ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зы щыуагъэм и уасэр

2021-03-23

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Краснодар 3» (Краснодар) — 0:1 (0:1). Налшык. «Спартак» стадион. Гъатхэпэм и 20-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

 • Судьяхэр: Зубов (Iузэв), Городовой (Ставрополь), Циклаури (Мэзкуу).
 • «Спартак-Налшык»: Антипов, Ольмезов, КIэдыкIуей, Шумахуэ, Мэкъуауэ, Бахъсэнокъуэ (Ашу, 61), Хьэшыр (ХъутIэ, 63), Iэпщацэ (Жангуразов, 85), Пащты, Дэхъу (Джатэрывэ, 61), Гугуев.
 • «Краснодар 3»: Штепэ, Никитин, Бочко, Чичбэ, Пивоваров (Основ, 86), Котов (Бенедык, 36), Абдокъуэ (Коломийцев, 79), Петерсон, Арбузов, Мавлянов (Рзаев, 57).
 • Топыр дигъэкIащ: Арбузовым, 40 (0:1).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Мавляновым, Пивоваровым, Ашум, Арбузовым, Пащтым, Петерсон.
 • Нэгъабэ жэпуэгъуэм (октябрым) и 11-м Ставрополь щыIэу къызэрыхагъащIэрэ зыри къызыпэмылъэща «Спартак-Налшыкым», куэдым хуамыгъэфэщауэ, щэбэт кIуам Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм щыфIахьащ. Абы лъандэрэ фIы дыдэу иригъэкIуэкIа джэгугъуи 8-м къыщыпэщIэтахэм нэхърэ зыкIи нэхъ лъэщтэкъым гъатхэпэм и 20-м хьэрхуэ- рэгъу къахуэхъуари икIи Краснодар и ещанэ командэм къригъэкIуэтын хуеятэкъым. АрщхьэкIэ топджэгум езым и хабзэ иIэжщ, икIи уи ныкъуэкъуэгъум зы мэскъалкIэ ухуэбэлэрыгъамэ, фIы лъэпкъ упэмыплъэ.
 • Зэхьэзэхуэм и мыгъэрей Iыхьэм и пэщIэдзэ зэIущIэм Мейкъуапэ и «Дружба»-р зэрыщыхигъэщIамрэ Мэхъэчкъалэ щыIэу «Легион Динамо»-м къызэрыщыпимыкIуэтамрэ ди щIалэхэм къащигъэхъуауэ къыщIэкIынущ турнир таблицэм                   увыпIэ лъагэ щызымыIыгъ «Краснодар-3»-р тыншу яхуигъэкIуэтыну. КъищынэмыщIауэ, абы иужькIэ махуищ дэкIмэ зэпеуэм щыпашэм хуэфэщэну дэджэгун папщIэ я къарур зрагъэ- зэхуэнуи хущIэкъуагъэнущ.
 • Сытми, щэбэтым ирагъэкIуэкIа зэIущIэм къыщыхагъэщIащ. ПхужыIэнукъым «Спартак-Налшыкым» и футболистхэр текIуэныгъэм хущIэмыкъуауэ е зыгуэркIэ зыщысхьыжауэ. Абыхэм я зэфIэкI псори джэгупIэ губгъуэм къранащ. АрщхьэкIэ я гъуащхьэтет Антипов Антон  и зы щыуагъэ закъуэм я гугъуехьхэр псыхэкIуадэ ищIащ — 40-нэ дакъикъэм  ди щIалэхэм ящыщ зым хуэм дыдэу къыхуигъэжа топым щеуэм ар блэцIэфтащ икIи  пэгъунэгъуу щыт хьэщIэхэм я гъуащхьауэ Арбузовым бжыгъэр къызэIуихащ. КъызэрыщIэкIамкIэ, абы хуэфэщэн жэуап налшыкдэсхэм яхуетыжакъым: Краснодар къикIахэм зыкъагъэбыдэ-ри, сыхьэтым нэблагъэкIэ я гъуэр яхъумэфащ.
 • «Спартак-Налшыкыр» пщэдей зыIущIэну къыпэщылъ «Кубань-Холдинг»-м джэгугъуэ хьэлъэ щэбэт кIуам Новороссийск щригъэкIуэкIащ. Абы къыпэ-щIэта «Черноморец»-ри ящыщщ япэ дивизионым кIуэну щIэбэнхэм. ЕпщыкIуплIанэ дакъикъэм хьэщIэхэм бжыгъэр къызэIуахащ, Щоджэн Азэмэт и гъуэм топ дагъэкIри. Новороссийскдэсхэм ар зэхуэ-      дэ щащIыжыфар джэгум и етIуанэ Iыхьэм икухэращ: «Черноморец»-м и гъуащхьауэ Машэжь Ратмир Iэзэу кърита топыр Тимошенкэ Иван къимыгъэIурыщIэу блигъэкIакъым.
 • ЗэIущIэр 1:1-уэ иухыу и хьэрхуэрэгъу нэхъыщхьитIым очко тIурытI зэрафIэкIуэдар хъарзынэу къигъэсэбэпащ Краснодар и «Кубань»-м. Таганрог къикIа «Форте»-м ар бжыгъэшхуэ- кIэ ефIэкIри, зэхьэзэхуэм щыпашэ хъуащ. Аргуэрыжьти, къыхэжаныкIащ  абы и гъуащхьэхъумэны-къуэ Гъурф Азэмэт. Аращ ещанэ топыр хьэщIэхэм яхудэзыгъэкIар.
 • АдэкIэ фыщыдгъэгъуэзэнщ Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и Япэ гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ мэремымрэ щэбэтымрэ зэхэта зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Мэхъэчкъалэ» (Мэхъэчкъалэ) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 6:0, «Анжи» (Мэхъэчкъалэ) — «Легион Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — 0:2, «Биолог-Новоку-         банск» (Прогресс) — «ЕсэнтIыгу» (ЕсэнтIыгу) — 4:0, «Динамо Ставрополь» (Ставрополь) — СКА (Дон Iус Ростов) — 1:3, «Интер» (Черкесск) — «Мэшыкъуэ-КМВ» (Псыхуабэ) — 1:2, «Черноморец» (Новороссийск) — «Кубань-Холдинг» (Павловскэ) — 1:1, «Кубань» (Краснодар) — «Форте» (Таганрог) — 3:0.
 • Гъатхэпэм и 24-м «Спартак-Налшыкым» джэгугъуэ хьэлъэ Павловскэм къыщыпэщылъщ. А махуэм ди щIалэхэр япэщIэтын хуейщ зэхьэзэхуэм зэрыщIидзэрэ Япэ гупым пашэныгъэр щызыIыгъауэ блэкIа зэIущIэм ар щызыутIыпща «Кубань-Холдинг»-м. Дауи, хэгъэрейхэр ерыщу хущIэкъунущ бжьыпэр зыIэрагъэхьэжыну икIи абы къыхэкIыу Iэмал имыIэу Налшык икIахэр хагъэщIэну яужь итынущ. Дыдейхэм Павловскэм и футболистхэм пщэдей пэщIагъэувэфын яIэу пIэрэ?
 • Жыласэ  Заурбэч.