ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

И мыхьэнэр къыдгурыIуэу

2020-11-14

  • ЩэкIуэгъуэм и 15-р КIэрыхубжьэрыхухэм хэлэжьыхьыжыным (рециклинг) и дунейпсо махуэщ. 2020 гъэм ар щагъэлъапIэ Урысей Федерацэм, Украинэм, Белорусым, нэгъуэщIхэми.

  •  Мы махуэм и къалэн нэхъыщхьэр кIэрыхубжьэрыхухэм хэлэжьыхьыжыным ехьэлIа Iуэхугъуэхэм властым щыщхэм, жылагъуэм, промышленностым пыщIа къулыкъущIэхэм гулъытэ хэIэтыкIа хуегъэщIынырщ. Абы къыхэкIыуи, ЩIы Хъурейм тет къэралхэм ящыщ куэдым, зы илъэс къэмынэу, щэкIуэгъуэм и  15-м къыщызэрагъэпэщ кIэрыхубжьэрыхухэм хьэпшыпыщIэхэр къахэпщIыкI зэрыхъунур наIуэ къыпщызыщI гъэлъэгъуэныгъэхэр, дыкъэ-зыухъуреихь дунейм щысхьын, щIыуэпсым хуэсакъын зэрыхуейм уи гупсысэр хуэзышэ концертхэр, псапащIэ Iуэхухэр. 
  • Тхыдэм щыщщ
  • Зи гугъу тщIы махуэм щIэдзапIэ хуэхъуащ США-м 1997 гъэм щэкIуэгъуэм и 15-м щызэхаубла Iуэхугъуэр — абы щыгъуэщ а къэралым япэ дыдэу щыщекIуэкIар экологие и лъэныкъуэкIэ мыхьэнэ ин зиIэу къалъыта, Америкэм и кIэрыхубжьэрыхухэм щыхэлэжьыхьыжа япэрей щIыхьэхур. Абы иужькIэ а махуэр къэрал куэдым щагъэлъапIэу хуежьащ.
  •  
  • ЖыпIэнур арамэ, кIэрыхубжьэрыхухэр зэбгъэзэхуэж, уеблэмэ, абыхэм хьэпшыпыщIэхэр къахэпщIыкIыж зэрыхъунум ди адэжьхэри егупсысу щытащ. Жыжьэ дыдэ дымыIэбэу къыхэдгъэщынщи, къэрал абрагъуэу дыщыпсэуа СССР-ми щрагъэкIуэкIырт жылагъуэр, нэхъыщIэ цIыкIухэр къызэщIэзыубыдэ Iуэхугъуэ дахэу тхылъымпIэжьхэр, гъущIыкIэжьхэр щызэхуахьэсыж щIыхьэхухэр.
  • ДызэрегупсысымкIи, мы Iуэхум —  кIэрыхубжьэрыхухэм — хэлэжьыхьыжыным и мыхьэнэр зэрыиным шэч къыщIытетхьэжын щыIэжкъым, щIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэу КъэщIыгъэм къыдитар зэи мыкIуэщIыжын щIэину зэрыщымытыр, абы къыхэкIыуи зэрызэгъэзэхуапхъэр къэтлъытэмэ.
  • КЪУМАХУЭ  Аслъэн.