ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бабыгуеймрэ  Къущхьэмрэ Мэзкуу  къыщыхожаныкI

2020-11-19

  • Мэзкуу и «Олимпийская деревня-80» спорткомплексым щекIуэкIащ СССР-м щIыхь зиIэ и тренер Андреев В. дзюдомкIэ и фэеплъ зэхьэзэхуэ. Къэралым и щIыпIэ 17-м икIа спортсмени 115-рэ абы кърихьэлIат.

  • Зэхьэзэхуэм хъарзынэу зыкъыщигъэлъэгъуащ Бабыгуей Олег. Килограмм 81-м нэс зи хьэлъагъхэм я зэпеуэм къыщыпэщIэува и хьэрхуэрэгъуищри хухаха зэманыр имыух щIыкIэ щыхигъащIэри, ар финалым нэсащ.
  • КIэух зэIущIэм ди лъахэгъум къыщыпэщIэтащ ингуш бэнакIуэ лъэщ Балаев Урысхъан-Бэч. Абыхэм я зэныкъуэкъуныгъэр хуабжьу гуащIэу щытащ. Ди жагъуэ зэрыхъущи, Бабыгуейр къыхагъэщIащ икIи дыжьын медалымкIэ арэзы хъун хуей хъуащ.
  • А хьэлъагъ дыдэм щыбэнащ Къущхьэ Джамболэти. «Финал цIыкIум» щытекIуэри, абы домбеякъ медалыр зыIэригъэхьащ.
  • Мэзкуу  Къанщобий.