ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Узыншагъэм и хъумакIуэхэр ягъэлъапIэ

2021-06-22

 • Мэкъуауэгъуэм и 20-м Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэм и Унэм щагъэлъэпIащ медицинэм и лэжьакIуэ 30 хуэдиз. ФIы и лъэныкъуэкIэ зыкъэзыгъэлъэгъуа дохутырхэм, фельдшерхэм, медсестрахэм, лаборантхэм хуагъэфэща къэрал дамыгъэхэр яритащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек. Урысей Федерацэм и Президентым и унафэкIэ, коронавирусым пэщIэтыным хуащIа хэлъхьэныгъэм, я къалэныр щагъэзащIэм къызыкъуаха жэуаплыныгъэ иным папщIэ, Пироговым и орденыр хуагъэфэщащ цIыхуи 9-м, Крымский Лука и медалыр цIыхуи 8-м иратащ. Гулъытэ зыхуащIахэм ящыщщ КъБР-м къабзагъэм кIэлъыплъынымрэ эпидемиологиемкIэ и центрым, «Роспотребнадзор»-м КъБР-м щиIэ IуэхущIапIэм я лэжьакIуэхэр.

 • «Урысей Федерацэм щIыхь зиIэ и дохутыр» цIэ лъапIэр фIащащ КардиологиемкIэ диспансерым и дохутыр нэхъыщхьэ Щэрдан Нодар. Урысей Федерацэм и Президентым къыбгъэдэкI фIыщIэ тхыгъэр иратыжащ гъуэгум къыщыхъу шынагъуэхэм пыщIа медицинэм и центрымрэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэ псынщIэмрэ я фельдшер Головина Людмилэ. КъБР-м и дамыгъэ лъапIэхэр хуагъэфэщащ медицинэм и лэжьакIуэ куэдым.
 • Медицинэм и лэжьакIуэхэм псалъэ гуапэкIэ захуигъэзащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Казбек.
 • — Медицинэр гурэ псэкIэ фIэкIа къыхэпх мыхъу IэщIагъэщ. Фэ фи къалэнхэр гугъущ, жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъщи, лэжьыгъэм хыволъхьэ къаруи, щIэныгъи, псэ хьэлэлагъи. Апхуэдэуи, фи Iэпэгъущ гуапагъэмрэ гущIэгъумрэ. ЗыкъомкIэ фэлъытащ цIыху щхьэхуэхэмрэ унагъуэ куэдымрэ я гъащIэр зыхуэдэнур. Жы- пIэнурамэ, лIыгъэкIэ псыхьащ фи IэщIагъэр.
 • Дунейр зэрыт щытыкIэ гугъум хьэкъ къытщищIащ дохутыр IэщIагъэм и мыхьэнэр пхуэмыIуэтэн хуэдизу зэрыиныр. Пандемиер къызэрежьэ махуэрэ ди дохутырхэр, фельдшерхэр, медсестрахэр, къабзагъэм кIэлъыплъхэр, медицинэ дэIэпыкъуныгъэ псынщIэм и лэжьакIуэхэр, эпидемиологием и IуэхущIапIэм щылажьэхэр псэзэпылъхьэпIэм Iутщ.
 • Дыхуейщ ди цIыхухэм медицинэ дэIэпыкъуныгъэ тэмэм ягъуэтыну, медицинэм и лэжьакIуэхэм фи IэнатIэхэр фызыхуеинухэмкIэ тэмэму къызэгъэпэщауэ щытыну. Абы теухуауэ мурадхэр диIэщ, — жиIащ КIуэкIуэм.
 • Медицинэм и лэжьакIуэхэм яхуэфащэ гулъытэм и гугъу щищIым, КъБР-м и Iэтащхьэм къыхигъэщащ ди къэралым и Президентым жиIахэр:
 • — Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир медицинэм и лэжьакIуэхэм щехъуэхъум къытеувыIащ лэжьапщIэм и Iуэхум. ДяпэкIэ фи гуащIэм хуэфэщэн гулъытэ игъуэтынущ. Республикэр зэрыт эпидемиологие щытыкIэ гугъур ди нэIэ щIэдгъэтынымкIэ медицинэм и лэжьакIуэхэм флъэкI къэвгъанэркъым. Фэ фызэрызэкъуэувэм дэри къару къыдет, — жиIащ абы.
 • КIуэкIуэ Казбек КъБР-м и Правительствэм щагъэлъапIэхэм ехъуэхъуащ узыншагъэ, ехъулIэныгъэ, зэфIэкI яIэну.
 • Медицинэм и лэжьакIуэхэм къабгъэдэкIыу КъБР-м и Iэтащхьэм, я махуэр хуагъэ- лъэпIэныр къызэзыгъэпэщахэм фIыщIэ яхуищIащ, апхуэдэуи, и лэжьэгъухэм ехъуэхъуащ Щэрдан Нодар.
 • — Зэгуэр си лэжьыгъэм хуащIа гулъытэм папщIэ си япэ дамыгъэр къызитауэ щытащ псоми пщIэ зыхуэтщIу ди гум илъ КIуэкIуэ Валерэ. Си гуапэщ нобэрей дамыгъэр уи Iэ къызэрикIар, — жиIащ абы, Iэтащхьэм фIыщIэ хуищIу.
 • Гугъуэт Заремэ.