ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъыхэжаныкIахэр  ягъэлъапIэ

2020-08-11

  • Физкультурникым и махуэм ирихьэлIэу КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм «Отличник физической культуры» бгъэхэIу дамыгъэр щратыжащ ар зыхуэфащэхэм.

  • Ягъэпэжахэм ящыщщ спорт школхэм я унафэщIхэр, тренерхэр, инструктор-методистхэр. Ахэр псори цIыху 23-рэ ирокъу. Дэтхэнэми хэлъхьэныгъэшхуэ хуищIащ Къэбэрдей-Балъкъэрым физическэ щэнхабзэмрэ спортымрэ зыщаужьыным. КъищынэмыщIауэ. КъБР-м СпортымкIэ и министерствэм и фIыщIэ тхылъхэр иратащ цIыху гупышхуэм.
  • Зи цIэр фIыкIэ къраIуахэм ящыщщ ГъуэплъащIэ ТIэхьир, Уэщхъун СулътIан, Хьэлышх Анзор, Наршаов Артур, Сыченкэ Александр, Хьэшыр Анатолэ сымэ, нэгъуэщIхэри.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, Физкультурникым и махуэр шыщхьэуIум и етIуанэ щэ-бэтым илъэс къэс ди къэралым щагъэлъапIэ. Абы теухуа унафэр 1980 гъэм къащтащ.
  • Жыласэ Замир.