ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сабийхэр  зыщыгуфIыкIын  тхылъ

2020-07-14

  • Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ Пушкин Александр и «Сказка о рыбаке и рыбке» таурыхъыр, Щауей Мидэ адыгэбзэм къригъэзэгъа «Бдзэжьеящэмрэ бдзэжьей цIыкIумрэ теухуа шыпсэ» тхыгъэ-ри щIыгъуу.

  • Лэжьыгъэр дунейм къытехьэныр зи жэрдэм Котляровэ Марие пэублэ псалъэм щетх: «Тхылъыр къыдэкIыным хэлIыфIыхьахэр псори дыдейщ, КъБКъУ-м и филологие факультетым и тхыдэ къудамэм 1968 гъэм щIэтIысхьахэрщ. Языныкъуэхэр зэман дэкIри нэгъуэщI вузхэм кIуэжащ, Щауей Мидэ илъэсищкIэ ди гъусэу еджа нэужь, заочнэ зригъэщIыжауэ щытащ. Ди жагъуэ зэрыхъунщи, ди гъусэу еджа куэд дунейм ехыжащ. 2019 гъэм и дыгъэгъазэ мазэу Мидэ щылIам щыгъуэ, дэ мурад тщIат мы тхылъыр абы и фэеп-лъу къыдэдгъэкIыу Къэбэрдей-Балъкъэрым и сабийхэм тыгъэ яхуэтщIыну.
  • Щауей Мидэ таурыхъыр зэридзэкIащ, абы и къуажэгъу Къып Мухьэмэд и цIэр зезыхьэ Сабий художественнэ школым (Къулъкъужын Ищхъэрэ) щIэс ныбжьыщIэхэм делъэIури, сурэтхэр иредгъэщIылIащ. Мылъку щIэнэцIыныр, ар зэхуэлъэфэсыныр гъащIэм зэрыщымынэхъыщхьэр къагурыIуэу псэ къабзагъэр ди ныбжьыщIэхэм яхуэхъумэну ди гуапэщ.  Зи гугъу тщIы таурыхъыр абыкIэ щапхъэфIщ».
  • Экземпляр 500 хъууэ къыдэкIа тхылъыр щхъуэкIэплъыкIэ дахэщ. ПщIэншэу Къэбэрдей-Балъкъэрым и библиотекэхэм хуагуэшыну лэжьыгъэр ныбжьыщIэ цIыкIухэм зэрафIэгъэщIэгъуэнынум шэч хэлъкъым.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, Мидэ дунейм ехыжыным куэд имыIэжу къыдэкIауэ щытащ Пушкин Александр и «Евгений Онегин» усэу тха романыр адыгэбзэкIэ зэридзэкIауэ. Абы еджа псоми лэжьыгъэр фIыуэ къехъулIауэ къалъытащ.
  •  
  • ИСТЭПАН Залинэ.