ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2020-11-17

  • Дунейпсо Адыгэ Хасэр, Къэбэрдей Адыгэ Хасэр КъАХ-м и тхьэмадэм и къуэдзэ Лъхукъуэщауэ Хьэбас Мухьэмэд и къуэм хуогузавэ абы и къуэш Сэбаншы Хьэутий Хьэчим и къуэр дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.