ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ

2021-06-26

 • 1КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 28
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «Ди псэлъэгъухэр». Къуэдз Оксанэ, Ганновер къалэ, Германие (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Спектр». Дигорэ къэрал драмэ театрым и режиссёр нэхъыщхьэ Джелиев Казбек (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Псалъэр ейщ щэнхабзэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)

 • 9.10 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Бемырзэ Зураб. «Мамэ и къуэ цIыкIу». Акъ Мухьэрбэч и цIэр зезыхьэ Шэрджэс драмэ театрым и спектакль (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Хабзэр яхъумэу» (12+)
 • 20.00 «Зэманымрэ цIыхумрэ». РСФСР-мрэ КъБАССР-мрэ щIыхь зиIэ я агроном Беслъэней Владимир (12+)
 • 20.25 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 «Макъамэм и дамэр ешэщI». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Къэбэрдокъуэ Муратрэ Театрымрэ киномрэ я актёр, уэрэджыIакIуэ Бэрбэч Аскэррэ. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мэкъуауэгъуэм и 29
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Гъунапкъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «Макъамэм и дамэр ешэщI». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Къэбэрдокъуэ Муратрэ Театрымрэ киномрэ я актёр, уэрэджыIакIуэ Бэрбэч Аскэррэ. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Хабзэр яхъумэу» (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Зэманымрэ цIыхумрэ». РСФСР-мрэ КъБАССР-мрэ щIыхь зиIэ я агроном Беслъэней Владимир (12+)
 • 8.45 «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 Островский Александр. «На всякого мудреца довольно простоты». Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 20.05 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». Ногеровэ Лейлэ. Балъкъэр Ипщэ къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 21.10 «Макъамэм и дамэр ешэщI». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Къэбэрдокъуэ Муратрэ Театрымрэ киномрэ я актёр, уэрэджыIакIуэ Бэрбэч Аскэррэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мэкъуауэгъуэм и 30
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Театрыр гъащIэм и гъуджэщ». Горький Максим и цIэр зезыхьэ урыс драмэ театрыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.40 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». Ногеровэ Лейлэ. Балъкъэр Ипщэ къуажэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Усэхэр зэрыт дэфтэр» (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 8.55 «Макъамэм и дамэр ешэщI». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Къэбэрдокъуэ Муратрэ Театрымрэ киномрэ я актёр, уэрэджыIакIуэ Бэрбэч Аскэррэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.20 «Ойнай-ойнай» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.25 Островский Александр. «На всякого мудреца довольно простоты». Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Щэныр и пэм щегъэжьауэ и кIэм нэс» (12+)
 • 20.15 «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «ФIым телэжьэн». Психолог Дау Iэсият драгъэкIуэкIа псалъэмакъ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «Езым и дуней». Трамовэ Л. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 1
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ПщIэну щхьэпэщ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.30 «ФIым телэжьэн». Психолог Дау Iэсият драгъэкIуэкIа псалъэмакъ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.00 «Езым и дуней». Трамовэ Л. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Спорт утыку цIыкIу» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.40 «Щэныр и пэм щегъэжьауэ и кIэм нэс» (12+)
 • 9.05 «СабийгъэгуфIэ». ЦIыкIухэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Телестудио. Балъкъэрыбзэ». 116-нэ дерс (12+)
 • 17.40 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Тхьэм и унэм ухуэзышэ гъуэгу» (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 20.00 «ГъащIэм схухиша гъуэгу». Бажэ Дотий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.35 «Жюрегингде асыра мени». УсакIуэ Коч Леман (США) (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Лъэхъэнэгъу». «Разные люди» театрым и актрисэ Бойченкэ Аллэ. Москва къалэ (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 2
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «ГъащIэм схухиша гъуэгу». Бажэ Дотий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Жюрегингде асыра мени». УсакIуэ Коч Леман (США) (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Лъэхъэнэгъу». «Разные люди» театрым и актрисэ Бойченкэ Аллэ. Москва къалэ (12+)
 • 8.50 «Жаншэрхъ». Спорт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «Анэшхуэм и таурыхъхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Нанэ и псэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.35 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.25 «Мывэм къытекIа жыг» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 «Юрист, тхакIуэ, журналист». Сэрахъэ Александр (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 3
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Юрист, тхакIуэ, журналист». Сэрахъэ Александр (12+)
 • 7.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «Мывэм къытекIа жыг» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.05 «Нанэ и псэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Нарт хъыбарыжьхэр». «Мывэм и къуэмрэ Иныжьымрэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.25 «Iущыцэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (6+)
 • 17.45 «Лэгъупыкъу». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 18.05 «ЩIылъэмрэ уэгумрэ ятеухуауэ» (12+)
 • 18.20 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.00 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.40 «Ди къежьапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.15 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 20.35 «Литературэм теухуа псалъэмакъ». ТхакIуэ, драматург Семёновэ Софье (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 21.25 «Существование – со-существование». СурэтыщI Бэрзэдж Чэгъэду (Кахадо Зак) и сурэтгъэлъагъуэ (12+)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 4
 • 6.00 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.15 «Ди къежьапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.55 «Литературэм теухуа псалъэмакъ». ТхакIуэ, драматург Семёновэ Софье (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 «Существование – со-существование». СурэтыщI Бэрзэдж Чэгъэду (Кахадо Зак) и сурэтгъэлъагъуэ (12+)
 • 8.15 «Ди пщэфIапIэм» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 «Сабиигъуэм и дуней» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.25 «Улъэщ — улъэщ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 16.50 «ЕхъулIэныгъэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.25 «Нартхэм я хъугъуэфIыгъуэ» (12+)
 • 17.50 «49-нэ каналым и пощт» (16+)
 • 19.35 «Бланэ щалъху мэкIуэж». Къумыкъу Жаней (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.05 УсакIуэ Моттаевэ Светланэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «ТВ-галерея». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, композитор Жырыкъ Заур (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 •  
 • ОТР
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 28
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «КъызыхуигъэщIа IэщIагъэр». УФ-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и отличник Гъащтэ Татьянэ (12+)
 • 7.05 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр» (12+)
 • 7.30 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Си щиху дыщафэ». УсакIуэ Къылышбий Исмэхьил (12+)
 • 17.00 «Сабийхэм я дуней» (12+)
 • 17.25 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Налшык щекIуэкIа япэ литературэ фестиваль (12+)
 • 17.50 «ЛъэщапIэ» (12+)
 • 18.15 «Гум ещIэж». Хэку зауэшхуэм и ветеран ЩауэцIыкIу Ганнибал теухуауэ (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, мэкъуауэгъуэм и 29
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Щэнхабзэмрэ дэрэ». Налшык щекIуэкIа япэ литературэ фестиваль (12+)
 • 6.40 «Гум ещIэж». Хэку зауэшхуэм и ветеран ЩауэцIыкIу Ганнибал теухуауэ (12+)
 • 7.10 «Щытхъу зиIэ дохутыр» (12+)
 • 7.35 «ЛъэщапIэ» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.17 «Дыщэ джэджьей цIыкIу». Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль (12+)
 • 17.00 «Хабзэр яхъумэу» (12+)
 • 17.15 «ДНК» (12+)
 • 17.50 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 18.15 «Тхыдэм и лъагъуэхэмкIэ». Япэ нэтын (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, мэкъуауэгъуэм и 30
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Хабзэр яхъумэу» (12+)
 • 6.30 «ДНК» (12+)
 • 7.05 «Тхыдэм и лъагъуэхэмкIэ». Япэ нэтын (12+)
 • 7.35 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр» (12+)
 • 17.00 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 17.20 Щукин Борис и цIэр зезыхьэ театральнэ институтым и балъкъэр студиер къэзыухахэр (12+)
 • 18.00 «Тхыдэм и лъагъуэхэмкIэ». ЕтIуанэ нэтын (12+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 1
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25 «Тайм-аут». Спорт нэтын (12+)
 • 6.40 «Балкария» къэфакIуэ гупым и концерт. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 7.25 «Тхыдэм и лъагъуэхэмкIэ». ЕтIуанэ нэтын (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 Щукин Борис и цIэр зезыхьэ театральнэ институтым и балъкъэр студиер къэзыухахэр (12+)
 • 17.00 «Ракурс». Налшык къалэ и фэеплъ щIыпIэхэр (12+)
 • 17.15 «Лъэхъэнэгъу» (12+)
 • 17.45 «ТВ-галерея» (12+)
 • 18.05 «Зэманымрэ цIыхумрэ». УзэщIакIуэ Меликовэ-Абаевэ Хьэнифэ (12+)
 • 18.35 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 2
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «02» къулыкъущIапIэм хъыбар фегъащIэ» (16+)
 • 6.25 «Ракурс». Налшык къалэ и фэеплъ щIыпIэхэр (12+)
 • 6.40 «Балкария» къэфакIуэ гупым и концерт. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 7.30 «Лъэхъэнэгъу» (12+)
 • 8.00 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 8.20 «Зэманымрэ цIыхумрэ». УзэщIакIуэ Меликовэ-Абаевэ Хьэнифэ (12+)
 • 8.50 «Усэхэр зэрыт дэфтэр» (12+)
 • 17.00 «Зэманым екIуу». Тележурнал (12+)
 • 17.30 «Зи гъащIэр IэщIагъэм тезыухуахэр». КъБР-м ЦIыхубэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и отличник Нало Залым (12+)
 • 17.55 Спорт видеооператор Золоторёв Эльдар и фэеплъу (12+)
 • 18.15 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм деж лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэм къратыкI репортаж (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 3
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм деж лъэпкъ проектхэмкIэ щыIэ советым и зэIущIэм къратыкI репортаж (12+)
 • 6.50 «Кавказ Ищхъэрэ кинематографием и тхыдэм щыщ» (12+)
 • 7.25 Спорт видеооператор Золоторёв Эльдар и фэеплъу (12+)
 • 7.45 «Зи гъащIэр IэщIагъэм тезыухуахэр». КъБР-м ЦIыхубэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и отличник Нало Залым (12+)
 • 8.10 Къэбэрдей-Балъкъэр Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэхэм я концерт (12+)
 • 17.00 «Партитура» (12+)
 • 17.25 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 17.55 «17.55 «Мухьэдинрэ Жаклинрэ. «ГъащIэ. Творчествэ. лъагъуныгъэ» (12+)
 • 18.25 «Зэманымрэ цIыхумрэ». УФ-м и МВД-м щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Канунников Анатолий (12+)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм и 4
 • 6.00 Юрков Дмитрий и концерт (12+)
 • 7.00 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 7.30 «Зэманымрэ цIыхумрэ». УФ-м и МВД-м щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Канунников Анатолий (12+)
 • 8.05 «17.55 «Мухьэдинрэ Жаклинрэ. «ГъащIэ. Творчествэ. лъагъуныгъэ» (12+)
 • 8.35 «Партитура» (12+)
 • 17.00 «КъызыхуигъэщIа Iуэху» (12+)
 • 17.30 «Зи IэщIагъэм хуэпэж». КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист Холаевэ Марзият (12+)
 • 18.00 «ТВ-галерея». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, скульптор ТхьэкIумащIэ Михаил (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 •  
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, мэкъуауэгъуэм и 28
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь. Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 76-рэ ирикъуащ. «Тщыгъупщэ хъунукъым». Хэку зауэшхуэм и ветеран Хочиев Мухьэмэд (12+)
 • 17.40 «Кавказым и гуащэ». Этнофестиваль-зэпеуэ (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (12+)
 • Гъубж, мэкъуауэгъуэм и 29
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь. Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Узыншэу фыщыт» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (12+)
 • Бэрэжьей, мэкъуауэгъуэм и 30
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь. Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.15 «IэщIагъэлIхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.40 Сабийхэм яхуэгъэза псапа- щIэ Iуэху (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (12+)
 • 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • Махуэку, бадзэуэгъуэм и 1
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь. Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Макъамэм и лъахэ». УФ-м и цIыхубэ артист Тут Заур. Япэ Iыхьэ (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (12+)
 • Мэрем, бадзэуэгъуэм и 2
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 9.15 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь. Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 20.45 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Макъамэм и лъахэ». УФ-м и цIыхубэ артист Тут Заур. ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 18.00 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». Макъамэ нэтын (12+)
 • Щэбэт, бадзэуэгъуэм и 3
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 ГъащIэм и алыфбей» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Тхьэмахуэ, бадзэуэгъуэм 4
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»