ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2020-11-14

 •  1 КъБР «Мир» канал
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 16
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ». Лефлер Андрей (12+)
 • 7.00 «Ди къежьапIэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.00 «Адэжь щIэин» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.40 «Литературэм теухуа псалъэмакъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «ЩыIащ-псэуащ…» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)

 • 17.00 «Гъуаплъафэ уафэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (12+)
 • 17.30 «Къэрабэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.55 «Ди пщэфIапIэм». ПIаз Цацэ и лэкъумхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.30 «Сэ фIыуэ слъагъу уэрэд» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «ЛIэщIыгъуэхэм къапхыкIыу» (12+)
 • 20.20 «ГущIэгъум гъунапкъэ иIэ?» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 «Зэхэкуэгъухэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 17
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «ГущIэгъум гъунапкъэ иIэ?» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.05 «Зэхэкуэгъухэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «ЛIэщIыгъуэхэм къапхыкIыу» (12+)
 • 8.25 «Гъуаплъафэ уафэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (12+)
 • 8.50 «Бешташ». Сабийхэм папщIэ тележурнал (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.15 «Таурыхъыр ди хьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.35 «Ди пелуанхэр». Урысей Федерацэм ныбжьыщIэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я командэ къыхэхам и тренер нэхъыжь Тембот Анзор (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным теухуауэ (12+)
 • 18.30 Макъамэ нэтын (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 20.10 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». ГъукIэ Цунаев  Сергей (12+)
 • 20.30 «Жьым фымыщI и жагъуэ». Тэрч къалэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Езым и лъагъуэ». Тетуев Хьэдис (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 18
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ПщIэну щхьэпэщ» (12+)
 • 6.35 «Жьым фымыщI и жагъуэ». Тэрч къалэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Езым и лъагъуэ». Тетуев  Хьэдис (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55  «ЦIыхубэ  IэпщIэлъапщIэхэр». ГъукIэ Цунаев Сергей (12+)
 • 8.15 «Ди пелуанхэр». Урысей Федерацэм ныбжьыщIэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я командэ къыхэхам и тренер нэхъыжь Тембот Анзор (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.45 «ЦIыкIураш» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «Жомакъ, жомакъ жолунга…» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Ойнай-ойнай» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.15 «Унэ цIыкIу». Постановкэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.50 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 18.20 «Телестудио»: адыгэбзэ. 88-нэ дерс (12+)
 • 18.40 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30«ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «ГъащIэ гъуэгу». Культурологие щIэныгъэхэм я доктор Урусбиевэ ФатIимэт и фэеплъу (12+)
 • 20.30 «ГъащIэ гъуэмылэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.00 «ГъащIэ». Лэжьыгъэм и ветеран Гузеевэ Жансурэт  (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 19
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «ГъащIэ гъуэгу». Культурологие щIэныгъэхэм я доктор Урусбиевэ ФатIимэт и фэеплъу (12+)
 • 7.00 «ГъащIэ гъуэмылэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.30 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «ГъащIэ». Лэжьыгъэм и ветеран Гузеевэ Жансурэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «ЩIалэгъуалэм я Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 8.55 «Телестудио»: адыгэбзэ.  88-нэ дерс (12+)
 • 9.15 «Ойнай-ойнай» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 «Дыгъэ-щыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.35 «Телестудио»: балъкъэрыбзэ. 86-нэ дерс (балъкъэ- рыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 «Чемпионхэр». КъБР-м физкультурэмрэ спор тымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ГъуэплъащIэ ТIэхьир (12+)
 • 18.25 «ХьэщIэщ хъыбархэр». «Жьыу» ансамблыр. Адыгэ Республикэ. Япэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.45 «Макъамэ хъыбархэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Бэрсокъуэ Еленэ и фэеплъу (12+)
 • 20.15 «ЩIэныгъэлI». Биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор КIэрэф Майе (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.40 «ЕгъэджакIуэ». РСФСР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ КIурашын ТIэхьир (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». УсакIуэ-уэрэдус Хабовэ Мариям (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 20
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Макъамэ хъыбархэр». КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Бэрсокъуэ Еленэ и фэеплъу (12+)
 • 6.45 «ЩIэныгъэлI». Биологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор КIэрэф Майе (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу». УсакIуэ-уэрэдус Хабовэ Мариям (балъкъэрыбзэ-кIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 7.55 «ЕгъэджакIуэ». РСФСР-м щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ КIурашын ТIэхьир (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.25 «Чемпионхэр». КъБР-м физкультурэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ ГъуэплъащIэ ТIэхьир
 • 8.45 «ГушыIэм и дуней» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.55 «Дыгъэ-щыгъэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.00 Мультфильм (0+)
 • 17.10 «Iуэху еплъыкIэ» (12+)
 • 17.30 «Нарт оюнла» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 «ЩIыуэпс». Гуэл щхъуантIэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.25 «ХьэщIэщ хъыбархэр». «Жьыу» ансамблыр. Адыгэ Республикэ. ЕтIуанэ Iыхьэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 19.50 «Зэманырщ къэкIуэнум и тепщэр». Бейтыгъуэн Сэфарбий (12+)
 • 20.15 «Хьэтхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.45 «Дыгъэ». Мэзло Руслан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 21.10 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Шаваев  Орусбий (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 21
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.20 «Зэманырщ къэкIуэнум и тепщэр». Бейтыгъуэн Сэфарбий (12+)
 • 6.45 «Дыгъэ». Мэзло Руслан (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 7.10 «Нарт оюнла» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.40 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 8.00 «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Шаваев Орусбий (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 8.30 «Хьэтхэр» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 «ЩIыуэпс». Гуэл щхъуантIэхэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.00 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 17.20 «Дыщэ пхъуантэ». Сабий-хэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 «Нэхъ лъапIэ дыдэр цIыхурщ» (12+)
 • 18.00 «ЩIэныгъэлI». Филологие щIэныгъэхэм я доктор БакIуу Хъанджэрий (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.30 «КъэкIуэнур зейхэр». Мэкъумэш щIэныгъэхэм я кандидат Къэнэмэт Арифэ (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 «УэщIрэ гущIэгъурэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 19.50 «Ди щIэинхэр». Жангоразов Мухьэмэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.20 «Бгыхэр щытыху» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 21.20 «Кавказым хуэусахэр». Кинорежиссёр, тхакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ Вэрокъуэ Владимир и фэеплъу (12+)
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 22
 • 6.00 «Республикэм щыхъыбархэр». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 6.15 «УэщIрэ гущIэгъурэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 6.50 «Кавказым хуэусахэр». Кинорежиссёр, тхакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ Вэрокъуэ Владимир и фэеплъу 
 • 7.25 «Ди щIэинхэр». Жангоразов Мухьэмэт (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.55 «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.10 «Билляча». Сабийхэм папщIэ нэтын (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.30 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 16.00 «Iущыцэ». Сабийхэм пащIэ нэтын (6+)
 • 16.25 «СабиигъэгуфIэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 16.45 Токумаев Жэгъэфар. «Эмина». Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэ Балъкъэр къэрал драмэ театрым и спектакль (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 19.30 «Ныбжьэгъухэм срагъусэу». Макитов Арсен (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 20.10 «Си хъуреягъкIэ». ТхакIуэ Хьэх Сэфарбий (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 20.55 ««КъэкIуащ, тхыдэм къыхэнэну». Генерал Сосналы СулътIан (12+)
 • 21.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • ОТР
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 16
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.30 КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». ГъукIэпщокъуэ Щауэмыр (12+)
 • 7.05 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». УнэлъащIэ зыщI IэпщIэлъапщIэ Дудар Ислъам (12+)
 • 7.30 «Партитура» (12+)
 • 8.00 «Кавказ — пшыналъэкIэ гъэнщIа    бгыщхьэ». Саратов дэт макъамэм и             театр (12+)
 • 17.00 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 17.20 Сурэттех Толгуров Камал (12+)
 • 17.50 «Чемпионхэр». СССР-м бэнэнымкIэ спортым и мастер Къуэдзокъуэ Анатолэ (12+)
 • 18.15 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Уэрдэщ Александр (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 17
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Чемпионхэр». СССР-м бэнэнымкIэ спортым и мастер Къуэдзокъуэ Анатолэ (12+)
 • 6.45 «Зэманымрэ цIыхумрэ». Уэрдэщ Александр (12+)
 • 7.15 Сурэттех Толгуров Камал (12+)
 • 7.50 «Полк уахътыншэ» (12+)
 • 8.05 Александровым и цIэр зезыхьэ Урысей Армэм уэрэдымрэ къафэмкIэ и ака- демическэ ансамблым и концерт (12+)
 • 17.00 Каскадёр Быгуэ Ахьмэд (12+)
 • 17.25 «Ракурс». Адыгэшым теухуауэ (12+)
 • 17.50 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». Скульптор КъуэщIысокъуэ Хъусен (12+)
 • 18.20 «Зэманырщ къэкIуэнум и тепщэр».           Бейтыгъуэн Сэфарбий (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 18
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Классикэр псоми папщIэ» (12+)
 • 6.45 «Зэманырщ къэкIуэнум и тепщэр». Бейтыгъуэн Сэфарбий (12+)
 • 7.10 «Ракурс». Адыгэшым теухуауэ (12+)
 • 7.35 «ЦIыхубэ IэпщIэлъапщIэхэр». Скульптор КъуэщIысокъуэ Хъусен (12+)
 • 8.05 Каскадёр Быгуэ Ахьмэд (12+)
 • 8.30 «Ныбжьэгъухэм я гушыIэ». ТIыхъужь Алий и цIэр зезыхьэ Кавказ Ищхъэ-            рэ фестиваль. Япэ Iыхьэ (16+)
 • 17.00 Гитарэ еуэхэм я фестиваль (12+)
 • 17.35 «Телеакадемия». Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым и ректор,  искусствоведенэм и доктор Рахаев Анатолэ (12+)
 • 18.05 «ТВ-галерея». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Зеущэ Iэуес (12+)
 • 18.35 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 19
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Зи чэзу псалъэмакъ» (16+)
 • 6.25 «ТВ-галерея». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Зеущэ Iэуес (12+)
 • 6.55 Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и  къэрал институтым и ректор, искусствоведенэм и доктор Рахаев Анатолэ
 • 7.25 «Хабзэм къезэгъ упщIэ» (12+)
 • 7.55 Гитарэ  еуэхэм  я  фестиваль  (12+)
 • 8.25 «Ныбжьэгъухэм я гушыIэ». ТIыхъужь Алий и цIэр зезыхьэ Кавказ Ищхъэрэ фестиваль. ЕтIуанэ Iыхьэ   (16+)
 • 17.00 Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым и «Sunrise» уэрэджыIакIуэ гупыр (12+)
 • 17.30 «Къэбэрдей-Балъкъэрым и Дыщэ             Вагъуэхэр». Совет Союзым и ЛIы-хъужь Диденкэ Николай. (12+)
 • 17.40 Темыркъан Пётр теухуауэ (12+)
 • 18.15 «Парламент сыхьэт» (16)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 20
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «ЛIыхъужьыгъэм и дерс». Хэку зауэшхуэм хэта Мэрзей Наурыз (12+)
 • 6.45 «Парламент сыхьэт» (16+)
 • 7.15 Темыркъан Пётр теухуауэ (12+)
 • 7.50 Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ  и къэрал институтым и «Sunrise» уэ-рэджыIакIуэ гупыр (12+)
 • 8.20 «ФIыуэ тлъагъу макъамэхэр» (12+)
 • 17.00 «Классикэ макъамэм и концерт»                (12+)
 • 17.45 «Щытхъу зиIэ дохутыр». Тележурнал (12+)
 • 18.10 «Зи гъащIэр IэщIагъэм тезыухуахэр». КъБР-м цIыхубэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и отличник Шэрджэс Галинэ (12+)
 • 18.45 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 21
 • 6.00 «ХъыбарыщIэхэр» (16+)
 • 6.15 «Классикэ макъамэм и концерт» (12+)
 • 7.00 «Зи гъащIэр IэщIагъэм тезыухуахэр». КъБР-м цIыхубэм щIэныгъэ егъэгъуэтынымкIэ и отличник Шэрджэс Галинэ (12+)
 • 7.35 «Щытхъу зиIэ дохутыр». Тележурнал
 • 8.00 «Музейхэр» (12+)
 • 8.30 Макъамэ нэтын (12+)
 • 17.00 «Усэхэр зэрыт тетрадь» (12+)
 • 17.15 «Зэманымрэ цIыхумрэ». «Минги Тау» журналым и редактор нэхъыщхьэ             Додуев Аскэр (12+)
 • 17.45 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». ЛIыбзу Аслъэн (12+)
 • 18.15 «ЦIыхум тхыдэм щиубыд увыпIэр». Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Кокиев Георгий (12+)
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 22
 • 6.00 «Корсиканка». Горький Максим и цIэр зезыхьэ Урыс къэрал драмэ театрым и спектакль (16+)
 • 8.00 «Зэманымрэ цIыхумрэ». «Минги Тау» журналым и редактор нэхъыщхьэ Додуев Аскэр (12+)
 • 8.30 «КъэкIуэнур нобэрей махуэм пыщIащ». ЛIыбзу Аслъэн (12+)
 • 17.00 «Япэ балетмейстер». Дэшу Хьэшыр (12+)
 • 17.30 «Кавказым хуэусахэр». Пушкин Александр (12+)
 • 18.00 «КъэкIуащ, тхыдэм къыхэнэну». СССР-м зауэ кхъухьлъатэзехуэ Сосналы СулътIан (12+)
 • 18.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 16
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 «Дызэгъусэщ» (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «IэщIагъэлIхэр». Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтыр илъэс 30ирокъу (12+)
 • 18.15 «Уэрэдыр и Iэпэгъуу» (12+)
 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 17
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэ-кIэ)
 • 9.30 «ЖКХ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Дыгъуасэ. Нобэ. Пщэдей». IэщэкIэ ЗэщIэузэда           Къарухэм я полковник Елмэс Т. (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 Хэку зауэшхуэм и лъэхъэнэм тылым щылэжьахэу Аккиев И., Мокаев Ж. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 18
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 «ГъащIэм и алыфбей». Чочаевэ А. (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «Вагъуэбэ». «Юнармия». Iуащхьэмахуэ щIыналъэ (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.15 «Пэшым екIу сурэт». Теунэ Жэмал (12+)
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 19
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 «Ди щIэинхэр». Каменномост къуажэ дэт Щэн-хабзэмкIэ унэр (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «ГъащIэм и алыфбей» (12+)
 • 18.15 «Вагъуэбэ». УФ-м щIыхь зиIэ и артист Жанатаев Исмэхьил къызэралъхурэ илъэс 85-рэ ирокъу (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 20
 • 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 ЩIыпIэ зэман. «Пщэдджыжь». КъБР-м щыхъыбархэр
 • 9.00 ЩIыпIэ зэман. Кавказ Ищхъэрэм щыхъыбархэр
 • 9.15 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.30 Шурдым Алихъан теухуауэ (12+)
 • 14.30, 21.05 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 17.15 «IэщIагъэлIхэр». ТВ-м и дунейпсо махуэщ (12+)
 • 17.40 «Макъамэм и лъахэ». Академическэ макъамэм и фестиваль. Мейкъуапэ къалэ (12+)
 • 18.15 «Афганистаныр дигу къыдогъэкIыж». НэгъэцIу Хьэсэнбий (12+)
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 21
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. КъБР-м щыхъыбархэр
 • 8.20 «Ди щIэинхэр» (12+)
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 22
 • 8.00 ЩIыпIэ зэман. «Тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр»
 • „Къэбэрдей-Балъкъэр“ ГТРК-м и ТВ
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 16
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.35IутIыж Борис. «КъэкIуэну зэманым къикI репортаж. 25-нэ лIэщIыгъуэ жыжьэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.359.00 «Кърухэм къагъэзэжынущ». Отаров Керим (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Ди хъугъуэфIыгъуэхэр» циклым щыщщ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2514.00 «Шэджагъуэ хуабэм»
 • 15.2515.50 «Театрым дыщызопсалъэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.5016.00 «ЦIыхубзым и дунеймрэ адыгэхэм я хабзэхэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.35 «Псоми тедгъэкIуэдэнур дакъикъитхущ»
 • 18.3519.00 ФIыуэ флъагъу макъамэхэр
 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 17
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.25 Гулиев Мажит «Анэшхуэм и къупщхьэ гуащэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.258.40 «Пшэплъ насыпыфIэхэр». Концерт (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 «Къарум и къигъэхъуапIэр». Жылокъуэ Мухьэмэдин (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Театрым и тхыдэр абы щыджэгуахэм епхащ». Жыгун Тимэ (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Зи чэзу Iуэхум теухуа интервью»
 • 13.4514.00 «Нэхъ пасэу радиом къитахэм щыщщ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 15.25  — 15.50 «Си гъащIэм и бжьыхьэр». КIэрэф Ж. (адыгэбзэкIэ)
 • 15.5016.00 ХьэкIуащэ Андрей. Тхыдэм и напэкIуэцIхэмкIэ. «Адэл-Джэрий СулътIан». Япэ Iыхьэр (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3019.00 ФIыуэ флъагъу макъамэхэр
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 18
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.25 ХьэкIуащэ Андрей. Тхыдэм и напэкIуэцIхэмкIэ. «Адэл-Джэрий СулътIан». ЕтIуанэ Iыхьэр (адыгэбзэкIэ)
 • 8.258.40 «Си дуней — си уэрэд». ПащIэ Ахьмэд (адыгэбзэкIэ)
 • 8.409.00 Хэку зауэшхуэм хэта тхакIуэхэр. Геттуев Максим (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «ЦIыхубэ уэрэдым и псынэ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.25  — 14.00 «Псэм дамэ тету къалъхуащ». Цветаевэ Маринэ
 • 15.2515.45 «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ».
 • 15.4516.00 «Микрофоныр — сабийхэм» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Усыгъэм и дакъикъэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.40 «ТекIуэныгъэм и лIыхъужьхэр»
 • 18.4019.00 ФIыуэ флъагъу макъамэхэр
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 19
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.10
 • 7.108.00 «Пщэдджыжьым жьыуэ» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ)
 • 8.108.30 «ЦIыхумрэ абы и гъащIэмрэ». Гуртуев Сэлихь и фэеплъу  (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.40 «Фэеплъымрэ щIыхьымрэ я илъэс». ТекIуэныгъэ Иныр илъэс 75-рэ ирикъуащ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.409.00 Радиом и гъэтIылъыгъэхэм щыщщ. «Журт Биберд и гъащIэмрэ лэжьыгъэмрэ ятеухуауэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 «Лъагъуныгъэм теухуа уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «ЦIыхухэм яхэту, цIыхухэм папщIэ». Скорых Аллэ
 • 13.4514.00 «ХХ лIэщIыгъуэм и антологиер» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «И чэзу дыдэщ»
 • 15.4516.00 «Динымрэ хабзэмрэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.3018.45 «КапитанитI»
 • 18.4518.50 «Командная строка»
 • 18.5019.00 ФIыуэ флъагъу макъамэхэр
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 20
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ, балъкъэрыбзэкIэ, урысыбзэкIэ):
 • 11.30, 13.10, 15.10, 18.100
 • 7.257.45 «ПщэдджыжьыфIыр цIыхуфIхэм драгъусэу» (адыгэбзэкIэ)
 • 7.458.00 «70 — 80 гъэхэм радиом къитахэм щыщщ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.108.30 «Гухэлъхэм я лъагапIэ». Моттаевэ Светланэ (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 8.308.50 «Зы уэрэдым и хъыбар» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.509.00 «Адыгэ пшынэжь» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.4512.00 КъБАССР-м и цIыхубэ усакIуэ Геттуев Максим и псалъэхэр зыщIэлъ уэрэдхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 13.2513.45 «Портал»
 • 13.4514.00 Искандер Фазиль. «Адакъэ» Iуэтэжыр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.2515.45 «Си щIыхьыр си быдапIэщ». КIуащ БетIал къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу (адыгэбзэкIэ)
 • 15.4516.00 «Ууаз» (диным теухуауэ) (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.2518.30 «Дигу имыхужхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 18.3018.45 «Спорт щхьэл»
 • 18.4519.00 «Си япэ тхылъ цIыкIухэр» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 21
 • 10.1011.00 «Кавказым и пшэплъхэр». Радиожурнал
 • 11.1011.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 11.2511.40 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.4012.00 «Ди гъусэу зывгъэпсэху». Концерт (адыгэбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 22
 • 10.1010.25 «КъБР: махуэр махуэм кIэлъыкIуэу». ХъыбарыщIэхэр
 • 10.2511.00 Чехов Антон. Инсценированнэ Iуэтэжхэр (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.1011.50 «И фэеплъыр дигу илъщ». Иуан Владимир (адыгэбзэкIэ)
 • 11.5012.00 Къызэрыфэ  пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • КъБР-м и радио
 • Блыщхьэ, щэкIуэгъуэм и 16
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 6.457.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.40 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Псалъэмакъ щхьэпэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.25 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.48 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Дуней тетыкIэ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «КъехьэкI-нехьэкI зыхэмылъ псалъэмакъ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Макъамэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.0024.00 «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Гъубж, щэкIуэгъуэм и 17
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.25 — «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 11.30 — «Таурухланы дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди лъахэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Инэмыкъуэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 16.05 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «КъэкIуэнур нобэм пыщIащ» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Билимни дуниясы» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ).
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ХьэщIэщ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.30 — «ГушыIэпIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Жыр саугъа» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Бэрэжьей, щэкIуэгъуэм и 18
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.302.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.45 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.30 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Си Хэку — си уэрэд» (адыгэбзэкIэ)
 • 11.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.20 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 14.40 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 16.20 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 17.05 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Боракъ» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 22.00 — «Адыгэхэр: тхыдэр, хабзэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Халкъ жырла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Махуэку, щэкIуэгъуэм и 19
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 00.30 — «Кавказым и симфоние» (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.35 — «Гукъыдэж» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Усыгъэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.10 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 4.50 — Къызэрыфэ пшыналъэхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.20 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 9.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Тейри къылыч» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 12.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 12.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Зэманым пэджэжу» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 15.35 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.15 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 16.20 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Журналист ныбжьыщIэхэм я псалъэ» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.35 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 18.05 — «КъыддекIуэкI хабзэхэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 18.30 — «Макъамэм и толъкъунхэм» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Къонгуроучукъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЦIыхумрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 22.25 — «Гухэлъ уэрэдхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Салам алейкум» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Мэрем, щэкIуэгъуэм и 20
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Дингъуазэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.10 — «ЕджапIэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.30 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • «ХъыбарыщIэхэр» (адыгэбзэкIэ):
 • 7.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (балъкъэрыбзэкIэ):
 • 7.05, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
 • «ХъыбарыщIэхэр» (урысыбзэкIэ):
 • 7.10, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
 • 7.15 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 8.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 10.05 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.25 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 11.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 12.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 12.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 12.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.45 — «Динымрэ гъащIэмрэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 14.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 14.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.05 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 16.05 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 16.45 — «Лэгъупыкъу» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 17.05 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 17.20 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 18.05 — «Гъуазджэм и щIыналъэ» (урысыбзэкIэ)
 • 18.35 — «Сабиигъуэм и дуней» (урысыбзэкIэ) (6+)
 • 18.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.05 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.05 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Алтын хазна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.05 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.30 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «ЩIалэгъуэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.35 — Адыгэ уэрэдыжьхэр (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Ауаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.2524.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Щэбэт, щэкIуэгъуэм и 21
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.30 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 2.30 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 5.00 — «Ууаз» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.15 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 5.30 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 6.007.00 Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.25 — «Радиус -99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 10.00 — «ГъащIэм и дамыгъэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.20 — «Дэрэжэгъуэ» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 10.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 11.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 11.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 12.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.50 — «Жаншэрхъ» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 15.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 16.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 16.21 — «Топалайчыкъ» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 16.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.25 — «Радиус -99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 18.00 — «Гукъыдэж» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.44 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.20 — «Кюбюрчек» (балъкъэрыбзэкIэ) (6+)
 • 20.35 — «Тау макъамла» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Кавказым и макъхэр» (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Прозэм и напэкIуэцIхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 22.30 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Чамхана» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.20 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 23.3024.00 «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • Тхьэмахуэ, щэкIуэгъуэм и 22
 • 00.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 1.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 1.38 — «Лъэпкъым и фIыгъуэхэр» (адыгэбзэкIэ)
 • 2.00 — «Жэщыбг нэужьым» (адыгэбзэкIэ)
 • 3.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 3.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 4.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 4.30 — «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 5.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 5.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ)
 • 5.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 6.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 6.447.00 «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • «ХъыбарыщIэхэр».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 10.00, 14.00
 • «ХъыбарыщIэхэр».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 8.00, 15.00
 • «ХъыбарыщIэхэр».
 • Тхьэмахуэм къэхъуахэр: 12.00, 17.00
 • 7.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 8.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 8.45 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 9.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 9.35 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 9.45 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 10.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 10.40 — «Дерс» (адыгэбзэкIэ) (12+)
 • 11.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 12.10 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 13.00 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 13.35 — «Ди гъусэу зывгъэпсэху» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.10 — «Ди зэIущIапIэм» (адыгэбзэкIэ)
 • 14.40 — «Фэр папщIэ» (адыгэбзэкIэ)
 • 15.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 15.40 — «Гюрен» (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 16.00 — «Сахна» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 17.10 — «Си Къэбэрдей-Балъкъэр» (урысыбзэкIэ) (16+)
 • 17.40 — «ПщIэну щхьэпэщ» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 17.50 — «Спорт хъыбархэр» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 18.00 — «Театрыр микрофоным Iутщ» (урысыбзэкIэ)
 • 19.00 — Макъамэ 99,5-FM (адыгэбзэкIэ)
 • 19.45 — «Таурхъан» (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 20.00 — «Орайда» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 20.25 — «Айсурат» (балъкъэрыбзэкIэ)
 • 21.00 — Макъамэ 99,5-FM (урысыбзэкIэ)
 • 21.25 — «Радиус-99,5» (урысыбзэкIэ) (12+)
 • 21.45 — Усэхэр (урысыбзэкIэ)
 • 22.00 — «Утыку» (адыгэбзэкIэ)
 • 23.00 — «Бора» (балъкъэрыбзэкIэ) (16+)
 • 23.3024.00 «Акъ тауланы жырлары» (балъкъэрыбзэкIэ)