ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэрым и медицинэ IуэхущIапIэхэм IэмэпсымэщIэхэр къаIэрохьэ

2021-01-14

  • КъБР-м узыфэ зэрыцIалэ нэхъ шынагъуэхэр зэфыкIхэм щеIэзэ и госпиталхэм щIэт диагностикэ Iэмэпсымэжьхэм я пIэкIэ щIэхэр къаIэрыхьащ.

  •  Рентген Iэмэпсымэхэр Май къалэм дэт «Севкаврентген-Д» заводым щащIащ. Ахэр щагъэув ХьэцIыкIу А. А. и цIэр зезы-хьэ ЩIыналъэ сымаджэщ нэхъыщхьэм, ММБ-м и Лэскэн къудамэм, Налшык СПИД узыфэм ебэнынымкIэ и центрым.
  • Иджырей Iэмэпсымэ лъэщхэм Iэмал къатынущ сымаджэм  и узыр нэхъ псынщIэу, щыуагъэншэу къахутэнымкIэ. Аппаратхэм я ефIэкIыныгъэхэм ящыщщ ахэр рентгенографиеми флюорографиеми папщIэ къызэрагъэсэбэпыр, абыхэмкIэ трахахэр тумыгъэкIыжу бгъэтIылъ зэрыхъур, гъуджэм къигъэлъэгъуар узыхуей щIыпIэм электрон IэмалкIэ ебгъэхьыну иджы Iэмал зэрыщыIэр.
  • Апхуэдэуи рентгеноскопие IэзэкIэм хуэщIа Iэмэпсымэхэр ММБ-м и Нарткъалэ къудамэми, Налшык дэт къалэ клиникэ сымаджэщ №1-ми, Республикэ сабий клиникэ сымаджэщми щагъэувынущ.
  • Iэмэпсымэхэм псори зэхэту сом мелуан 92-рэ хуэдиз хуозэ. Ахэр къэрал бюджетым къахуиутIыпщащ.
  •  
  • ДЖАТЭ  Къантемыр.