ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'Ди къуэш республикэхэм'

2017-11-23

 • Бзэр хъумэным гулъытэ хуащI
 • Адыгей.Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат адыгэбзэмрэ литературэмрэ ятеухуа зэIущIэ ядригъэкIуэкIащ «Адыгэ Хасэ — Шэрджэс парламент» республикэ жылагъуэ зэщIэхъееныгъэм и унафэщIхэм. АР-м и Iэтащхьэм лъэпкъым и бзэм, щэнхабзэм пыщIэныгъэ хузиIэ зэгухьэныгъэ псори зэкъуэувэну къыхуриджащ а Iуэхухэр ягъэкIуэтэным теухуауэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-11-15

 • ПсэупIэкIэ  къызэрагъэпэщ
 • Адыгей.Республикэм илъэсым и кIэм ирихьэлIэу сабий зеиншэу 170-рэ псэупIэкIэ къызэрагъэпэщынущ, абыхэм ящыщу 145-м псэупIэхэр иратащ. А Iуэхум сом мелуани 146,7-рэ хухахащи, абы щыщу мелуан 15-р федеральнэ бюджетым къыхэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-11-11

 • Жып телефонхэр ират
 •  
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Республикэм и щыхьэр Черкесск Iуэху гуапэ щекIуэкIащ. Нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэм (ВСО) и къалэ къудамэм хэт цIыху 38-м тыгъэ хуащIащ Iэмал щхьэхуэхэмкIэ къызэгъэпэща жып телефонхэмрэ ноутбукхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-11-02

 • Я зэпыщIэныгъэм зрагъэубгъу
 • Абхъаз.Сыхъум щекIуэкIащ еянэ абхъаз-урысей зэхыхьэ. КъэралитIым я зэпыщIэныгъэр зэрагъэбыдэнум, зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-10-27

 • Ухуэныгъэр зэрекIуэкIым щыгъуазэ зещI
 •  Адыгей. Республикэм и Iэтащхьэ КъумпIыл Му-рат щыIащ Адамей дэт психоневрологие унэ-интернатым. УхуакIуэхэм абы гуащIыхь сабий ныкъуэдыкъуэхэм яхухэха унэ. Лэжьыгъэр яублащ мазэ и пэкIэ икIи илъэ-сым и кIэм ирихьэлIэу яухыну я мурадщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-10-18

 • Урысейм и Президентым деIыгъ
 • Адыгей.Урысейм и Президент Путин Влади-мир Iэ щIидзащ «Адыгэ Республикэр илъэси 100 зэрырикъур гъэлъэпIэным теухуауэ» указым.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

Ди къуэш Республикэхэм

2017-10-12

 • Адыгэ шейм дыщэ медалыр къехь
 •  
 • Адыгей. Мэзкуу ще­кIуэкIа «Бжьыхьэ дыща­фэ-2017» 19-нэ агро­про­мышленнэ выстав­кэм рес­публикэм и АПК-м и предприятэ 35-рэ хэтащ. Абы адыгей шейм дыщэ медаль къыщихьащ.
 •  
 • Адыгейм и стендым утыку къыщрахьащ республикэм и АПК-м къы­щIигъэкI продукцэхэр. Абы­хэм ящыщщ кхъуейр, дагъэхэмрэ лыхэкIхэмрэ, фор, IэфIыкIэхэр, сабий шхыныгъуэхэр, щIакхъуэ­хэкIхэр, пхъэ­щхьэмы­щхьэ­псхэр, фадэхэкIхэр, нэгъуэщIхэри. Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-09-30

 •  Медведев  Дмитрий Адыгейм  щохьэщIэ
 • Адыгей. Урысейм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий лэжьыгъэ IуэхукIэ Адыгэ Республикэм щыIащ, АР-м и Iэтащхьэ КъумпIыл Мурат хуэзащ, гу зылъытапхъэ Iуэхухэм тепсэлъыхьащ. Медведевым щыгъуазэ зищIащ губгъуэ лэжьыгъэхэр зэрекIуэкIым, мы гъэм гъавэу кърахьэлIэжам.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-09-14

 • АР-м и махуэм ирихьэлIэу
 • Адыгей. Республикэ стадион «Дружба»  Мейкъуапэ дэтыр зыхуей хуагъэзауэ  жэпуэгъуэм къызэIуахыжынущ. ЗэхъуэкIыныгъэшхуэ зыхалъхьа стадионыр зэгъэпэщыжыным елэжьащ «Уры- сей Федерацэм 2016 — 2020 гъэхэм физкультурэмрэ спортымрэ зыщегъэужьын» федеральнэ программэм ипкъ иткIэ. Федеральнэ, щIыналъэ бюджетхэм ейуэ  сом мелардым нэблагъэ трагъэкIуэдащ стадионыр зэгъэпэщыжыным .
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-09-05

 • ШколакIуэ 600  йокIуалIэ
 • Абхъаз.Республикэм и школи 156-м гъэ еджэгъуэр щаублэжащ, абыхэм екIуалIэ еджакIуэ мин 27-м щIигъум щыщу мини 3-м нэблагъэр япэ классым кIуахэрщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-08-31

 • Зэдэлэжьэну зэгуроIуэ
 • Къэрэшей-Шэрджэс.Австрием и Тироль федеральнэ щIымрэ Къэрэшей-Шэрджэ-сымрэ сату-экономикэ, щIэныгъэ-техникэ, социальнэ, щэнхабзэ IуэхухэмкIэ зэрызэдэлэжьэнум теухуа зэгурыIуэныгъэ зэращIылIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-08-30

 • Фышт бгы лъабжьэм
 • Адыгей. Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ КъумпIыл Мурат щIалэгъуалэм ящIыгъуу Фышт бгымкIэ зекIуэ щыIащ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-08-24

 • Абхъаз зауэм хэкIуэдахэр ягу къагъэкIыж
 • Абхъаз. ШыщхьэуIум и 14-м илъэс 25-рэ ирикъуащ Куржым и дзэхэр Абхъазым зэрытеуэрэ. 1992 гъэм зауэр къыщыхъеям и етIуанэ махуэм щыщIэдзауэ абы кIуащ абхъаз лъэпкъым дэIэпыкъуну хуейхэр. Абыхэм ящыщу а зауэм хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ шыщхьэуIум и 15-р. Абы теухуа пэкIу щекIуэкIащ Гудаутэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-08-23

 • Псапэ зыпылъ Iуэху
 • Абхъаз.Республикэм щаублащ «Киараз» псапащIэ жылагъуэ организацэм илъэс къэс къызэригъэпэщ «Счастливое 1 сентября» Iуэхур. Ар фокIадэм и 15 пщIондэ екIуэкIынущ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм

2017-08-22

 • Адыгэ кхъуейм и фестиваль
 • Адыгей.Щэбэтым, шыщ хьэуIум и 19-м, Лъа гъуэ-НэкIу пэгъунэгъу Унэ-Къуэз бгы тхыцIэм и лъабжьэм ще кIуэкIащ адыгэ кхъуейм и фестиваль. Абы зэхуишэсащ цIыху мини 10-м нэблагъэ туристхэр, кхъуейхэххэр, Iэп щIэлъапщIэхэр, артист- хэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: Ди къуэш республикэхэм