ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-12-31

 • 1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 4
 • 6.00 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». ТхакIуэ икIи драматург Теппеев Алим и творчествэр (12+)
 • 6.45 «Лъэхъэнэгъу». Къэрал музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Гергокаевэ Хьэлимэт (12+)
 • 7.15 «НэгъуэщI насып сэ сыхуеякъым». КъБР-м и цIыхубэ артист Думэн Мурадин (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.10 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 92-нэ дерс (12+)

 • 8.40 «ЩIымахуэ» (12+)
 • 8.55 «Дыгъэщыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00  «ИлъэсыщIэ хъыбархэр» (12+)
 • 18.15 «Буратина-2021» илъэсыщIэ квест-шоу» (12+)
 • 19.30  «Уэс дадэмрэ Уэс гуащэмрэ я зы махуэ» (12+)
 • 19.50 «ИлъэсыщIэр 1 КъБР-м» (12+)
 • Гъубж, щIышылэм и 5
 • 6.00 «ЗэIущIэхэр». УФ-м щIыхь зиIэ и артист Бапинаев Зариф (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.45 «ЩIэныгъэлI». Кавказыбзэхэр джыным елэжьа щIэныгъэлI  Турчанинов Георгий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.20 «ИлъэсыщIэ хъыбархэр» (12+)
 • 8.30 «Дыгъэщыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 «Сабийхэм я дуней» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Анэдэлъхубзэ». Телевикторинэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «ИлъэсыщIэ зэIущIэхэр». Тимуррэ абы и гупымрэ (12+)
 • 18.15 «Буратина-2021» илъэсыщIэ квест-шоу» (12+)
 • 19.30 «Илъэсым кърикIуахэр». КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ и пресс-конференц (12+)
 • 20.30 «УмыгъэтIылъ къэпщтэжыркъым». Филологие щIэныгъэхэм я кандидат Гъут Ланэ зыхэт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 «Творческэ зэIущIэхэр» (12+)
 • 21.15 «Хэкупсэ, политик, ЦIыху». «ЩIыхьым и цIыху». Жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэ, УФ-м щIыхь зиIэ и юрист Къалмыкъ Юрэ (12+)
 • Бэрэжьей, щIышылэм и 6
 • 6.00 «Илъэсым кърикIуахэр». КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ и пресс-конференц (12+)
 • 7.05 «ИлъэсыщIэ зэIущIэхэр». Тимуррэ абы и гупымрэ (12+)
 • 7.45 «Творческэ зэIущIэхэр» (12+)
 • 8.05     «Хэкупсэ, политик, ЦIыху». «ЩIыхьым и цIыху». Жылагъуэ, политикэ лэжьакIуэ, УФ-м щIыхь зиIэ и юрист Къалмыкъ Юрэ (12+)
 • 8.45 «УмыгъэтIылъ къэпщтэжыркъым». Филологие щIэныгъэхэм я кандидат Гъут Ланэ зыхэт нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.10 «Хъуромэ». Театрым теухуауэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…». «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.30 «Телестудио»: адыгэбзэ. 94-нэ дерс (12+)
 • 18.00 «ЛъэщапIэ». Гамбаровэ Земфирэ (12+)
 • 18.25 «Чамхана». ГушыIэ нэтын. Япэ Iыхьэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30  «Лъэпкъ проектхэр 2020» (12+)
 • 19.50 «Спектр». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Хьэмырзэ Ахьмэд (12+)
 • 20.20 «Творческэ зэIущIэхэр» (12+)
 • 20.30 «Къадар». Балъкъэр лъэпкъ уэрэдхэр зыгъэзащIэ Дугоев Хьэжмурат (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «ГъащIэ гъуэгу». Техникэ щIэныгъэхэм я доктор Блай Борис (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.25 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Бекъул Леонид (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Махуэку, щIышылэм и 7
 • 6.00 «Къадар». Балъкъэр лъэпкъ уэрэдхэр зыгъэзащIэ Дугоев Хьэжмурат (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 6.30 «Лъэпкъ проектхэр 2020» (12+)
 • 6.50 «Творческэ зэIущIэхэр» (12+)
 • 7.00 «Спектр». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Хьэмырзэ Ахьмэд (12+)
 • 7.30 «Уэрэдыр фэеплъ мыкIуэдыжщ». КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Бекъул Леонид (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.05 «ГъащIэ гъуэгу». Техникэ щIэныгъэхэм я доктор Блай Борис (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Телестудио»: адыгэбзэ. 94-нэ дерс (12+)
 • 9.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…». «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Хъуромэ» (12+)
 • 17.10 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.30 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 93-нэ дерс (12+)
 • 18.00 «Спортым дихьэххэр». КикбоксингымкIэ федерацэм и президент Къудей Алим
 • 18.25 «Чамхана». ГушыIэ нэтын. КIэухыр (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «Лъэпкъ IэщIагъэхэр» (12+)
 • 19.55  «Япэ лъэбакъуэхэр». Музыкант Байсиев Артур (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Бланэ щалъху мэкIуэж». Скульптор Соснакъ Бассам (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 Мэздэгу адыгэхэм къадекIуэкI хабзэхэр
 • Мэрем, щIышылэм и 8
 • 6.00 «Лъэпкъ IэщIагъэхэр» (12+)
 • 6.25 «Спортым дихьэххэр». КикбоксингымкIэ федерацэм и президент Къудей Алим
 • 6.50 Мэздэгу адыгэхэм къадекIуэкI хабзэхэр
 • 8.00 «Бланэ щалъху мэкIуэж». Скульптор Соснакъ Бассам (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «СабийгъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 8.45 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 93-нэ дерс (12+)
 • 9.15  «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00  Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Дыгъэшыр». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.35 «Гъуаплъафэ уафэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (12+)
 • 18.05 «Зэныбжьэгъугъэм и концерт». «Ислъэмей», «Кабардинка» къэфакIуэ гупхэм я концерт (12+)
 • 19.30 «Зэманым и шэрхъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.00 Кулиев Къайсынрэ Пастернак Борисрэ зэхуатха тхыгъэхэр (12+)
 • 20.25  «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 Музыкант Лыджыдэ Алий                 и творческэ пшыхь. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.25 «Къэбэрдей-Балъкъэр. 2020 гъэ» (16+)
 • Щэбэт, щIышылэм и 9
 • 6.00 «Къэбэрдей-Балъкъэр. 2020 гъэ» (16+)
 • 6.35 «Зэманым и шэрхъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.05     Кулиев Къайсынрэ Пастернак Борисрэ зэхуатха тхыгъэхэр (12+)
 • 7.30 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.50 Музыкант Лыджыдэ Алий и творческэ пшыхь. ПэщIэдзэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Дыгъэшыр». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 8.55 «Гъуаплъафэ уафэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (12+)
 • 17.00 «Сабийхэм папщIэ таурыхъ». Гутеев С. «Мастэм щышынэ хьэщхьэвылъэ» (6+)
 • 17.05 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.25  «ЩIэдзапIэ». IэпщIэлъапщIэ Атмурзаевэ Шамкъыз (балъкъэрыбзэкIэ)            (12+)
 • 17.45 «Езым и дуней». Ульбашевхэ Хъусейрэ Зухрарэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 Классикэ макъамэм и концерт. Казаков А. (12+)
 • 18.45 «Дирижёрыр Темыркъан Юрэщ» (12+)
 • 19.25 «ФIым телэжьэн». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Атмурзаев Магомед (12+)
 • 20.05 «IэщIагъэлI» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.30 «Си хъуреягъкIэ». ТхакIуэ Хьэх Сэфарбий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.15 Музыкант Лыджыдэ Алий и творческэ пшыхь. КIэухыр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • Тхьэмахуэ, щIышылэм и 10
 • 6.00 «Дирижёрыр Темыркъан Юрэщ» (12+)
 • 6.45 «ФIым телэжьэн». КъБР-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь  зиIэ и лэжьакIуэ Атмурзаев Магомед (12+)
 • 7.25 «IэщIагъэлI» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.50 «Си хъуреягъкIэ». ТхакIуэ Хьэх Сэфарбий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.35 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.00 «Сабийхэм папщIэ таурыхъ». Гутеев С. «МыIэрысэ» (6+)
 • 16.10 «ИлъэсыщIэ таурыхъ». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.45 «Партитура». ИлъэсыщIэ къыдэкIыгъуэ (12+)
 • 17.15 «Лъагъуныгъэм и хьэ-тыркIэ». ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ къэбэрдей къэрал драмэ театрым и спектакль (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «Си лIакъуэ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.55 «Лъэпкъыр зыгъэуардэ». ХъуэкIуэнхэ я щIэныгъэлI-физикхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Къэбэрдей-Балъкъэр-100». Урысейпсо кинофестивалыр КъБР-м зэрызыщыхуащIыжар (12+)
 •   
 •  
 • ОТР
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 4
 • 6.00 «Бзэр лъэпкъым и тхыдэщ». Филологие щIэныгъэхэм я кандидат Иуаныкъуэ Нурбий (12+)
 • 6.30  «Щытхъу зиIэ дохутыр». Тележурнал (6+)
 • 6.55  «Лъэхъэнэгъу». ХъуэкIуэн Алим (12+)
 • 7.25  «Уэс къос…». Литературэ-макъамэ композицэ (12+)
 • 8.00  УФ-м и цIыхубэ артист Тут Заур и концерт  (12+)
 • 17.00  «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 17.15  «ЩIэблэм дыфхуэарэзыщ!» СССР-м и цIыхубэ артист Лановой Василий дыIуощIэ (12+)
 • 17.55  «Зэманымрэ цIыхумрэ». Философие щIэныгъэхэм я доктор Эфендиев Сэлихь (12+)
 • 18.30  «Мухьэдинрэ  Жаклинрэ. «ГъащIэ.  Лэжьыгъэ. Лъагъуныгъэ» (12+)
 • Гъубж, щIышылэм и 5
 • 6.00  «ЩIэблэм дыфхуэарэзыщ!» СССР-м и цIыхубэ артист Лановой Василий дыIуощIэ (12+)
 • 6.45  «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 7.10  «Зэманымрэ цIыхумрэ». Философие щIэныгъэхэм я доктор Эфендиев Сэлихь (12+)
 • 7.45 «Мухьэдинрэ  Жаклинрэ. «ГъащIэ.  Лэжьыгъэ. Лъагъуныгъэ» (12+)
 • 8.15  «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 8.30  Театр Иным и оркестрым и солист Попов Николайрэ УФ-м щIыхь зиIэ и артист Ямпольскиий Викторрэ зыхэт концерт.  Япэ Iыхьэ (12+)
 • 17.00   Макъамэ нэтын (12+)
 • 17.20  «СурэтыщIым и лэжьыгъэ». Гуданаев Борис (12+)
 • 17.55  «Макъамэ хъыбархэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Барсыкъуэ Еленэ и фэеплъу (12+)
 • 18.25  «Франджым дыIуощIэ». Япэ Iыхьэ  (12+)
 • Бэрэжьей, щIышылэм и 6
 • 6.00  Театр Иным и оркестрым и солист Попов Николайрэ УФ-м щIыхь зиIэ и артист Ямпольскиий Викторрэ зыхэт концерт. ЕтIуанэ  Iыхьэ (12+)
 • 6.40  «Макъамэ хъыбархэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Барсыкъуэ Еленэ и фэеплъу (12+)
 • 7.10  «СурэтыщIым и лэжьыгъэ». Гуданаев Борис (12+)
 • 7.45 «Франджым дыIуощIэ». Япэ Iыхьэ (12+)
 • 8.20  Къэбэрдей-Балъкъэрым и туризмэм              теухуауэ (12+)
 • 17.00  Хаджиев Даниял и гъэлъэгъуэныгъэ (12+)
 • 17.20  «Уэшх зыщэ». Мэшыкъуэ Феня (12+)
 • 17.55  «Спектр». Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Гергокаевэ Хьэлимэт (12+)
 • 18.25 «Франджым дыIуощIэ». ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • Махуэку, щIышылэм и 7
 • 6.00  «Свет Валаама». Валаам къулъшыры-фым и уэрэджыIакIуэ гупыр. ПэщIэдзэ   (12+)
 • 6.45  «Спектр». Музыкэ театрым и уэрэджыIакIуэ Гергокаевэ Хьэлимэт (12+)
 • 7.15  «Франджым  дыIуощIэ». ЕтIуанэ Iыхьэ (12+)
 • 7.55  «Уэшх зыщэ». Мэшыкъуэ Феня (12+)
 • 8.30  Мечиев Кязим и усыгъэхэр (12+)
 • 8.50  «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (12+)
 • 17.00  «Лъэпкъ IэщIагъэхэр» (12+)
 • 17.20  «Адыгейм и вагъуэ» (12+)
 • 17.50 Мэздэгу адыгэхэм къадекIуэкI хабзэ-хэр (12+)
 • Мэрем, щIышылэм и 8
 • 6.00 «Свет Валаама». Валаам къулъшырыфым и уэрэджыIакIуэ гупыр. КIэухыр (12+)
 • 6.50  Мэздэгу адыгэхэм къадекIуэкI хабзэ-        хэр (12+)
 • 8.00  «Адыгейм и вагъуэ» (12+)
 • 8.35  «Партитура». Макъамэ нэтын (12+)
 • 17.00  Нало Аскэр и монотеатр (12+)
 • 17.20  «ТВ-галерея». Ингуш Республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщI Баккуев Владимир (12+)
 • 17.50  «Лъэхъэнэгъу». «Гоголь-центр» театрым и актрисэ Мамрэш Светланэ (12+)
 • 18.30 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». УФ-м и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэ Мэстафэ Вячеслав (12+)
 • Щэбэт, щIышылэм и 9
 • 6.00  «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». УФ-м и цIыхубэ IэпщIэлъапщIэ Мэстафэ Вячеслав (12+)
 • 6.30  «Лъэхъэнэгъу». «Гоголь-центр» теат-  рым и актрисэ Мамрэш Светланэ                      (12+)
 • 7.10  Нало Аскэр и монотеатр (12+)
 • 7.30 «ТВ-галерея». Ингуш Республикэм щIыхь зиIэ и сурэтыщI Баккуев Владимир (12+)
 • 8.00  «Шоу-27/20». Апэнэс Астемыр и концерт. ПэщIэдзэр  (12+)
 • 17.00  «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 17.15  «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 17.40  «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 18.10  «И щхьэ Iуэхур япэ иримыгъэщу». Урысейпсо   географие зэгухьэныгъэм хэт Мысырджэн МуIэед (12+)
 • 18.40 «БлэкIам щыщ теплъэгъуэхэр». КъБАССР-м Ленин орденыр къызэрыратар (12+)
 • Тхьэмахуэ, щIышылэм и 10
 • 6.00  Пуркин Д. «Красная шапочка. Продолжение…». Горькэм и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль  (6+)
 • 6.45  «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 7.15 «И щхьэ Iуэхур япэ иримыгъэщу». Урысейпсо   географие зэгухьэныгъэм хэт Мысырджэн МуIэед (12+)
 • 7.45  «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 8.00  «Шоу-27/20». Апэнэс Астемыр и концерт. КIэухыр  (12+)
 • 17.00  Чехов А. «Загадочная натура». Горькэм и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль (16+)
 • 17.15 «Уафэм и бжэр». Совет Союзым и ЛIыхъужь Къанкъуэщ Ахьмэдхъан   (12+)
 • 17.50  «Мутай». УФ-м и цIыхубэ артист, балетмейстер Ульбашев Мутай теухуауэ (12+)
 • 18.20  «ЦIыхум тхыдэм щиIыгъ увыпIэр». ТхакIуэ, щIэныгъэлI-этнограф, КъБР-м и цIыхубэ артист КъардэнгъущI Зырамыку (12+)
 •  
 •  «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и радио
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 4
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.10
 • 8.108.35 «ИлъэсыщIэ дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.359.00 «Псынэ мыкIуэщIыж». Байчекуев Абидин (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.2511.45 «ГушыIэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 Залиханов Жанакъаит. «Мурат цIыкIу теухуа Iуэтэж»
 • Гъубж, щIышылэм и 5
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.10
 • 8.108.35 «Къафэм и дунейм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.358.40 «Сынывохъуэхъу» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Уэрэ сэрэ». Шумахуэ ХьэзрэIил (адыгэбзэкIэ)
 • 11.2512.00 «Псэм къигъэнэхур» (адыгэбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, щIышылэм и 6
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.10
 • 8.108.40 «Севгъэблагъэ, ар сэращ». Дым Эльдар (адыгэбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Бгырыс хабзэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.2511.45 Пушкин Александр. «Пащтыхьыпхъу лIамрэ лIыхъужьиблымрэ ятеухуа таурыхъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Макъ жьгъырухэр»
 • Махуэку, щIышылэм и 7
 • Хьисэ къыщалъхуа махуэщ
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 10.10, 14.10
 • 10.2510.45 Дудар Хьэутий. Хъыбар кIэщIхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.4511.00  «ИлъэсыщIэмкIэ дынывохъуэхъу!» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 14.2514.45 «Хьисэ къыщалъхуа махуэм теухуа уэрэдхэр»
 • 14.4515.00 «Макъамэ калейдоскоп»  (адыгэбзэкIэ)
 • Мэрем, щIышылэм и 8
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ): 11.10
 • 8.108.30 «Узыншагъэ». Лышх узыфэр зыпкърытхэм еIэзэ дохутыр Жашуев Аслъэн драгъэкIуэкIа псалъэмакъ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.309.00 Шэт Николай. «Псей» радиоспектаклыр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.2511.45 «ЩIэин»  (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Нэхъыщхьэм теухуа уэрэдыжьхэр». Къэзан Сэтэней (адыгэбзэкIэ)
 • Щэбэт, щIышылэм и 9
 • 11.1011.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 11.1011.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.2511.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4012.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, щIышылэм и 10
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 Бэрэгъун Владимир. «Адыгэ уэрэдыжьхэр къэгъэщIэрэщIэжын» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.1012.00 Театрыр микрофоным Iутщ. Гоголь Николай. «Фызышэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, щIышылэм и 4
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.457.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «Ди зэманыр» (адыгэбзэкIэ): 13.00
 • «Ди зэманыр» (балъкъэрыбзэкIэ): 17.00
 • «Ди зэманыр» (урысыбзэкIэ): 18.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Назму толкъунларында» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.20 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Назму толкъунларында» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.0024.00 «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, щIышылэм и 5
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «Ди зэманыр» (адыгэбзэкIэ): 13.00
 • «Ди зэманыр» (балъкъэрыбзэкIэ): 17.00
 • «Ди зэманыр» (урысыбзэкIэ): 18.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Миллет хазнабыздан» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.20 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.20 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.40 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, щIышылэм и 6
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 4.00 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «Ди зэманыр» (адыгэбзэкIэ): 13.00
 • «Ди зэманыр» (балъкъэрыбзэкIэ): 17.00
 • «Ди зэманыр» (урысыбзэкIэ): 18.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.30 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, щIышылэм и 7
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — «Къызэрыфэ пшыналъэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «Ди зэманыр» (адыгэбзэкIэ): 13.00
 • «Ди зэманыр» (балъкъэрыбзэкIэ): 17.00
 • «Ди зэманыр» (урысыбзэкIэ): 18.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Юйге да игилик» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ)
 • 13.20 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.48 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.20 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.40 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, щIышылэм и 8
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Юйге да игилик» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «Ди зэманыр» (адыгэбзэкIэ): 13.00
 • «Ди зэманыр» (балъкъэрыбзэкIэ): 17.00
 • «Ди зэманыр» (урысыбзэкIэ): 18.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 -«Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Бирге солуюкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.20 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.20 — «Бирге солуюкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.35 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Сиз а билемисиз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Юйге да игилик» (балъкъэрыбзэкIэ)          (16+)
 • 23.2524.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, щIышылэм и 9
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Бирге солуюкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.10 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Сиз а билемисиз» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, щIышылэм и 10
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.447.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «Ди зэманыр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр (адыгэбзэкIэ): 10.00, 14.00
 • «Ди зэманыр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр (балъкъэрыбзэкIэ): 8.00, 15.00
 • «Ди зэманыр». Тхьэмахуэм къэхъуахэр (урысыбзэкIэ): 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Илхам» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)