ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЦIыхубзхэр мэгушыIэ, цIыхубзхэм ядогушыIэ

2019-03-12

 • ЦIыхубзыр цIыхухъум нэхърэ нэхъ губзыгъэщ, ауэ абы и акъылыр псом япэу зытригъэкIуадэр ар цIыхухъум къызэрыримыгъэщIэнырщ.
 • Маккарти Мэри.

 • КъыскIэратхэм щыщу сэ зыри жысIакъым, ауэ акъыл зыхэлъ гуэрмэ — шэч хэмылъу, жызыIар сэращ.
 • Банкхед Таллулэ,
 • 30 гъэхэм Голливудым
 •  и актрисэу щыта
 • Телевиденэр цIыхубэращ зейр — аращ абы хуэфащэр.
 • Арбатовэ Марие.
 • Сабийм фи гумащIагъ къыщимылэжьам дежщ абы псом хуэмыдэу щыхуэныкъуэр.
 • Бомбек Эрмэ.
 • Нэхъыщхьэр цIыхум сэ стеухуауэ я гум илъракъым, атIэ сэ абыхэм яхузимурадырщ.
 • Пащтыхь гуащэ Викторие.
 • А цIыхубзыр илъэс плIыщI зэрырикъурэ зэрыхъур илъэс щэщIрэ тхурэщ.
 • Уайльд Оскар.
 • ЦIыхубзхэм ныбжь яIэкъым: е цIыхубз щIалэщ, е жьыщ.
 • Гитри Сашэ.
 • ЦIыхухъур илъэс хыщIым балигъыпIэ йоувэ, цIыхубзыр илъэс пщыкIутхум.
 • Стивенс Джеймс.
 • Сыт хуэдэ ныбжьми нэхъ щIалэ ухъужыфынущ.
 • Уэст Мэй.
 • Жьыгъэр гъащIэм и ауанщ.
 • Симонэ де Бовуар.
 • Ужьми нэхъыфIщ, улIа нэхърэ.
 • Бардо Брижит.