ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ди Iэрылъхьэщ медаль лIэужьыгъуэ псори

2021-07-01

  • Олимп джэгухэм япэ къихуэ Урысей Федерацэм атлетикэ псынщIэмкIэ и чемпионат иджыблагъэ Чебоксары къалэм щекIуэкIащ. Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ щIалэхэр абы къыщыхэжаныкIащ.

  • Прохладнэ къыщалъхуа икIи къыщыхъуа Акименкэ Михаил къыщыпэлъэщын къыхэкIакъым лъагэу дэлъеинымкIэ зэпеуахэм. Метри 2-рэ сантиметр 33-рэ къызэринэкIри, абы дыщэ медалыр къихьащ.
  • Япэ увыпIэм нэсыным зы мащIэ дыдэт къыхуэнэжар Добренький Александр. Абы и дискыр метр 61-рэ сантиметри 3-кIэ идзащ. АрщхьэкIэ нэхъ лъэщыжи къыкъуэкIри, дыжьын медалымкIэ арэзы хъун хуей хъуащ.
  • Иджыри зы дамыгъэ лъапIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым къыхуихьащ Орлов Николай. Метр 78-рэ сантиметр 91-кIэ бжыр идзри, абы домбеякъ медалыр зыIэригъэхьащ.
  • Нэхъ пасэу фэбжь зэригъуэтам къыхэкIыу Чебоксары щекIуэкIа Урысей Федерацэм и чемпионатым хэтыфакъым лъагэу дэлъеинымкIэ щэнейрэ дуней псом щытекIуа Ласицкене (Кучинэ) Марие. Абы щхьэкIэ къэмынэу, Акименкэ Михаил дэщIыгъуу, ар хагъэхьащ мыгувэу Токио щыIэну Олимп джэгухэм ягъэкIуэнухэм.
  • Жыласэ Замир.