ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зытеухуар   'ЗэIущIэхэр'

 КНР-мрэ КъБР-мрэ  я зэпыщIэныгъэхэр ирагъэфIакIуэ

2018-08-04

 • Дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щызэIущIащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ КНР-м и чрезвычайнэ икIи полномочнэ лIыкIуэу УФ-м щыIэ Хуэй Лирэ. ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым и УнафэщIым и къуэдзэ Умаханов Ильяс, Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ, КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., Къэрал Думэм и депутатхэр, районхэмрэ къалэхэмрэ я Iэтащхьэхэр, министерствэхэм, ведомствэхэм я унафэщIхэр, хьэрычэтыщIэ Iуэхум пэрытхэр, нэгъуэщIхэри.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Адыгэ жылагъуэр зыгъэпIейтей Iуэхухэр къаIэт

2018-07-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым, Адыгейм, Къэрэшей-Шэрджэсым къыщыдэкI «Адыгэ псалъэ», «Адыгэ макъ», «Черкес хэку» газетхэм я редакцэхэм зэгъусэу къызэрагъэпэщ зэIущIэм и зи чэзу зэхыхьэр мызыгъуэгум Черкесск къалэм щекIуэкIащ. «Черкес хэкум» и редактор нэхъыщхьэ Абидокъуэ Люсанэ зэхуишэсащ хъыбарегъащIэ IэнатIэм, бзэм, литературэм хэзыщIыкI IэщIагъэлIхэр.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ХэкIыпIэхэр  къалъыхъуэу

2018-07-07

 • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министр Хъубий Марат бадзэуэгъуэм и 5-м и лэжьапIэ пэшым пресс-конференц щригъэкIуэкIащ. Ар теухуа- уэ щытащ Налшык къалэ и ЛъхуапIэ унэр республикэм и Перинатальнэ центрым зэрыхагъэхьэжым.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Спорт ухуэныгъэхэр къапщытэ

2018-07-05

 • КъБР-м спортымкIэ и министр Хьэсанэ Ислъамрэ абы и къуэдзэ Анаев Аслъэнрэ лэжьыгъэ IуэхукIэ щыIащ Гундэлэн, Былым, Эльбрус жылагъуэхэм, КъБКъУ-м и зыгъэпсэхупIэм, Азау тафэм, къищынэмыщIауэ, зыщагъэгъуэзащ Тырныауз дэт стадионымрэ «Геолог» спорткомплексымрэ я лэжьэкIэм.

Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Кавказ Ищхъэрэм и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я ассоциацэм

2018-04-17

 • Урысей Федерацэм и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэм и хэщIапIэу Псыхуабэ дэтым махуэку кIуам щекIуэкIащ Кавказ Ищхъэрэм и хъы-барегъащIэ IэнатIэхэм я ассоциацэм (АСМИ) и правленэм и зэIущIэ. Абы щыхэплъэжащ нэгъабэ яхузэфIэкIахэмрэ мы гъэм къапэщылъ къалэнхэмрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЦIыхухэмрэ Iуэхухэмрэ

2018-02-22

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым  и  мэкъумэш IэнатIэм  къитащ  щIыналъэм и  хэхъуэ  псоми  я  Iыхьэ  щанэр
 •  КъБР-м Мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министерствэм и коллегием и зэIущIэм щызэхалъхьэжащ блэкIа илъэсым зэфIагъэкIахэр икIи щаубзыхуащ 2018 гъэм къапэщытхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ХабзэщIэм и гугъу щащIащ

2017-12-07

 • КъБР-м ЛэжьыгъэмкIэ, цIыхухэр IэнатIэкIэ къызэгъэпэщынымрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм дыгъэгъазэм и 4-м ще-кIуэкIащ Афганистаным щызэуахэм я Урысейпсо зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и правленэм и зи чэзу зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЩIыпIэ дахэм и зыгъэпсэхупIэхэр иджырей мардэм къезэгъыжыркъым

2017-11-14

 • ЩэкIуэгъуэм и 10-м екIуэкIащ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и зи чэзу зэхуэс. Абы щытепсэлъыхьащ республикэм зыщагъэпсэхуу, я узыншагъэр щрагъэфIакIуэу иIэ IуэхущIапIэхэр зыхуей хуэгъэзэнымрэ зегъэужьынымрэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЦIыхухэм зэи ящыгъупщэнукъым

2017-11-02

 • Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щекIуэкIащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа зэIущIэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

УсакIуэ щэджащэр ягъэлъапIэ

2017-10-25

 • Жэпуэгъуэм и 20-м КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков Алий иригъэкIуэкIащ балъкъэр усакIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуауэ республикэм щрагъэкIуэкIы-ну дауэдапщэхэм зэрыхуэхьэзырым щытепсэлъыхьа зэIущIэ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

«ДыгъафIэ къалэм» и гъэсэнхэр Парламентым щохьэщIэ

2017-10-17

 • КъБР-м и Парламентым иджыблагъэ щызэIущIащ депутатхэмрэ «ДыгъафIэ къалэ» сабий творчествэмкIэ академием хэт социально-экономикэ классым щеджэ ныбжьыщIэхэмрэ. «Парламент сыхьэтым» къриубыдэу ирагъэкIуэкIа Iуэхугъуэм лъабжьэ хуэхъуар Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Урысеймрэ я лъэпкъхэр зэрызэкъуэувэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъуарщ.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Чемпионыр сабийхэм яхуозэ

2017-08-17

 • Урысейм и УМВД-м Налшык къалэм щиIэ къудамэм и Жылагъуэ советым хэтхэм «Долинск» санаторэм зыщызыгъэпсэху сабийхэр хуагъэзащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр зэрыгушхуэ, 2016 гъэм екIуэкIа Олимп Джэгухэм дыжьын медаль къыщызыхьа Джэду Iэниуар.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Нэхъ тынш мэхъу

2017-06-07

 • Урысейм и ХъумапIэ банкым КъБР-м щиIэ и къудамэм щекIуэкIащ псэупIэ ухуэныгъэхэм ипотекэ программэхэр зэрыщагъэзащIэм щытепсэлъыхьа зэIущIэ. Абы хэтащ ухуакIуэ фирмэхэм я унафэщIхэр, республикэм Ухуэныгъэмрэ псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэмкIэ и министерствэм, Росреестрым, Налшык къалэм и администрацэм я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

ЛIыхъужьыгъэм и дерс

2017-05-26

 • Республикэм и курыт еджапIэхэм лIыхъужьыгъэм и дерсхэр щрагъэкIуэкIащ. А Iуэху щхьэпэм хыхьэу, Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и управленэм КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэр яIущIащ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №10-м и еджакIуэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр

Арэзы хъуахэщ

2017-04-20

 • УФ-м и Федеральнэ Зэхуэсым ФедерацэмкIэ и Советым КъБР-м и сенатору щыIэ Къанокъуэ Арсен дыгъуасэ лэжьыгъэ IуэхукIэ Налшык къалэ щыIащ. Ар яIущIащ зи щхьэ IуэхукIэ зыкъыхуэзыгъэза цIыхухэм.
 •   Псоми еджэн…

Зыхыхьэхэр: ЗэIущIэхэр