ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Март, 2019

КIуэкIуэ Казбек хэтащ «IэщIагъэм хуэIэзэ ныбжьыщIэхэр» III щIыналъэ чемпионатыр щызэхуащIыжым

2019-03-05

 • Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щызэхуащIыжащ «IэщIагъэм хуэIэзэ ныбжьыщIэхэр» III щIыналъэ чемпионатыр. Абы ирихьэлIащ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В., КъБР-м къегъэщIылIа федеральнэ инспектор нэхъыщхьэ Ткачёв Е. А., КъБР-м и Парламентым, КъБР-м и Правительствэм, министерствэхэмрэ ведомствэхэмрэ я унафэщIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: КъБР-м и Правительствэм

2019-03-05

 • Гъатхэпэм и 5, гъубж
 •  Къыргъызстаным и хеящIэ IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 •  Азербайджан Республикэм щагъэлъапIэ физкультурэмрэ спортымрэ я махуэр
 •  1711 гъэм Пётр Езанэм и унафэкIэ Сенатыр — хабзэубзыху, къэрал Iуэхухэр зэкIэлъызыгъакIуэ орган нэхъыщхьэр — къызэрагъэпэщауэ щытащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

2019-03-05

 • «Архъыз»-р зыфIэфIхэм къахохъуэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Республикэм и «Архъыз» зыгъэпсэхупIэр къыщызэIуаха 2013 гъэм щегъэжьауэ абы къакIуэхэм я бжыгъэм къыхэхъуэ зэпытщ. Япэ махуэм къыщыщIэдзауэ нобэ къэсыху ски-пасс жыхуаIэм хуэдэу (лыжэ станцым и щIыпIэм удыхьэну, узыхуейм хуэдизрэ удэкIуеину-укъехыжыну Iэмал къозытщ) мелуан ящащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

ЛIэщIыгъуэ хъуауэ

2019-03-05

 • КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ щыIэ министерствэм щекIуэкIащ Уры- сей МВД-м и эксперт-криминалист центрыр (ЭКЦ) къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа махуэшхуэ зэIущIэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

Ди анэм тхухиша лъагъуэ нэху

2019-03-05

 • ЦIыху къэс зы хъуэпсапIэ гуэр иIэщ. Сэри сызэрыцIыкIурэ щэхуу сыщIэхъуэпсырт егъэджакIуэ IэщIагъэм срилэжьэну. Абы щхьэусыгъуэ хуэхъуауэ къыщIэкIынт си анэ Щокъул Феня егъэджакIуэу къуажэ школым зэрыщылажьэр. Щапхъэ схуэхъуауэ, абы и дерс дахэхэм сыкIэлъыплъу сыщIэсу щытащ сыдихьэхыу. Ар езыр цIыху Iущт, гу щабэт, еджакIуэхэм щабэу сыт щыгъуи епсалъэрт, зэи и макъ дришеяуэ зэхэсхауэ сщIэжыркъым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Хэха

«Адыгэ псалъэ» газетым и япэ номерыр къызэрыдэкIрэ илъэс 95-рэ щрикъум ирихьэлIэу

2019-03-05

 • Зи гъащIэр IуэхуфIхэмкIэ гъэнщIауэ щыта Хьэмгъуокъу Хьэсит
 •  КъэзыцIыхухэм пщIэ къыхуащIу дунейм тетащ Кэнжэ къуажэм щалъхуа Хьэмгъуокъу Хьэсит.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Юбилей

НыбжьиблкIэ  узэIэбэкIыжмэ

2019-03-05

 • Кавказ Ищхъэрэм щыщ бгырыс-хэм цIыхум уасэ зэрыхуагъэувыр и хьэлымкIэт: хьэлэлу, хьэщIэхуэфIу щытыр хамэми благъэми лъагэу яIэтырт. Адыгэ унагъуэм зы хьэщIэм и гугъу щащIын ямыухыурэ адрейр бжэщхьэIум къытеувэу щытащ пасэ зэманхэм. Унащхьэм бэдж къехыу ялъэгъуамэ, ар Тхьэм и IэмыркIэ лIыкIуэу къахуэкIуауэ къалъытэу, хуэсакъыпэурэ IэгукIэ щIыбым щIахырт: «ХьэщIэ къокIуэ, абы хъыбарыфIрэ фIыгъуэрэ къыдэкIуэнущ», жаIэурэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Жыжьэ-гъунэгъу

Сурэт щIэщыгъуэхэр

2019-03-05

 • СурэтыщI гъуазджэхэмкIэ музейм щагъэлъагъуэ ХудожествэхэмкIэ Урысей академием щIыхь зиIэ и академик, художник Рубец Александр и лэжьыгъэхэр. Выставкэр къызэрызэIуахым траухуа зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ музейм и унафэщI Ремхен Еленэ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Гъэлъэгъуэныгъэхэр

ЗэрытегъакIуэхэркъым

2019-03-05

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2018 — 2019 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм щIидзэжыным махуэ бжыгъэ иIэжу аращ. Абы ерыщу зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» зэныбжьэгъугъэ зэIущIитI зэкIэлъхьэужьу Нартсанэ (Кисловодск) къыщрихьэлIащ.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Футбол

ЛIыхъужьыр  ягу къагъэкIыж

2019-03-05

 • Илъэс къэс мы зэманым Къэхъун къуажэм щокIуэкI Афганистаным щыхэкIуэда, зэрихьа лIыгъэм папщIэ Вагъуэ Плъыжь орденыр мыпсэужу зыхуагъэфэща НэгъэцIу Хьэсэнбий и фэеплъу къызэрагъэпэщ, волейбол джэгунымкIэ зэхьэзэхуэ. Мы гъэм ар щэщIрэ етIуанэу зэхаублащ икIи ирагъэхьэлIащ Афган зауэр зэриухрэ илъэс 30 щрикъум.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Спорт хъыбархэр