ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Мэуджыр псэр»

2020-07-23

  • Бахъсэн щыщ егъэджакIуэ Бейтыгъуэн ФатIимэ и тхылъыщIэ Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм дунейм къыщытехьащ.

  • Бейтыгъуэн (Щоджэн) ФатIимэ Сэфарбий и пхъур 1980 гъэм щэкIуэгъуэм и 15-м Зеикъуэ къуажэм къыщалъхуащ. 1998 гъэм курыт еджапIэр ехъулIэныгъэкIэ къиухри, КъБКъУ-м и филологие факультетым щIэтIысхьащ. 2004 гъэм абы лэжьэн щыщIидзащ Бахъсэн къалэм и школ №1-м — япэщIыкIэ адыгэбзэмрэ адыгэ литературэмкIэ егъэджакIуэу, иужькIэ пэщIэдзэ классхэм я егъэджакIуэу.
  • ФатIимэ и IэщIагъэм ехьэлIауэ ехъулIэныгъэ зэриIэм и щыхьэтщ мы Iуэхугъуэхэр: ар «НэхъыфIхэм я нэхъыфI-2010» къалэ зэхьэзэхуэм и лауреатщ; «Си бзэ — си псэ, си дуней» республикэ фестивалым и Гран-при саугъэ-  тыр къыхуагъэфэщащ, Адыгэбзэ Хасэм иригъэкIуэкI «Усэбзэ» республикэ зэхьэзэхуэм щытекIуащ (къыхэгъэщыпхъэщ школ 40-м щIигъу абы зэрыхэтар); «2020 гъэм и егъэджакIуэ» зэпеуэм и къалэ Iыхьэм пашэ щыхъуащ.
  • И лэжьыгъэм и закъуэкъым ар дэзыхьэхыр,    абы литературэр фIыуэ елъагъу, прозэ тхыгъэхэр и Iэдакъэ къыщIокI. Хьэх Сэфарбий къызэригъэпэщауэ щыта «Шыхулъагъуэ» литературэ хасэм щыхэтым абы и тхыгъэхэр къытехуащ «Адыгэ псалъэ», «Советская молодёжь», «Баксанский вестник», «Баксан» газетхэм. Апхуэдэуи, итхащ «Адыгэ лъэпкъ дамыгъэхэр» щIэныгъэ статьяр, иджы щIэджыкIакIуэхэм я пащхьэ ихьэ «Мэуджыр псэр» («Танец души») зыфIи-  ща и япэ тхъылъыр.
  • Бейтыгъуэн ФатIимэ щапхъэ зытрихын иIащ.   И адэшхуэмрэ абы и адэжымрэ цIыхубэ уэрэдгъэIуу щытащ. И адэм и адэ Щоджэн Iэсхьэд цIыхубэ джэгуакIуэт, макъамэ Iэмэпсымэхэм еуэрт, усэ итхырт. Псом хуэмыдэжу ехъулIэныгъэфIхэр зыIэрызыгъэхьэфар ФатIимэ и анэ Риммэщ. Ар Урысейм и ТхакIуэхэм я союзым хэтщ, «Розэм тедия нэпс», «Сыхуиту зы сыхьэт уи гъащIэм щызгъэгъуэт», «Псэм и лэрыпс», «Свет, зажжённый молнией», «Уэгум щыхуарзэ псэ», «Насыпыр щхьэтепхъуэ пхуэсщIынщ» тхылъхэр къыдигъэкIащ. Риммэ и тхылъхэр зыгъэщIэрэщIар езым ипхъу, Урысейм и дизайнерхэм я союзым хэт Щоджэн (Унэж) Залинэщ.
  • Бейтыгъуэн ФатIимэ унагъуэщ, бынищ иIэщ.
  •  
  • ИСТЭПАН Залинэ.