ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ТекIуэныгъэр я Iэрылъхьэу  пасэIуэу къалъытат

2021-06-22

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) – СКА (Дон Iус Ростов) – 2:2 (1:0). Налшык. «Спартак» стадион. Мэкъуауэгъуэм и 15-м. ЦIыху 500 еплъащ.

 • Судьяхэр: Дорошенкэ (Краснодар), Медведев (Мэзкуу), Савченкэ (Ставрополь).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Ольмезов, Сындыку, Шумахуэ, Мэкъуауэ, Дэхъу (Къумыкъу И., 79), Багъэтыр (Уэрэзей, 72), Ашуев (Дзэмыхь, 90+1), Iэпщацэ, ХъутIэ (Апажэ, 81), Хьэшыр.
 • СКА: Григорян, Костылев, Крикуненкэ, Большунов (Князев, 81), Захаров, Юшко (Воронков, 53), Гыстаров, Шаповалов (Яськов, 56), Гонгадзе, Козлов, Донсков.
 • Топхэр дагъэкIащ: Дэхъум, 24 (1:0). Донсковым, 58 (1:1). Ашуевым, 90 (2:1). Яськовым, 90+2 (2:2).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Шаповаловым, Воронковым, Козловым.
 • 5-нэ дакъикъэм Iэпщацэм пенальтир худэгъэкIакъым.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2020 — 2021 гъэхэм щекIуэкIа зэхьэзэхуэм и кIэух зэIущIэм «Спартак-Налшыкым» къыщригъэблэгъат Дон Iус Ростов и СКА командэ цIэрыIуэр. Турнир таблицэм къыщахьыну увыпIэм елъытауэ абы зыри и мыхьэнэжтэкъым: хьэщIэхэм — етхуанэр, дыдейхэм — епщIанэр яубыдати, адэкIи-мыдэкIи кIуэтэнутэкъым. АрщхьэкIэ зэпеуэм и иужь дыдэ зэIущIэр дэтхэнэми хъарзынэу кърихьэлIэну хуейт, дэрэжэгъуэ нэхъ яIэу мазэкIэ загъэпсэхун папщIэ.
 • Тхьэмахуэ ипэкIэ Мейкъуапэ къыщыхагъэщIа ди щIалэхэм занщIэу зрачащ, къыдэщIхэм ягухэр фIы ящIыжын мурадкIэ. Ар абыхэм мыIейуэ къайхъулIащ. Пэжщ, псынщIэ дыдэу, етхуанэ дакъикъэм, къалэжьа пенальтир Iэпщацэм къыхуэгъэсэбэпакъым. Тхьэмахуэ ипэкIэ Адыгейм и къалащхьэм а къалэн дыдэр Шумахуэ Заур зэрыщыхуэмыгъэзэщIар къэплъытэмэ, «Спартак-Налшыкым» и зи чэзу зыгъэсэгъуэ лъэхъэнэр къызэрыщIидзэн хуейр метр пщыкIузым и деж щыту ди футболистхэр гъуэм еуэфу гъэхьэзырынырщ.
 • Пенальтир къемыхъулIами, налшыкдэсхэм я ебгъэрыкIуэныгъэхэр къагъэтIэсхъакъым. Иджыри дакъикъэ тIощI дэкIатэкъым, хьэщIэхэм я штрафнойм имыхьэххэу, лъэщу икIи хуэзэу Дэхъу Ислъам зэуа топыр СКА-м и гъуащхьэтетым хъым кърихыжын хуей щыхъуам.
 • Хуэм-хуэмурэ ди щIалэхэр щIэужьыхэжащ. Иджы абыхэм я ебгъэрыкIуэныгъэхэр апхуэдэуи шынагъуэжтэкъым. Псом хуэмыдэу ар наIуэ хъуащ загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэ ростовдэсхэм бжыгъэр зэхуэдэ щащIыжам. ХьэщIэхэм ящыщ Донсковыр Iэзэу ди гъуащхьэхъумэхэм я зэхуакум дэцIэфтри, Антиповми ебзэджэкIыжащ. Иджы псори щIэрыщIэу къыщIэдзэжыпхъэт.
 • «Спартак-Налшыкыр» къаруушхуэкIэ аргуэру ипэкIэ кIуэтащ. АрщхьэкIэ зыкъомрэ СКА-м и гъуэм бгъэдыхьэфакъым. Ар къыщехъулIар джэгум хухаха зэман нэхъыщхьэр щиух дыдэращ. Ашуев Мурад хьэщIэхэм я гъуащхьэтетым щхьэпридза топым текIуэныгъэр ди щIалэхэм къыхуихьауэ къэплъытэ хъунут.
 • Апхуэдэу къащыхъуащ езы хэгъэрейхэми. АбыкIэ мыарэзыр Дон Iус Ростов къикIахэрат. КъалъыкъуэкIа ехъулIэныгъэмкIэ налшыкдэсхэр зыр адрейм ехъуэхъухукIэ, СКА-р псынщIэ дыдэу ебгъэрыкIуащ икIи напIэзыпIэм бжыгъэр зэхуэдэ ищIыжащ.
 • Iуэхум зыгуэркIэ зригъэхъуэжыну «Спартак-Налшыкым» къаруи зэмани иIэжтэкъым. Арати, текIуэныгъэр зи Iэрылъхьэу пасэIуэу къэзылъыта ди щIалэхэм ар яIэщIэкIащ. Уеблэмэ къыхагъэщIэнми зымащIэщ иIэжар. Апхуэдэу иухащ 2020 — 2021 гъэхэм я зэхьэзэхуэр. Дыпэплъэнщ къыкIэлъыкIуэнум, фIы куэдкIэ дыщымыгугъ пэтми.
 • Дигу иридгъэфIынщ адыгэ щIалэ гуп зыхэт Краснодар и «Кубань»-м, бжьыпэр Iэрыхьэу, япэ дивизионым кIуэну Iэмал зэригъуэтам. Гъубж кIуам иригъэкIуэкIа иужь зэIущIэм абы 7:1-уэ «ТIуапсыр» щыхигъэщIати, а командэм и капитан Мамты Хьэсэн, Абдокъуэ Нурий, Гъурф Азэмэт сымэ топ зырыз я хьэрхуэрэгъухэм щыхудагъэкIащ.
 • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ иужьу зэхэта зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — «Краснодар-3» (Краснодар) — 5:1,«Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 3:0, «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 5:1,«ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — 1:2, «Кубань» (Краснодар) — «ТIуапсы» (ТIуапсы) — 7:1,«Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — «Форте» (Таганрог) — 2:1, «Черноморец» (Новороссийск) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 2:1.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым 2021 — 2022 гъэхэм щекIуэкIыну зэхьэзэхуэр шыщхьэуIум (августым) и пэщIэдзэхэм зэхаублэну я мурадщ.
 • Хьэтау Ислъам.