ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къуэдыуэ сом мелуани 9-м щIигъу

2016-07-16

  • Гъуэгум щекIуэкIыр зытх Iэмэпсымэхэм къызэрагъэлъэгъуамкIэ, 2016 гъэм бадзэуэгъуэм и 1-7-хэм къриубыдэу гъуэгум зэрыщызе-кIуэ хабзэр 12592 -рэ къызэпаудащ. Псори зэхэту къуэдыуэ тралъхьар сом мелуани 9-рэ мин 168-м щIегъу. Абы щыщу сом мелуани 3-рэ мини 159-рэ, тралъхьам и процент 34,5-р, япшынащ, къет КъБР-м щыIэ             МВД-м и ГИБДД-м.
  • Къуэдыр махуэ 60-м къриубыдэу япшын хъунущ. Абы фIагъэкIамэ, Iуэхур суд приставхэм Iэрагъэхьэ-нущ.
  • Административнэ къуэдыр хабзэм игъэува пIалъэм (УФ-м и КоАП-м и 20.25 статья) къриубыдэу ямыпшынмэ, ар хуэдитIкIэ ягъэбагъуэ е сыхьэт 50-кIэ цIыхур ягъэлажьэ.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, 2016 гъэм щIышылэм и 15-м къару зыгъуэта Федеральнэ закон № 340-ФЗ-м къызэрыщыгъэлъэгъуамкIэ, суд пристав-гъэзэщIакIуэхэм административнэ къуэдыхэр зымытхэм я хуитыныгъэ щхьэхуэхэр пIалъэкIэ къызэтрагъэувыIэфынущ. Зи щIыхуэр сом мини          10-м щхьэдэхар пIалъэкIэ хуит ящIынукъым сыт хуэдэ автотранспорт лIэужьыгъуэри зэригъэкIуэну.
  • Къуэдыр птелърэ-птемылърэ къыщыпщIэфынущ Урысейм и Къэрал автоинспекцэм и сайтым — www.gibdd.ru, мы телефонхэмкIэ 8 (8662) 495-551, 495-586,495-565. 
  •  
  • УАРДЭ  Жансурэт.