ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЗэIущIэхэр'

Чемпионыр сабийхэм яхуозэ

2017-08-17

 • Урысейм и УМВД-м Налшык къалэм щиIэ къудамэм и Жылагъуэ советым хэтхэм «Долинск» санаторэм зыщызыгъэпсэху сабийхэр хуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыгушхуэ, 2016 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къыщызыхьа Джэду Iэниуар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Нэхъ тынш мэхъу

2017-06-07

 • Урысейм и ХъумапIэ банкым КъБР-м щиIэ и къудамэм щекIуэкIащ псэупIэ ухуэныгъэхэм ипотекэ программэхэр зэрыщагъэзащIэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ. Абы хэтащ ухуакIуэ фирмэхэм я унафэщIхэр, республикэм Ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министерствэм, Росреестрым, Налшык къалэм и администрацэм я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЛIыхъужьыгъэм и дерс

2017-05-26

 • Республикэм и курыт еджапIэхэм лIыхъужьыгъэм и дерсхэр щрагъэкIуэкIащ. А Iуэху щхьэпэм хыхьэу, Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и управленэм КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэр яIущIащ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №10-м и еджакIуэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Арэзы хъуахэщ

2017-04-20

 • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым КъБР-м и сенатору щыIэ Къанокъуэ Арсен дыгъуасэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Налшык къалэ щыIащ. Ар яIущIащ зи щхьэ IуэхукIэ зыкъыхуэзыгъэза цIыхухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЩIэблэм я къэкIуэнум толажьэ

2017-04-19

 • КъБКъУ-м Щэнхаб-зэмкIэ и центрым, Темыркъан Хьэту и цIэр зезыхьэм, иджыблагъэ щекIуэкIащ зэIущIэ щхьэпэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Къару зэкъуэткIэ

2017-04-15

 • Iимам Iэбу Хьэнифэ и цIэр зезыхьэ Кавказ Ищхъэрэ ислъам университетым мэлыжьыхьым и 13-м  щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ республикэм и муслъымэн дин IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэмрэ я зэIущIэ. Абы хэтащ властым и гъэзэщIакIуэ органхэм я унафэщIхэр, республикэм  и  къалэхэмрэ  и къуажэхэмрэ я раис-Iимамхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЩIэныгъэлIхэр гъэм ироплъэж

2017-04-01

 • КъБКъУ-м щекIуэкIащ ЩIэныгъэлIхэм я Советым и зэIущIэ. 2016 гъэм зэфIагъэкIа лэжьыгъэм теухуауэ абы къыщыпсэлъащ университетым и ректор Алътуд Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

«Этана» ухуэныгъэм къэралитIыр зэрепх

2017-03-31

 • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Белавенцев Олегрэ Май щIыналъэм кIуащ полимер къабзэхэр къыщIэзыгъэкIыну «Этана» заводым и Iуэхур здынэсар зрагъэщIэну. «Этана» ООО-м и генеральнэ унафэщI Iэщын Сергей ахэр щигъэгъуэзащ заводым къыщIигъэкIыну продукцэр зыхуэдэм, ухуэныгъэр зэрекIуэкIынумрэ IуэхущIапIэм иIэну гъэпсыкIэм-рэ. Сергей жиIащ мы проектым дунейпсо мыхьэ-нэ зэриIэр, къэрал дэIэпыкъуныгъэ ин зэригъуэтынур, социальнэ къалэнышхуэ зэригъэзэщIэнур. Къапщтэмэ, зи гугъу ящIа инвестпроектым доллар мелард 12,9-рэ и уасэщ, ухуэныгъэм щIы гектар мин 1,5-рэ еубыд.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Япэу зэфIэгъэкIыпхъэхэр яубзыху

2017-01-17

 • Урысей Федерацэм Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм зэIущIэ зыубгъуа щекIуэкIащ. Абы хэтащ Къэрал Думэм аграрнэ IуэхухэмкIэ и комитетри.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Зауэмрэ лэжьыгъэмрэ я ветеранхэм, республикэм и спортсмен гъуэзэджэхэм фIыщIэ хуащI

2017-01-11

 • Ирагъэблэгъахэм яхэтащ Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужьхэу Ахъуэхъу Анатолий, Уммаевэ Фазика, Залиханов Михаил, Чигировэ Шамкъыз, Лэжьыгъэм и ЩIыхьым и орденищыр зрата Амщокъуэ ХьэкIулинэ, Газаев Исмэхьил, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр зезыхьэхэу Клевцов Михаил, Атэлыкъ Залым, Чып Темур, Мартиросовэ Варварэ, Зумакулов Борис, Бер Мухьэдин, Зумакуловэ Танзиля, Губин Геннадий, Федченкэ Людмилэ, Сэхъу Владимир, Хутуевэ Светланэ, Вэрокъуэ Владимир, Къэрмокъуэ Хьэчим, Иуан Пётр, Мудрэн Беслъэн, Джэду Iэниуар, Къардэн Мурат, Курамагомедов Заур, Тау Хьэсэнбий, Хъущт Аслъэнбэч, Мер Юрий, Сэхъурокъуэ Хьэутий, Устэ Валерий сымэ.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Джэш Вячеслав хахыж

2016-12-08

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и ХэхакIуэ комиссэу 2016 — 2021 гъэхэм лэжьэну яубзыхуам и япэ зэIущIэр дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм щригъэкIуэкIащ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЩIалэгъуалэм дерс яхуэхъур

2016-12-06

 • КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, граждан, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм зегъэужьынымрэ цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и комитетым щэкIуэгъуэм и 30-м Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым зэIущIэ щригъэкIуэкIащ. КъБР-м и Правительствэм, министерствэхэм, жылагъуэ, дин IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэмрэ студентхэмрэ зыхэта зэIущIэр теухуат «Къэралым щыпсэу цIыхухэр зэхуэгъэдэнымкIэ лъэпкъ щэнхабзэ, дин IуэхущIапIэхэм мыхьэнэшхуэ яIэщ» Iуэхум.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Ди спортсмен пажэхэр ягъэлъапIэ

2016-11-23

 • Cамбэмрэ ашихара-каратэмкIэ екIуэкIа чемпионатхэм ехъулIэныгъэ къыщызыхьа ди лъахэгъухэр КъБР-м спортымкIэ и министерствэм иджыблагъэ щагъэлъэпIащ. КъБР-м спортымкIэ и министр Хъущт Аслъэнбэч ди спортсменхэм ехъуэхъуащ я текIуэныгъэхэмкIэ, республикэм и цIэр дунейпсо спорт утыкум зэрыщагъэIуам папщIэ фIыщIэ яхуищIащ. Министрым спортсмен пажэхэм яритыжащ каратэмкIэ спортым и мастер зэрыхъуам щыхьэт техъуэ дэфтэрхэр.
 • Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Зыщыпхъумэныр нэхъ тыншщ

2016-11-19

 • ЦIыхубэр мы зэманым зытегузэвыхь Iуэхугъуэ нэхъ шынагъуэхэм афияныр зэращыщыр къалъытэу, КъБР-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ, ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэхэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетымрэ зэгъусэу иджыблагъэ зэIущIэ къызэрагъэпэщащ. Абы егъэджакIуэхэмрэ IэщIагъэлIхэмрэ щытепсэлъыхьащ щIыналъэм наркотик щрамыгъэщэн, абы щIалэгъуалэр щахъумэн щхьэкIэ республикэм щызэфIагъэкI Iуэхухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЦIыхум и хуитыныгъэр хъумэным топсэлъыхь

2016-11-12

 • УФ-м и Президентым и чэнджэщэгъу, УФ-м и Президентым деж Граждан жылагъуэм зегъэужьынымрэ цIыхум и хуитыныгъэмкIэ щыIэ советым и унафэщI Федотов Михаил Налшык къалэ щригъэкIуэкIащ Тхыдэ фэеплъымкIэ комиссэм и зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр