сэ зыкъэслъыхъуэжу» («В поисках себя») зыфIища и тхылъыр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ТхылъыщIэ

Нобэрэ пщэдейрэ

2019-03-12

 • Гъатхэпэм и 12,  гъубж
 • Зэныбжьэгъу къэралхэм я зэгухьэныгъэм и махуэщ. А зэгухьэныгъэм къызэщIеубыдэ къэрал 54-рэ — я нэхъыбапIэкIэ Инджылызым и бжьым щIэтахэмрэ мы зэманми абы хэтхэмрэщ.
 • Урысейм ЮстицэмкIэ и министерствэм и Уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэщ

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

 И насыпыр и хъуэпсапIэм токIуэ

2019-03-12

 • Жыгыр зыгъашхэр и лъабжьэрамэ, абы и гулъхэр псэ зэрыхэтым, узыншэу зэрызиужьым и щыхьэтщ. Ар цIыху зэхэтыкIэми IэнатIэ зыужьыныгъэми я лъабжьэщ. Нобэ зи гугъу фхуэсщIыну хъыджэбзыр ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей къэрал драмэ театрым и гулъщ. Артист IэщIагъэр къыхэзыхым я нэхъыбэм хуэдэу Багъ Иннэ зэрысабийрэ а IэщIагъэм щIэхъуэпсу къэхъуа- къым. Зэрыхъуаращ. Налшык къалэ дэт курыт еджапIэ №26-р къиуха иужькIэ, уэрэд жыIакIуэ хъуну щIэхъуэпс пщащэр ГъуазджэхэмкIэ Кавказ Ищхъэрэ къэрал институтым щIэтIысхьэну кIуати, и уэрэд жыIэкIэр ягу ирихьащ, ауэ тхьэкIумэфIагъым елэжьын хуейт. Зэманыр пщIэншэу ямыгъэкIуэн папщIэ Иннэ и адэ-анэм КъБКъУ-м и Финансхэмрэ и кредитхэмрэ къудамэм щIагъэтIысхьэну къыхуагъэлъэгъуат. Ауэ… НатIэм итым уфIэкIынукъым. Абы ирихьэлIэу я благъэ цIыхубз къэпсалъэри Щукиным и цIэр зезыхьэ театр училищэм щIагъэтIысхьэну адыгэ гуп къызэрыхахым и хъыбар къыжриIащ. Нобэ ди псэлъэгъущ Багъ Иннэ:

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъуазджэ

СосналыЛюбэ: ИтIанэми, псэм и пэ –напэ

2019-03-12

 • Генерал, Абхъазым и ЛIыхъужь Сосналы СулътIан и щхьэгъусэущ Любэ нэхъыбэм зэрацIыхур. Сыт щхьэкIэ жыпIэмэ, цIыхубз губзыгъэ и хьэлу дапщэщи щхьэгъусэм и щIыбагъ быдэу щытащ. Мы тхыгъэмкIэ сэ сыхуейт гупсысэ ин, дуней еплъыкIэ гъэщIэгъуэн зиIэ а бзылъхугъэ гуащIафIэр нэхъ гъунэгъуу къывэзгъэцIыхуну.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ТкIыбжьыгъэ зыхэлъ цIыхугъэ

2019-03-12

 • ХьэтIохъущокъуэмрэ Къанокъуэмрэ зэбийт. Пщыхэм я къыкIэлъыкIуэ зэIущIэм игъэнэIуэнут нэхъ лъэщыр дэтхэнэрами, ауэ гурыIуэгъуэт лъыгъажэ хэмыту Iуэхур зэрызэфIэмыкIынур. А лъэхъэнэм Къанокъуэр хьэжрэтти, Псыжь щыпсэурт.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

ЦIыхубзхэр мэгушыIэ, цIыхубзхэм ядогушыIэ

2019-03-12

 • ЦIыхубзыр цIыхухъум нэхърэ нэхъ губзыгъэщ, ауэ абы и акъылыр псом япэу зытригъэкIуадэр ар цIыхухъум къызэрыримыгъэщIэнырщ.
 • Маккарти Мэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха